Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Доповідь на тему : Формування інноваційної особистості учня на основі його творчих можливостей

Доповідь на тему : Формування інноваційної особистості учня на основі його творчих можливостей

Доповідь на тему :Формування інноваційної особистості учня на основі його творчих можливостей

 

          Ми живемо у динамічному світі, що дуже швидко змінюється. Ці зміни стосуються усіх сфер нашого буття: техніки, що нас оточує, політики, яку проводять світові держави, цінностей, на які орієнтуються люди. Наше життя стало безперервним процесом адаптації, і саме від адаптаційного потенціалу особистості у значній мірі залежать її успіх та  можливості самореалізації.

         Сьогодні дитині потрібні не тільки знання, але і достатній рівень життєвої компетентності, сформованість таких особистісних якостей, які допоможуть знайти своє місце у житті, визначитися з колом своїх інтересів та  уподобань, стати активним членом суспільства і щасливою, упевненою  у власних силах людиною.

        Таким чином,  зміни у суспільному житті і свідомості вимагають від нас, педагогів, визначити нову мету навчання та виховання – розвиток інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах незалежної України.

         У національній доктрині розвитку освіти ставиться завдання постійного оновлення змісту освіти та навчально-виховного процесу. Він повинен будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей учнів, зростання їхньої самостійності й творчої активності, що має зміцнити демократичні основи громадянського суспільства та прискорити його розвиток. Перед учителями постало завдання формувати й зміцнювати в школярів внутрішні джерела мотивації не тільки щодо навчальної діяльності, але й до саморозвитку своїх інтелектуальних, творчих здібностей, а також їх успішної соціалізації. Сьогодні вкрай необхідно створювати ситуації успіху, розвивати творчу, пошукову, дослідницьку активність та навички колективно злагоджених дій адже в період бурхливого науково-технічного розвитку, швидкого росту наукових знань і їх широкого застосування у виробництві однією з головних задач навчання стає розвиток творчого мислення, пізнавальних здібностей учнів, вміння самостійно поповнювати знання. Розв'язок цієї задачі органічно пов'язаний з активізацією навчання, з розробкою систем методів і прийомів навчання, які спрямовані на формування пізнавальної активності учнів, засвоєння ними навчального матеріалу, розвиток інтелектуальних здібностей учнів і вміння працювати з сучасною технікою.. Це означає, що розвиток змісту і організація процесу навчання повинні здійснюватись на основі діяльнісного підходу і гуманітаризації процесу навчання. Це, крім іншого, означає, що в методиці повинен бути здійснений кардинальний перехід від інформаційно-пояснювального підходу, орієнтованого на передачу готових знань, до діяльного підходу, спрямованого не тільки на засвоєння знань, а й на способи цього засвоєння, на зразки та способи мислення і діяльності, на розвиток пізнавальних сил і творчих здібностей учнів, на розвиток і виховання так званого "планетарного мислення". Адже діяльність є основним фактором розвитку і самовизначення особистості". На розвиток творчих здібностей учнів орієнтують всі державні та відомчі директивні документи України.

        Творчість - це породження нових ідей, прагнення навчитися більшому, думати про справу інакше і робити його кращим.

        Творчість - це людська потреба. Помічено, що творчі люди володіють великою життєвою енергією до глибокої старості, а люди до всього байдужі, нічим не захоплені частіше хворіють і швидше старіють.

        Творчий стиль життя - це не привілей одинаків, це єдиний спосіб нормального існування і розвитку суспільства. Але це, на жаль, ще не всіма усвідомлено. І на нас лежить величезна відповідальність - розвинути в дитині творче начало для того, щоб відбувся людина, особистість.

         Складність проблеми розвитку творчих здібностей у дітей обумовлена ​​великим числом різнопланових факторів, що визначають як природу, так і прояв творчих здібностей. В основному ці фактори можна об'єднати в три найбільш загальні групи.
Перша група включає природні задатки та індивідуальні особливості, що визначають формування творчої особистості.
У другу групу входять всі форми впливу соціального середовища на розвиток і прояв творчих здібностей.
Нарешті, третя група - це залежність розвитку від характеру і структури діяльності.
 Творчість передбачає наявність у людини певних здібностей. Творчі здібності не розвиваються стихійно, а вимагають спеціального організованого процесу навчання і виховання, перегляду змісту навчальних програм, розробки процесуального механізму реалізації цього змісту, створення педагогічних умов для самовираження у творчій діяльності. Одним з головних завдань, що стоять перед школою, є створення оптимальних умов для розвитку кожного учня в різних видах трудової діяльності.
Наш час - це час змін. Зараз Україні потрібні люди, здатні приймати нестандартні рішення, які вміють творчо мислити. Школа повинна готувати дітей до життя. Тому розвиток творчих здібностей учнів є найважливішим завданням сучасної школи. Цей процес пронизує всі етапи розвитку особистості дитини, пробуджує ініціативність і самостійність прийнятих рішень, звичку до вільного самовираження, впевненість в собі.
Сьогодні  педагоги вже усвідомлюють, що справжня мета навчання - це не тільки оволодіння певними знаннями і навичками, а й розвиток уяви, спостережливості, кмітливості і виховання творчої особистості в цілому. Як правило, відсутність творчого початку часто стає непереборною перешкодою в старших класах, де потрібно рішення нестандартних завдань. Основні ж проблеми початкової школи фокусуються більше на пізнавальних процесах, хоча саме у молодшого школяра в набагато більшому ступені зберігаються риси для розвитку уяви і творчих здібностей. Творча діяльність повинна виступати таким же об'єктом засвоєння, як знання, вміння, навички, тому в школі, особливо початкової, потрібно навчати творчості.
Для того, щоб багатий творчий потенціал дітей міг актуалізуватися, потрібно створити певні умови, насамперед, ввести дитину в справжню творчу діяльність. Адже саме в ній, як давно стверджує психологія, з передумов народжуються і розвиваються здібності.
Процес навчання може протікати з різним додатком сил, пізнавальної активності і самостійності школярів. В одних випадках він носить характер наслідувальний, в інших - пошуковий, творчий. Саме характер навчального процесу впливає на його кінцевий результат - рівень набутих знань, умінь і навичок.
Розвиток творчих здібностей школярів не може відбуватися без постановки і вирішення найрізноманітніших завдань. Завдання - це початок, вихідна ланка пізнавального, пошукового та творчого процесу, саме в ній виражається перше пробудження думки.
Розвивати творчі здібності? Що це означає? (Слайд)
- По-перше, це розвиток спостережливості, мовної і загальної активності, товариськості, добре натренованого пам'яті, звички аналізувати й осмислювати факти, волі, уяви.
- По-друге, це систематичне створення ситуацій, що дозволяють самовиразитися індивідуальності учня.
- По-третє, це організація дослідницької діяльності в пізнавальному процесі.
При розвитку потреб та інтересів у творчості наші педагоги використовують різні форми навчальної та позаурочної роботи, прагнучи вчити дитину  цілеспрямовано, багаторазово закріплювати отримані знання та навички. При цьому їх уроки відрізняються різноманітністю діяльності, досліджуваного матеріалу, способів роботи. Це спонукає дітей до творчої активності.
Наприклад, на уроках української мови та літератури, російської мови і світової літератури, починаючи з першого класу і продовжуючи в старших класах, діти вчаться складати розповіді, казки за аналогією з прочитаними художніми творами, складають прислів'я, приказки, загадки, вірші, створюють ілюстрації (вчителі Фролова Л.А, Башинська Н.Є).
Найважчим, але і найцікавішим прийомом організації творчої діяльності учнів слідами прочитаного є драматизація у всіх її формах. Залежно від завдань, методики викладання, ступеня активності і самостійності учнів можна виділити кілька видів драматизації:
1. Читання твору за ролями тільки з опорою на інтонацію.
2. Читання за ролями з попереднім усним описом портрета,
одягу, поз, жестів і інтонацій, міміки героїв.
3. Постановка "живих картин" до твору.
4. Складання сценарію вистави, усний опис декорацій,
костюмів, мізансцен.
        Крім перерахованих прийомів на уроках літератури широко використовується малювання ілюстрацій до розповіді або казці з подальшим захистом, складання відеокліпу та інші.

Велике значення наші вчителі надають вирішення творчих завдань (Мельник Г.А, Остапович З.П).  В організації розумової діяльності школярів у процесі вирішення пізнавальних завдань можна виділити наступні етапи в просуванні учнів:

        вирішити завдання за аналогією;

        вирішити завдання при частковій підказкою вчителя;

        довести правильність рішення;

        вирішити нестандартну задачу;

        самостійно скласти творче завдання;

        виконати діагностичну (тестову) роботу.

          Успішність вирішення школярами пізнавальних завдань залежить від рівня співпраці вчителя і учня, від оволодіння учнем системою розумових дій (порівняння, аналіз, синтез і т.д.).
          На уроках навколишнього світу, природознавства, біології, географії вчителі використовують різні форми роботи в цьому напрямку: екскурсії в природу, рішення пізнавальних завдань, сюжетно-рольові ігри, творчі завдання, знайомство з творами мистецтва, створення проектів  (Матвійчук Н.В, Буйністрович О.Ю,Груша Л.М, Ковальчук О.Є, Кошіль В.В, Калінчак В.Б)
         В. О. Сухомлинський писав: «Я прагнув до того, щоб всі роки дитинства навколишній світ, природа постійно живили свідомість учнів яскравими образами, картинами, сприйняттями, уявленнями, щоб читання «Книги природи» було початком активного мислення, теоретичного пізнання світу, початком системи наукових знань ... ».
          На уроках образотворчого мистецтва і технології педагоги Яковлєва А.В., Гальченко Л.Я., Синьогіна Н.О. знайомлять дітей з народно-художніми промислами. У школярів формуються творчі вміння та навички самостійно виконувати різноманітні декоративні вироби. Також дані заняття сприяють розвитку мислення, творчої уяви, художніх здібностей школярів, вихованню гарного естетичного смаку, інтересу і любові до народного мистецтва, мистецтва батьківського краю.
  Одним із засобів активізації творчого потенціалу особистості  є орігамі - японське мистецтво складання з паперу фігурок людей, тварин, геометричних тіл, що сприяє формуванню стійкого інтересу до навчальної діяльності, що забезпечує спадкоємність між навчанням і грою. Стимулом до творчості в цьому виді діяльності служить бажання дитини створити фігурку з паперу, а процес перетворення аркуша паперу в іграшку сприяє створенню дидактичної проблеми, для вирішення якої учням необхідно активізувати розумові процеси: самостійно зрозуміти і сформулювати її суть, знайти шляхи вирішення, оцінити отриманий результат . Вже учні другого класу прекрасно справляються з цією проблемою.

         Сучасні інформаційні технології створюють реальні можливості для їх використання у системі освіти з метою розвитку творчих здібностей людини в процесі його утворення. Саме з новими технологіями сьогодні зв'язуються реальні можливості побудови відкритої освітньої системи, що дозволяє кожній людині вибирати свою власну траєкторію навчання. Це такі технології:

         Ігрові технології;

        Технологія  розвивального навчання;

         Проблемного навчання;

        Технологія рівневої диференціації;

        Розвиток критичного мислення;

        Технологія «Дебати»;

        Технологія сучасного проектного навчання.

         Ігрові технології успішно використовують всі вчителі початкової школи, вчителі української мови, російської мови, світової л-ри, математики, фізики, музики, образотворчого мистецтва. Технологію розвивального навчання, сутність якої полягає в організації навчального процесу, спрямованого на реалізацію потенційних можливостей людини успішно використовують всі вчителі школи.                             

        Величезні можливості використання інформаційних технологій на уроках. Вчителі школи (Федюк Л.А, Порадюк С.О,Левчук М.С)
          Більше 80% вчителів школи пройшли курси «Основи інтернет - технологій» та додаткову професійну підготовку за курсом міжнародної освітньої програми Intel. Тепер на уроках з успіхом застосовують метод проектів. Ефективно використовують учителі власні та модифіковані презентації на уроках географії, літератури, історії, фізики, інформатики, російської мови. Всі добре розуміють, що комп'ютер, DVD не є наочним посібником, а основним елементом ведення уроку. Що потрібно частіше використовувати Інтернет, готові цифрові освітні ресурси, створювати свої варіанти уроків з ефективним використанням сучасних комп'ютерних технологій.
         Як вже зазначалося вище, розвиток творчості має бути приведене у певну систему, де позаурочна діяльність відіграє не меншу роль, ніж навчальна. У школі розроблена і діє програма «Обдаровані діти». Виявлення обдарованих дітей починається в початковій школі на основі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мови, пам'яті, логічного мислення; участь їх в олімпіадах, конкурсах, змаганнях. Склалася хороша практика проведення предметних шкільних олімпіад, переможці яких беруть участь у районних олімпіадах. Участь учнів МАН,  в II етапі Всеукраїнської олімпіади школярів відображено у таблиці. Учні нашої школи показують стабільно високі результати у районних олімпіадах з усіх предметів.
           Педагогічний колектив пов'язує даний факт з впровадженням в практику школи програми «Обдаровані діти», з використанням на уроках і в позаурочній діяльності учнів проектних методів навчання, організації дослідницької діяльності учнів.  Позаурочна  робота з розвитку творчих здібностей дітей включає в себе такі загальношкільні заходи як: фестивалі, конкурси, свята, виставки творчих робіт, ігри. Велику роль у цьому випадку відіграють колективні творчі справи, необхідні і для розвитку особистості дитини і для розвитку колективу. Найчастіше в цих творчих справах беруть активну участь батьки.
         Великі можливості для розвитку творчих здібностей учнів мають гурткові заняття. Викликаючи інтерес учнів до предмета, виду діяльності, заняття сприяють розвитку кругозору, творчих здібностей, прищеплення навичок самостійної роботи. Тут кожен школяр має можливість вибрати собі справу до душі, виявити, поставити і вирішувати проблеми, які його цікавлять. На гурткових заняттях більше можливостей для прояву ініціативи учня.
        Творчість - це творення нового і прекрасного, воно протистоїть руйнуванню, шаблоном, банальності, тупості, відсталості, воно наповнює життя радістю, збуджує потребу в знанні, роботу думки, вводить людину в атмосферу вічного пошуку.
Справжнє творчість - це продовження багатовікового розвитку людства, його духовного багатства, його моральності.
         Кожна дитина в більшій чи меншій мірі здатна до творчості, яка є  постійним і природним супутником формування особистості. Здатність до творчості, в кінцевому рахунку, розвивається у дитини дорослими: педагогами та батьками, і це дуже тонка і делікатна область виховання: ростити творчу дитину можна лише на основі дуже глибокого знання її індивідуальності, на основі дбайливого і тактовного ставлення до своєрідності цих рис .
        Досягти бажаного результату вчитель зможе лише в тому випадку, якщо сам він не чужий творчості, постійного пошуку, творення.
        А творчий учитель той, хто

        Бере участь в експериментальній роботі школи;

        Викладає захоплено, творчо планує свою роботу, прагне раціоналізувати тематичне і поурочне планування;

        Вільно орієнтується в сучасних педагогічних ідеях, концепціях і технологіях навчання;

        Поважає особистість учня;

        Диференціює обсяг і складність завдань;

        Спонукає учнів до постановки пізнавальних питань, вміє одночасно тримати в полі зору всіх учнів класу;

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про завершення ІІ (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної...
Дніпропетровської міської ради проводилася дослідно-експериментальна робота за темою «Формування гармонійно досконалої особистості...

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Концепція загальної середньої освіти визначають одним з основних завдань сучасної школи формування творчої особистості, здатної до...

Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах....
Дний І водночас цікавий період реформування. В сучасній початковій школі відбувається системне оновлення змісту та перехід до нової...

Розвиток соціалізації особистості учня засобом інтегрованих уроків географії та англійської мови

Мотиваційний аспект використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії
Рунтуються на зміні міжособистісних відносин самої людини учасника освітнього процесу. Особливості названої концепції полягають в...

Конспект уроку на тему: «кирило-мефодієвське братство»
Кирило-Мефодієвського братства, визначити його програмні цілі, значення його діяльності, як першої політичної організації в Україні;...

Позакласна робота як засіб підвищення мотивації до вивчення географії
Варто задуматися над тим, що найближчий шлях до знань учня лежить через пізнавальну І самостійну його активність у навчальному процесі,...

Відповідно до Концепції громадянського виховання особистості в умовах...
«Від інноваційного змісту креативної освіти до самореалізації учня через громадянське та героїко-патріотичне виховання»

Урок з предмету " Навчаємося разом" 2 клас Вчитель: Янченко Наталія...
Командоутворення в класі. Текст міркування на тему: " Принципи справжніх друзів: доброзичливе ставлення." Робота в парах змінного...

Інтелектуальна гра у 8 класі
України знання та вміння; сприяти розвитку творчих здібностей учнів шляхом виконання творчих завдань; підвищувати інтерес школярів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка