Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації щодо проведення Дня Знань І Першого уроку в 2009-2010 навчальному році

Методичні рекомендації щодо проведення Дня Знань І Першого уроку в 2009-2010 навчальному році

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

імені Василя Сухомлинського

Сто доріг – одна твоя


Методичні рекомендації щодо проведення Дня Знань

і Першого уроку в 2009-2010 навчальному році

Друкується за рішенням вченої ради Кіровоградського

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

імені Василя Сухомлинського

КІРОВОГРАД

2009
Сто доріг – одна твоя: Методичні рекомендації щодо проведення Дня Знань і Першого уроку в 2009-2010 навчальному році. – Кіровоград: Видавництво обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2009. – с.
У збірнику вміщено методичні рекомендації та розробки уроків на допомогу педагогічним працівникам навчальних закладів для проведення Першого уроку і подальшої роботи у напрямку формування загальної готовності учнів до професійного самовизначення, виявлення їх професійних інтересів, схильностей та розширення уявлень про світ професій і їх особливості.

Розроблені рекомендації адресовані керівникам навчальних закладів, їх заступникам, класним керівникам, вчителям, психологам, соціальним педагогам, усім, хто проводить профорієнтаційну роботу з учнівською молоддю.
Збірник підготували:


Міцай Ю. В.

- завідуюча навчально-методичним кабінетом виховної роботи і шкільних бібліотек КОІППО імені Василя Сухомлинського;

Кірішко Л. М.

- методист навчально-методичного кабінету виховної роботи і шкільних бібліотек КОІППО імені Василя Сухомлинського.


Рецензенти:


Калініченко Н. А.

- доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології КОІППО імені Василя Сухомлинського;

Міненко О. О.

- кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології КДПУ імені Володимира Винниченка.Відповідальна за випуск – Корецька Л.В.

ЗМІСТ
Міцай Ю.В. , Кірішко Л.М. напрями профорієнтаційної роботи з учнями в загальноосвітніх навчальних закладах

Орієнтовна тематика заходів з профорієнтаційної роботи

Невідома Н.О. Професійне консультування молоді

Словник нових професій

Майстренко Л В. Коли я виросту (1 клас)

Корніченко Г.С. Землю прикрашає сонце, а людину – праця (2-3 клас)

Мороз Л. П. На дерево дивись, як родить, а на людину – як робить (3 клас)

Мусієнко Н.Л. Цей цікавий світ професій (3-4 класи)

Заїкіна Л.Б. Ми обираємо стежку життя (4 клас)

Могиленко Н.С. Парад професій (5 клас)

Король Н.П. Усі професії важливі, обирай свою (6 клас)

Слюсаренко К.С. Ярмарок професій (5-6 класи)

Рябокінь С.М. Правильний вибір професії – важливий крок у житті (7 клас)

Гвардіон Н.П. Розум і краса врятують світ (7-8 класи)

Давиденко А.Ю. Професії наших батьків (8 клас)

Боровик С.М. Твій вибір (9 клас)

Сокач Л.В. Моя майбутня професія (9 клас)

Глязнуцова І.П. Зроби правильний вибір (10 клас)

Гуменюк О.В., Баул О.В., Папоян А.А. Я – майбутнє твоє, Україно!

(10-11 класи)

Лавріненко О.С. Сто шляхів, сто доріг (11 клас)

Колективно-творчий проект (кер. Федоренко К.І.) Зустріч заради майбутнього (9-11 класи)

Додатки

Ю.В.Міцай,

завідуюча НМКвиховної роботи і шкільних бібліотек

КОІППО імені Василя Сухомлинського;

Л.М.Кірішко,

методист НМК виховної роботи і шкільних бібліотек

КОІППО імені Василя Сухомлинського

Напрями профорієнтаційної роботи з учнями

в загальноосвітніх навчальних закладах
Дати людині щастя улюбленої праці – це означає

допомогти їй знайти серед багатьох життєвих доріг ту, на якій найяскравіше розкриються індивідуальні творчі сили і здібності її особистості.

В.Сухомлинський
Широке використання інформаційних і комп’ютерних технологій, швидке впровадження досягнень науки й техніки у виробництво в умовах ринкового середовища, сприяють появі різноманітних видів професійної діяльності людини. Вимоги професійного середовища формують соціальне замовлення на працівників, які здатні швидко адаптуватися до динамічного виробництва, мають високий інтелектуальний та творчий потенціал виробничих сил, якісну підготовку до виконання конкретних професійних обов’язків.

У Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» підкреслюється, що ціннісне ставлення до праці є важливою складовою змісту виховання особистості. «Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності».

Об’єктивна потреба у відродженні національної системи професійної орієнтації учнівської молоді актуальна й потребує обов’язкового вирішення. Її розбудова має розпочинатися із критичного аналізу здобутків і відбору змісту профорієнтаційної роботи та психолого-педагогічних засобів його реалізації в умовах запровадження ринкових механізмів господарювання з позиції створення дієвих умов для самозростання особистості, її активного та свідомого професійного самовизначення.

Відновлення та проведення профорієнтаційної роботи в школі зумовлене необхідністю підготовки учнів до професійного самовизначення в сучасних умовах та якісної професійної діяльності в майбутньому. Бачення себе в новій суспільній ролі спонукає учнів до розвитку якостей і рис характеру, необхідних для фахової діяльності. В сучасних умовах ринку праці тільки високий професіоналізм може гарантувати молодій людині високі досягнення в різних сферах її трудової діяльності, служити надійним захистом від безробіття.

Підготовка учнівської молоді до професійного самовизначення у сучасних умовах має здійснюватися протягом навчання дитини в школі в декілька етапів.

  1. Підготовчий етап.

На цьому етапі завданнями профорієнтаційної орієнтації є спостереження, виявлення, обґрунтування та створення відповідних умов для розвитку індивідуальності кожного окремого учня. Реалізуються ці завдання за рахунок включення дитини в різноманітні види пізнавально-перетворюючої діяльності навчально-виховного процесу школи (навчальна, громадська, спортивна і т. п.). Розпочинається профконсультаційна робота з ознайомлення учнів початкової та основної школи зі світом професій та основами сучасного виробництва. Саме це стає підґрунтям для формування в особистості стійкого і дієвого інтересу до певної групи професій.

2. Основний етап.

Форми та методи профорієнтаційної роботи спрямовуються на підготовку учнів старшої школи до самостійного та усвідомленого вибору ними майбутньої професії. Пізнавальні інтереси старшокласників трансформуються у професійний інтерес. Реалізуються означені завдання за рахунок сукупності форм та методів активізації професійного самовизначення особистості через гуртки, факультативи, предмети за вибором, спеціалізовані курси із основ вибору майбутньої професії, профконсультаційної допомоги. Учні, досліджуючи свої якості під час таких видів робіт, виробляють уміння самоаналізу (образ «Я») та аналізу професії (образ «Я» у світі професій), які необхідні для успішного професійного самовизначення.

3. Уточнюючий етап.

Профконсультаційна робота спрямована на допомогу випускникам шкіл у конкретизації фахової підготовки. Така допомога передбачає розгортання (за рахунок механізмів самооцінки та самопізнання) потенціалу професійного самовдосконалення особистості, який реалізується в побудові власної програми професійного зростання.

4. Завершальний етап.

Професійне самовизначення особистості завершується адаптацією на конкретному робочому місці та реалізацією програми власного професійного зростання.

Згідно з динамікою професійного самовизначення особистості, система професійної орієнтації містить у собі професійну інформацію, професійну консультацію, професійний добір, професійний відбір та професійну адаптацію, які визначають домінуючі форми та методи профорієнтаційної роботи зі школярами на кожному окремому етапі їх професійного розвитку.

Проблема професії, професіонала, професіоналізму хвилює соціологів і психологів, медиків і педагогів, економістів і політиків, адже йдеться про якісний рівень життя людини, її майбутнє.

Термін «професія» (від лат. professio – спеціальність) означає володіння особливими знаннями і вміннями, які забезпечують прийняття суспільством особистості, здатної на певну діяльність, потрібну іншим, яку суспільство цінує. У наші дні проблема професії, як і вміння професійно працювати, набуває особливого сенсу.

Більшість видів сучасної трудової діяльності передбачає готовність спеціаліста до вирішення неординарних завдань. Здатність розв’язувати проблемні ситуації є важливою професійною якістю, яка тією чи іншою мірою має виявлятись у всіх видах кваліфікованої праці [1; 419].

Важливу роль у процесі формування професіоналізму відіграє ціннісно-смислова сфера людини. Це можна пояснити тим, що професійна діяльність належить до головних засобів побудови людиною власного життєвого шляху [1; 418].

Система ціннісних уявлень має трансформуватися в особистісні смисли й цінності – тільки тоді професійна діяльність стане відображенням зрілої особистості.

Надзвичайно важливо, щоб уже на ранніх етапах професійного становлення молодь почала осмислювати свій ціннісний простір, пов’язувала його із цілями і завданнями вибраної професії.

Що ж впливає на вибір майбутньої професії нинішніх випускників? За даними опитування, проведеного лабораторією трудового виховання і профорієнтації Інституту проблем виховання АПН України, було з’ясовано, що головним критерієм у виборі професії (найбільш бажаними професіями опитувані називали: юрист, економіст, банківський працівник) випускники вважають високу заробітну плату (29,3%), престижність спеціальності (18,2%), перспективність (17,7%) і тільки незначна частина учнів (12,3%) відзначила можливість реалізувати власні здібності й досягнути високого рівня професіоналізму. При цьому 45,7% дітей вибір майбутньої професії зробили під впливом позиції батьків. Закономірно також і те, що діти не відвели належного місця школі в цьому процесі. Лише 7,4% учнів зазначили про вплив на професійне самовизначення шкільних предметів.

Нині серед випускників поширена думка, що тільки гроші визначають рейтинг майбутньої праці. Подібні судження можна пояснювати труднощами економічної ситуації, проте насправді причина в низькій цінності професійних устремлінь серед інших життєвих інтересів [1;420].

Оскільки прагнення людини втілити себе через свою професійну діяльність є однією з основних культурних цінностей, зміцнення і підтримка цього прагнення має бути головним завданням професійної освіти. Залучення учнів до проектування своєї освіти зміцнюватиме їхню професійну налаштованість і слугуватиме зразком для побудови життєвої і професійної стратегії. І. Д. Бех наводить програму формування в учнів ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності. Вона складається з чотирьох основних блоків:

  • ознайомлення з майбутньою професійною діяльністю і створення узагальненого уявлення про неї;

  • формування реального уявлення про особу професіонала стосовно вибраного фаху;

  • формування ціннісних уявлень;

  • формування образу «себе як професіонала» [1; 422].

Ключовим є четвертий блок, оскільки аналіз образу можливої професійної діяльності та образу себе в ній може надалі виконувати спрямівну функцію, визначати перспективу власного становлення і підвищувати цінність вибраного професійного шляху.

Важливою формою вдосконалення профорієнтаційної роботи з учнями є заходи з проблем профорієнтації. На них з повідомленнями виступають учителі, психологи, соціологи, лікарі, представники підприємств, громадських організацій.

Основними елементами профорієнтаційної роботи в школі є профінформація і профконсультація.

Профінформація – ознайомлення учнів із сучасними професіями і спеціальностями, з умовами організації та оплатою праці, правовими основами працевлаштування, перспективами професійного зростання. Профінформація здійснюється в процесі навчально-виховної роботи, а також позаурочної та позашкільної.

Профконсультація – методи вивчення особистості учнів. Найбільш поширеними в умовах школи є спостереження, бесіда, анкетування.

Спостереження за учнями необхідно вести постійно, протягом всього часу навчання, особливо в старших класах.

Бесіда дозволяє отримати інформацію про підготовленість кожного учня до професійного самовизначення. Консультативні бесіди про вибір професії можна умовно поділити на ознайомчі, коректуючі та заключні.

За допомогою анкет можна виявити професійні інтереси, мотиви вибору професії, відношення батьків до вибору професії.

Анкету необхідно складати враховуючи деякі вимоги:

- не слід включати велику кількість питань;

- питання мають бути короткими, чітко визначеними, логічними і взаємопов’язаними;

- зміст і форма питань не повинна підказувати учням відповідь.

Доцільно проводити анкетування учнів два рази на рік (на початку і в кінці навчального року). Щоб учні відповідально віднеслися до анкетування, необхідно зацікавити їх питаннями анкет, пояснити, що зміст відповідей не буде розголошуватися.

Не секрет, що найслабшим місцем профорієнтаційної роботи є те, що вона нецікава для школярів. Це пов’язано з браком активізуючих методик, що дають змогу залучити школяра до пошуку шляхів професійного самовизначення.

Одним із методів, що дають змогу провести профорієнтаційну роботу з класом і групою більш цікаво і результативно, є гра. Профорієнтаційні ігри – це оживлені моделі процесу професійного й життєвого самовизначення людини.

У профорієнтаційній роботі зі школярами можна використовувати навчально-методичні (ситуаційні), рольові й організаційно-діяльнісні ігри, практикувати вирішення проблемних ситуацій, дискусії.

Варто зазначити, що така робота дає змогу не тільки підвищити результативність профорієнтації, інтерес до неї, а й, що набагато важливіше, розвивати творче мислення, самостійність, неординарність і самобутність підходу кожного школяра до проблем професійного й життєвого самовизначення.

У школі роль профконсультанта виконують учитель, класний керівник, психолог. Щоб надати допомогу учневі, треба вивчити його психофізіологічні особливості, особливості мислення, уваги, пам’яті, емоційної сфери, темпераменту, типу нервової системи, стану здоров’я. Ці дані зіставляються з вимогами професії, яку бажає вибрати учень. У результаті професійний вибір учня схвалюється, підтримується або коригується.

Вибір дітьми майбутньої професії значною мірою залежить від позиції батьків. Їх життєвий та трудовий досвід, авторитет, рівень матеріального забезпечення сім’ї значно впливають на професійне самовизначення дитини. Тому батьки повинні мати досить змістовну інформацію про сучасний попит та пропозицію на ринку праці. З цією метою створюється куточок, де розміщуються література для батьків, рекомендації з трудового виховання в сім’ї, правильного вибору професії, план батьківського лекторію (теми з профорієнтації, глосарій з короткими характеристиками професій, довідник для вступників до ПТУ, коледжів, ВНЗ, дані про центр зайнятості та його профорієнтаційну роботу).

Серед різних форм профорієнтаційної роботи школи з батьками є:

1. Організація лекцій і бесід: «Правильний вибір професії і його значення для особистості», «Значення знань про світ професій і потреб в них», «Індивідуальні особливості дитини і вибір професії», «Трудове виховання дітей в сім’ї – важливий фактор їх підготовки до вибору професії», «Розвиток творчих здібностей дитини», «Шляхи формування професійних інтересів і здібностей дитини».

2. Підготовка зустрічей представників різних професій з учнями школи.

3. Робота з батьками з підготовки та проведення профорієнтаційних екскурсій на виробництво (в організацію), де вони працюють.

4. Індивідуальна консультаційна робота з батьками, анкетування.

5. Проведення батьківських зборів з проблеми «Вивчення і розвиток інтересів та здібностей учнів середнього та старшого віку».

6. Організація батьківського лекторію з профорієнтаційної тематики «Сім’я, школа і вибір професії», «Трудове виховання в сім’ї».

Ефективність профорієнтаційної роботи з батьками залежить від уміння вчителів враховувати в своїй діяльності вплив сім’ї на професійну направленість учнів.

Поради батькам:

  • діти завжди потребують допомоги дорослих, навіть якщо вам так не здається;

  • батьківська допомога у виборі професії не повинна бути нав’язливою. Не намагайтеся підмінити бажання дитини своїм власним бажанням;

  • прислухайтеся до намірів та прагнень своїх дітей. Звертайте увагу на їх інтереси, нахили та здібності;

  • перш, ніж порадити дитині ту чи іншу професію, ви повинні твердо знати, що вона не протипоказана їй за станом здоров’я;

  • зберіть якомога більше інформації про професію, яка зацікавила вашу дитину, та про суміжні з нею професії (спеціальності).

У проведенні профорієнтаційної роботи вагому роль відіграє учнівський моніторинг. Завдяки моніторингу йде накопичення інформації про кожного учня класу, що дає можливість визначити стан формування професійно-трудової компетенції учнів, а також з’являється можливість прогнозувати та моделювати розвиток і стан профорієнтації учнів.

Слід пам’ятати, що кожному учневі необхідно мати глибокі знання про самого себе, різноманітність світу та сучасні вимоги до фахівців. Без цього неможливо навчитися керувати собою, своїми діями, розібратися у власних бажаннях. Шлях до самовдосконалення лежить через пізнання самого себе.

Вибір професії – відповідальний крок у житті кожної людини. Чітке уявлення про свої можливості дасть учням змогу уникнути багатьох помилок під час вибору напрямку трудової діяльності, конкретної професії та плануванні професійної кар’єри. Кожна професія, якщо до неї підходити з любов’ю і знанням справи, таїть у собі невичерпні можливості для творчості. Видатний педагог В. О. Сухомлинський писав: «Суть виховання полягає, зокрема, в тому, щоб знайти, відкрити в кожній людині ту «золоту жилку», яка принесе їй радість творчості на благо суспільства. Від того, наскільки вдало і правильно стане кожний вихованець на своє місце в колективі (…) залежить моральна, інтелектуальна, естетична повнота його життя» [2; 174-175].
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації для проведення Першого уроку в 2015/2016 навчальному році
Запропоновані методичні рекомендації допоможуть у проведенні Першого уроку в 2015/2016 навчальному році з національно-патріотичного...

Методичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста...
«Про структуру та організований початок 2013/2014 навчального року» рекомендовано першого вересня 2013 року після Свята Першого дзвоника...

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Методичні рекомендації
України від 07. 09 2015 №915 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів з навчальних предметів у 2015-2016 навчальному...

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Основною метою проведення олімпіади з географії є: оцінка знань, умінь, навичок, географічної ерудиції І культури учнів, активізація...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2013-2014 навчальному році
Лист мон від 17. 07. 2013 №1/9-498 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки...

Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2013-2014 навчальному році
Вивчення географії у 2013-2014 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка