Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок Тема Питання, які потрібно розкрити

Урок Тема Питання, які потрібно розкрити

Автор: Гільберг Т.Г.

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

9 КЛАС (52 год.)

§/

урок

Тема

Питання, які потрібно розкрити

Практикум (практичні роботи, дослідження, проекти)

Домашнє завдання

Вступ (1 год.)

1

Вступ


1.Економічна географія в системі географічних наук.

2.Об’єкт вивчення економічної географії.

3.Взаємодія господарства і природи в географічному (навколишньому) середовищі.

4.Значення знань з економічної географіїдля людства.
§1

Розділ І. Національна економіка та світове господарство (9 год.)

Тема 1. Національна економіка (4 год.)

2

Що таке національнаекономіка

1.Національна економіка .

2.Поняття «економічний розвиток» та його показники: (ВВП), структура ВВП,

3.Індекс людського розвитку (ІЛР).
§ 2

3

Сектори національної економіки України форми суспільної організації виробництва

1.Секторальна модель економіки країни.

2.Сектори національної економіки України.

3.Форми суспільної організації виробництва.

4.Практична робота №1. Аналіз секторальної моделі економі

Практичні роботи №1.Аналіз секторальної моделі економіки

§ 3

4

Чинники розміщення виробництва та форми просторової організації національної економіки

1.Чинники (фактори) розміщення виробництва.

2.Форми просторової організації національної економіки.
§ 4

Тема 2. Світове господарство (5 год.)

6

Що таке світове господарство

1.Світове господарство (світова економіка).

2.Поняття «спеціалізація території», «міжнародний поділ праці».

§5

7

Економічні системи та їх типи

1.Типи економічних систем.

2.Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній.


Практична робота № 2.

Позначення на контурній карті країн «Великої двадцятки» (G-20) і визначення їх місця у сучасній типізації країн за рівнем економічного розвитку.

§6

8

Просторова структура світового господарства

1.Багаторівневість світового господарства, просторова структура світового господарства за концепцією «Центр-периферія».
§7

9

Сучасне світове господарство та особливості його розвитку

1.Сучасні тенденції розвитку світового господарства.

2.Особливості розвитку сучасного світового господарства під впливом глобалізації.
§8

10

Інтеграція світового господарства

1.Глобалізація та регіональна економічна інтеграція.

2.Транснаціональні корпорації та їх вплив на функціонування міжнародної економіки.

3.Вплив глобалізації на дію чинників розміщення виробництва.

4. Міжнародні економічні організації.
§9

11

Урок узагальнення і систематизації


Розділ ІІ. Первинний секторекономіки(10 год.)

Тема 1. Сільське господарство. (5 год.)

12

Сільське господарство та його складові

1.Сільське господарство, його значення у сучасному світі.

2.Аграрні суспільства в сучасному світі. Аграрні відносини

3.Складники сільського господарства.

4.Роль природних чинників (земельних та агрокліматичних ресурсів) у розвитку й розміщенні аграрного виробництва. 5.Землезабезпеченість.
§ 10

13

Сільське господарство України. Рослинництво

1.Сільське господарство України.

2.Структура сільськогосподарських угідь в Україні.

3.Розміщення в Україні виробництва зернових і технічних культур, картоплярства, овочівництва, баштанництва, виноградарства.


Практична робота 3. Визначення основних технічних культур, що вирощуються в помірному, субтропічному і тропічному кліматичних поясах, та обґрунтування встановлених відмінностей.

§11

14

Тваринництво України

1.Розвиток кормової бази тваринництва. 2.Структура та розміщення тваринництва. 3.Зональна спеціалізація сільського господарства України.

4.Гірські та приміські сільськогосподарські райони.

5.Сільське господарство у своєму регіоні.
§12

15

Сільське господарство світу. Рослинництво

1.Географія основних зернових культур

2.Географія основних технічних культур

3.Найбільші країни- виробники продукції рослинництва.
§13

16

Тваринництво світу. Зональна спеціалізація світового сільського господарства

1. Зональність світового сільського господарства. 2.Найбільші країни-виробники та експортери сільськогосподарської продукції.
§ 14

Тема 2. Лісове господарство (1 год.)

17

Лісове господарство


1.Лісове господарство.

2.Основні лісові пояси світу. 3.Лісозабезпеченість.

4.Лісове господарство в Україні.
§15

Тема 3. Добувна промисловість (4 год.)

18

Поширення корисних копалин у світі. Ресурсозабезпеченість

1.Класифікація мінеральних ресурсів за використанням.

2.Показники ресурсозабезпеченості країн мінеральними ресурсами.

3.Вплив на обсяги видобування мінеральної сировини та розміщення добувних підприємств геологічних запасів, умов видобування й транспортування, наявності технологій та споживачів тощо.
§16

19

Паливні мінеральні ресурси світу


1.Основні закономірності розміщення родовищ вугілля, нафти, природного газу.

2.Найбільші в світі басейни й країни за видобутком кам’яного вугілля, нафти й природного газу.

3.Основні й перспективні райони видобування кам’яного вугілля, нафти, природного газу в Україні.

4.Шляхи покриття дефіциту палива в Україні.

Практична роботу№4.

Позначення на контурній карті найбільших басейнів видобутку кам’яного вугілля, нафти і природного газу


§17

20

Добувна промисловість України


1.Добувна промисловість як сектор національної промисловості

2.Основні й перспективні райони видобування кам’яного вугілля, нафти, природного газу в Україні.

3.Шляхи покриття дефіциту палива в Україні.


Дослідження 1.

1. Проблеми і перспективи освоєння родовищ нафти і природного газу на шельфі Чорного та Азовського морів.

§18

21

Виробництво металевих руд

1.Видобування металічних руд.

2.Основні закономірності розміщення родовищ металічних руд.

3.Країни з найбільшими обсягами видобутку залізних, марганцевих руд, руд кольорових, рідкісноземельних і благородних металів.

4.Розвиток і розміщення виробництв з видобутку залізних і марганцевих руд в Україні.

5.Розробка родовищ руд кольорових металів в Україні.

6.Видобування інших видів природної сировини в Україні та країнах світу.

7.Підприємства видобувної промисловості свого регіону.

§19

22

Урок узагальнення і

систематизації


Розділ ІІІ. Вторинний сектор господарства

(17 год.)

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії (3 год.)

23

Значення електроенергетики

1.Значення електроенергетики.

2.Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення.

3.Паливно-енергетичний баланс.
§20

24

Електроенергетика України

1.Електроенергетика України.

2.Найбільші ТЕС, АЕС, ГЕС, ЛЕП.

3.Використання відновлюваних джерел енергії. 4.Підприємства електроенергетики свого регіону

Практична робота №5. (за вибором учителя)

5.1.Позначення на контурній карті України найбільших електростанцій та пояснення чинників їх розміщення

5.2.Побудова та аналіз діаграм виробництва електроенергії на електростанціях різних типів в Україні та світу

§21

25

Електроенергетика світу

1.Найбільші країни-виробники та споживачі електроенергії в світі.

2.Відмінності в структурі виробництва електроенергії на різних типах електростанцій в країнах світу.
§22

Тема 2. Металургійне виробництво (4 год.)

26

Значення металургійного виробництва у економіці

1.Значення металургійного виробництва у господарстві.

2.Сучасні технології виробництва чавуну й сталі. 3.Комбінування у чорній металургії.

4.Сучасні чинники розміщення підприємств чорної металургії.
§23

27

Кольорова металургія

1.Кольорова металургія.

2. Особливості технології виробництва та чинники розміщення підприємств з виплавки міді, алюмінію, титану.
§24

28

Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні:

1.Виробництво чавуну, сталі, прокату в Україні: домінуючі технології, сукупність чинників розміщення підприємств, основні центри, місце України на світовому ринку чорних металів. 2.Основні центри виробництва кольорових металів в Україні.

Практична робота № 6.

6. Позначення на контурній карті сировинної бази та основних центрів виробництва чорних металів в Україні.

§25

29

Металургійне виробництво світу

1.Найбільші-країни виробники та споживачі чорних металів.

2. Сучасні тенденції розміщення виробництва чавуну, сталі, прокату.

3.Найбільші-країни виробники та споживачі кольорових металів у світі.
§26

Тема 3. Хімічні виробництва. Виробництво деревини, паперу (4 год.)

30

Значення та особливості технологій хімічного виробництва.

1.Значення та особливості технологій хімічного виробництва.

2.Чинники розміщення основних виробництв хімічних речовин і хімічної продукції, фармацевтичної продукції, гумових і пластмасових виробів.
§27

31

Хімічнапромисловість України

1.Хімічне виробництво в Україні.

2.Основні центри виробництва хімічної продукції та чинники їх формування.
§28

32

Хімічна промисловість світу

1.Хімічне виробництво у світі.

2.Найбільші-країни виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків.

Випереджуване завдання «Виробництво будівельних матеріалів»

§29


33

Виробництво деревини й паперу

1.Виробництво деревини й паперу: значення, особливості технологій та чинники розміщення підприємств.

2.Виробництво деревини й паперу в Україні. 3.Найбільші в світі країни-виробники деревини та паперу.

4.Виробництво будівельних матеріалів.
§30

Тема 4. Виробництво машин та устаткування (2 год.)

34

Роль машинобудування у сучасному світі та його розвиток в Україні.

1.Роль машинобудування у сучасному світі. 2.Різноманітність підприємств та чинники їхнього розміщення.

3.Спеціалізація та кооперування у машинобудуванні.

4.Машинобудування в Україні.

5.Найбільші центри виробництва транспортних засобів, промислового обладнання, сільськогосподарської техніки, побутової електротехнічної та електронної продукції.

6.Підприємства машинобудування свого регіону.

Практична робота №7.

7. Позначення на контурній карті України центрів виробництва транспортних засобів та пояснення чинників їх розміщення.

§31

35

Машинобудування світу

1.Взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку регіону, країни і рівнем розвитку машинобудування.

2.Найбільші країни-виробники літаків, легкових автомобілів, морських суден, верстатів, комп’ютерів, робототехніки.
§32

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття (2 год.)

36

Легка промисловість


1.Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств, що виробляють тканини різних видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію. 2.Чинники та центри розміщення текстильного, швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні.

3.Найбільші країни-виробники та експортери тканин, одягу та взуття на світовий ринок.
§ 33

37

Народні промисли в Україні

1.Народні промисли в Україні.

Дослідження 2.

2.Малі і середні міста України – центри виробництва одягу

§ 34

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв(2 год.)

38

Харчова промисловість в Україні.

1.Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти.

2.Харчова промисловість в Україні.

3.Особливості технологій та чинники розміщення підприємств буряко-цукрового, олійного, маслосироробного, плодоовочеконсервного, рибного, хлібопекарного, макаронного, борошномельного, круп’яного, кондитерського, пивоварного, виноробного виробництв, розливу безалкогольних напоїв, мінеральних вод. 4.Виробництво харчових продуктів у своєму регіоні.

Дослідження 3.

3.Українські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини


§ 35

39

Виробництво продуктів харчування у світі

1.Виробництво продуктів харчування у світі: сучасні тенденції, вплив глобалізації та національних традицій, взаємозв’язок з агробізнесом.

2.Традиційні виробництва харчової промисловості окремих країн світу.

Дослідження 4.

4. Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах.

§ 36

40

Урок узагальнення і систематизації


Розділ ІV. Третинний сектор господарства (10 год.)

Тема 1. Транспорт (3 год.)

41

Значення транспорту

1.Транспорт, його роль у національній економіці і формуванні світового господарства.

2.Види транспорту, їхні переваги й недоліки.
§37

40

Транспорт України

1.Транспорт України

2.Залізничний транспорт – основний вид транспорту України.

3.Найважливіші автомагістралі України.

4.Водні шляхи, найбільші морські та річкові порти України.

5.Повітряний транспорт.

6.Транспортні вузли.

7.Міжнародні транспортні коридори на території України.

Дослідження 5.

5.Міські види транспорту свого обласного центру

§38

42

Транспорт світу.

1.Транспорт світу.

2.Країни, що вирізняються високим рівнем розвитку мережі залізниць та автомобільних шляхів.

3.Найбільші морські порти, їхній вплив на розміщення промисловості.

4.Найбільші судноплавні річки світу.

5. Найбільші аеропорти світу.

6.Міжнародні транспортні коридори.
§39

Тема 2. Торгівля (2 год.)

43

Торгівля як вид послуг. Торгівля в Україні

1.Торгівля як вид послуг.

2.Форми торгівлі.

3.Показники зовнішньої торгівлі.

4.Торгівля в Україні.

5.Обсяги та структура експорту й імпорту товарів та послуг.

6.Чинники концентрації роздрібної торгівлі в населених пунктах, регіонах.
§40

44

Світовий ринок товарів і послуг.

1.Основні напрями зовнішньоторговельних зв’язків.

2.Світова організація торгівлі (СОТ), 3. Регіональні зони вільної торгівлі (NAFTA, АSEAN та інші).
§41

Тема 3. Туризм(2 год.)

45


Туризм як складова національної економіки, його види

Туризм в Україні

1.Туризм як складова національної економіки,його види.

2.Чинники розвитку туризму в регіоні, країні. 3.Туристична інфраструктура.

4.Туризм в Україні.

5.Особливості природних рекреаційних ресурсів.

6.Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні.

7.Туристичні райони в Україні.
§42

46

Міжнародний туризм.

1.Міжнародний туризм.

2.Основні туристичні регіони світу.

3.Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО
§43

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я (2 год.)

47

Наукова і освітня діяльність. Охорона здоров’я

1.Роль науки й освіти в суспільстві.

2.Особливості наукової й освітньої діяльності. 3.Джерела фінансування науки й освіти.

4.Форми просторової організації наукових досліджень та освіти: технополіси.

5.Найвідоміші наукові центри у світі та Україні.6.Охорона здоров’я.

7.Найвідоміші центри охорони здоров’я в Україні та світі. §45
§44

Тема 5. Фінансові послуги. Комп’ютерне програмування (2 год.)

48

Фінансова послуги.

1.Фінансові послуги.

2.Світові центри банківсько-фінансової діяльності.

3.Вплив глобалізації на розміщення фінансових установ.

4.Країни-офшори.

5.Особливості розміщення фінансових установ в Україні.
§45

49

Комп’ютерне програмування як вид економічної діяльності

1.Комп’ютерне програмування.

2.Аутсорсинг, його переваги і недоліки 3.Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг).

4.Країни-лідери на світовому ринку комп’ютерного програмування.
§46

50

Урок узагальнення і систематизації


Розділ V. Глобальні проблеми людства (2 год.)

Тема 1.Глобальні проблеми людства (3 год.)

51


Глобальні проблеми людства, принципи їх виникнення.


1.Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення.

2.Проблема війни і миру.

3.Проблема тероризму.

4.Екологічна проблема.

5.Сировинна й енергетична проблеми. 6.Демографічна та продовольча проблеми. 7.Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються.
§ 47


52


Взаємозв’язок глобальних проблем.

1.Взаємозв’язок глобальних проблем.

2.Роль світової громадськості та міжнародних організацій у їх розв'язуванні.

Дослідження 6.

6. Прояв глобальних проблем у своєму регіоні

§48

53


Сталий розвиток – стратегія людства на ХХІ ст.

1.Сталий розвиток суспільства.

2.Етапи формування стратегії сталого розвитку.

3.Складники сталого розвитку.

4.Основні положення концепції сталого розвитку.

5. Україна і сталий розвиток.
§49

Гільберг Т. Г.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок Тема. Подорож у країну довідників, словарів та енциклопедій Мета
Мета. Узагальнити знання учнів про довідкову літературу, розкрити її значення в житті людини; удосконалити практичні навички користування...

3 аналіз ринку, концепція маркетингу, план продажів
Порівняння міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів, включаючи технічні, інституціональні питання та питання реалізації...

Програма освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів...
Тема Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності й охорони здоров’я

Урок-залік в 9 класі на тему: «Загальні питання географії міжгалузевих комплексів України»
Учень проходить від станції до станції, асистенти виставляють оцінку в заліковий лист (різними кольорами, по різним питанням)

Тема: Водний транспорт України. Мета
України, розкрити його роль у господарстві країни, визначити проблеми та перспективи розвитку водного транспорту, дати визначення...

Уроку з географії X клас Тема уроку: «Трудові ресурси світу. Проблеми зайнятості та безробіття.»
Завдання №2. Будь ласка, подивіться уважно на дошку І скажіть, які слова або вирази не зустріча-лися Вам в тексті підручника в попередніх...

2 Порівняння міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів,...
Х в міста. Сучасне медичне місто складається із: потужної лікувально-оздоровчої інфраструктури; науково-дослідного осередку та центру...

2 Порівняння міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів,...
Х в міста. Сучасне медичне місто складається із: потужної лікувально-оздоровчої інфраструктури; науково-дослідного осередку та центру...

Урок прес конференція тип уроку : урок систематизації й узагальнення...
Тема: «рослинний покрив та тваринний світ україни. Охорона й відтворення.» 8 клас

Урок 1 Тема: Об ’
Географічне положення. Загальна характеристика. Введення нових лексичних одиницьБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка