Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

М. Бориспіль, 2013 Візитка закладу Рік відкриття 1989 р. (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4)

М. Бориспіль, 2013 Візитка закладу Рік відкриття 1989 р. (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4)

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Звіт директора Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня»

за 2012 - 2013
М.Бориспіль, 2013

безымянный.jpg

Візитка закладу

Рік відкриття - 1989 р. (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4)

Рік реорганізації закладу - 2003 р.

Тип закладу – Бориспільський навчально-виховний комплекс «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня»

Форма власності - комунальна

Директор - Черницька Антоніна Станіславівна
ВСТУП

Основною місією розвитку Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива» - загальноосвітня школа І ступеня» є забезпечення духовно-морального, соціального, особистісного та інтелектуального розвитку учнів, саморозвитку, самовдосконалення, збереження і зміцнення здоров'я учнів, підготовка на цій основі випускників, готових до життя у відкритому і мінливому світі.

Виконання місії можливе в рамках національного освітнього ідеалу, що представляє собою вищу мету освіти, ідеальне уявлення про людину, на виховання, навчання і розвиток якої спрямовані зусилля основних соціальних суб'єктів: держави, сім'ї, школи, суспільних і громадських інституцій. На основі національного виховного ідеалу основна стратегічна мета розвитку НВК може бути сформульована таким чином – педагогічна підтримка становлення та розвитку високоморального, відповідального, ініціативного та компетентного громадянина України, досягнення високого рівня соціальної зрілості випускника, його готовність до самостійної життєдіяльності в суспільстві, яке постійно змінюється, до професійного визначення в інтересах особистості і держави, до духовно - морального самовдосконалення, підвищення доступності якісної освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина.

Основними завданнями, які педагогічний колектив визначав на 2012-2013 навчальний

рік були такі:

 1. Завдання управлінської діяльності

  1. Створення умов для різнобічного розвитку особистості шляхом задоволення потреб учнів у самоосвіті, отриманні додаткової (у тому числі платної) освіти).

  2. Створення в гімназії ефективної моделі профільної та допрофільної освіти на основі профільного самовизначення учнів, потреб регіону, навчально-методичного та кадрового забезпечення.

  3. Створення оптимальних умов для підвищення кваліфікації, методичної майстерності, творчої самореалізації та самовдосконалення кожного вчителя.

  4. Створення психологічної атмосфери для особистісно усвідомленої свободи організації педагогічної діяльності. Формування в колективі успішності, співучасті, співпраці.

  5. Продовження роботи над створенням здоров’язберігаючого простору для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

  6. Продовження роботи над упровадженням в управлінський процес ІКТ.

  7. Інноваційна діяльність закладу відповідно до Концепції НВК «Школа інтелекту, здоров’я, духовності».

  8. Залучення батьків та представників громадськості до участі в розбудові освітньо-виховного простору гімназії.

  9. Покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази.

 2. Завдання для педагогічного колективу

  1. Покращення якості освітніх послуг, максимальне наближення їх до національних та міжнародних стандартів шляхом:

 • моніторингу навчальних досягнень учнів з метою вироблення відповідних рекомендацій щодо побудови індивідуальної освітньої траєкторії кожного учня;

 • переорієнтації на системно-діяльнісний підхід у вивченні навчальних дисциплін;

 • використання в освітньому процесі ІКТ та інтерактивних технологій;

 • впровадження здоров’язберігаючих технологій;

 • впровадження в життя моделі профільної та допрофільної освіти на основі профільного самовизначення учнів, потреб регіону, навчально-методичного та кадрового забезпечення.

 • впровадження в життя програми партнерства з ВНЗ.

  1. Розробка та впровадження в життя комплексної програми роботи з обдарованими учнями від 1-го до 11-го класів шляхом:

 • діагностики обдарованості;

 • психолого-педагогічного супроводу обдарованості;

 • дотримання принципу наступності та неперервності в роботі з обдарованими учнями;

 • наукове керівництво роботою з обдарованими, через співпрацю з ВНЗ.

  1. Впровадження в життя експериментальних проектів та інноваційних методик:

 • «Психолого-педагогічне проектування особистісного та соціального розвитку особистості учнів» (Всеукраїнський експеримент);

 • «Інтел Навчання для майбутнього» (Всеукраїнський рівень);

 • «Інтелект України» (Всеукраїнський науково-методичний проект);

 • «Майбутнє починається сьогодні. Програма превентивного виховання. » (Міжнародний шкільний проект);

 • «Розвивальне навчання» (локальний (міський) рівень);

 • «Гуманна педагогіка Ш.Амонашвілі» (внутрішньошкільний рівень);

 • «Навчання в русі» (внутрішньошкільний рівень).

  1. Неперервне вдосконалення фахової підготовки, професійної майстерності, творче самовираження та самореалізація кожного педагога.

  2. Реалізація виховних завдань через поєднання організаційно-педагогічної, родинно-сімейної, національно-культурної та просвітницької діяльності вчителів, батьків, учнів, громадськості.

І. Реалізація права громадян на освіту

1. Загальні положення

Основними документами, якими у своїй діяльності керується адміністрація НВК, є:

 • Конституція України;

 • Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;

 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778;

 • Інструкція про організацію та діяльність гімназій, затверджена наказом МОН від 20.07.95 №217;

 • рішення міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови;

 • накази, листи управління освіти і науки Бориспільської міської ради;

 • власний Статут, затверджений рішенням Бориспільської міської ради від 26 липня 2011року № 950-13-V;

 • правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами трудового колективу 21  вересня 2008 року;

 • типові  документи, що регламентують перебування учнів у закладі освіти;

 • Конвенція ООН «Про права дитини» та інші нормативно-правові акти в галузі освіти

 • Державний стандарт початкової освіти та ін...

Робочий навчальний план складено за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими Міністерством освіти і науки України:


 1. Умови прийому учнів до НВК «Гімназія «Перспектива»

Набір до 1-го класу здійснюється відповідно до Закону України про освіту, Закону України про загальну середню освіту, Положення про загальноосвітній навчальний заклад на загальних засадах та на підставі рішення міської ради про закріплення за школами вулиць мікрорайону.

Набір до класу за проектом “Інтелект України” здійснюється на конкурсній основі. У 2012-2013 н. р. у НВК навчалося 150 першокласників.

Набір до 5-го класу гімназії здійснюється на конкурсній основі без вимог до місця проживання учнів на закріпленій за закладом території. Додатковий набір здійснюється за наявності вільних місць.

Учні, які не пройшли конкурсний відбір до гімназії, навчаються відповідно до рішення міської ради в ЗОШ №1,3 або в закладах, обраних батьками.

 1. Рівний доступ до якісної освіти

У 2012-2013 навчальному році Бориспільським НВК дотримано вимог законодавства щодо реалізації учнями права на освіту. Відповідно до рішення Бориспільської міської ради в закріпленому за закладом мікрорайоні проживає 1328 дітей і підлітків віком від 6-ти до 18-ти років.

Навчаються у Бориспільському НВК «Гімназія «Перспектива» – 1259 учнів. У т.ч.:

 • школа І ступеня (1-4 класи) - 572 учнів;

 • гімназія (5-9 класи) – 526 учнів;

 • гімназія (10-11 класи) – 161 учень.

 • У т.ч. індивідуальне навчання на дому – 7 учнів.

 • Не навчаються - 4 (2- не підлягають навчанню за станом здоров’я, 2- навчаються професії без здобуття повної загальної середньої освіти)

 1. Структура НВК

У структурі навчально-виховного комплексу знаходяться загальноосвітня школа І ступеня та гімназія «Перспектива» (школа ІІ-ІІІ ступеня).

Учні навчаються в 43 класах. У початковій школі – 19 класів (з них 5 – у другу зміну), у гімназії – 24 класи. Середня наповнюваність класів – 29,2 учня.

На задоволення звернень батьків створено 6 груп продовженого дня, в яких перебуває 210 дітей. Час перебування дітей у групі – з 12.00 до 18.00. Організовано триразове гаряче харчування.

 1. Право на вибір власної траєкторії навчання

4.1. Початкова освіта:

- традиційна методика;

- методика розвивального навчання (1-В клас);

- проект «Інтелект України (1-А; 2-А класи);

- індивідуальне навчання на дому (7 учнів).

4.2. Основна школа допрофільна освіта:

- вивчення двох іноземних мов з 5-го класу (5,6,7,8,9-В кл.);

- допрофільні класи з поглибленим вивченням математики (8-А,Б; 9-А,Б класи);

- допрофільні класи з поглибленим вивчення української мови (8-Г, 9-Г).

4.3. Основна школа профільна освіта:

- різнопрофільний (математика./ інформатика) - 11-А (1 група - поглиблене вивчення математики; 1 група – профільне вивчення інформаційних технологій);

- профільний математичний – 10-Аклас,

- профільний економічний – 11-Б клас;

- профільний філологічний (іноземна філологія) – 10-В, 11-В класи;

- профільний філолгічний (українська філологія) – 10-Б клас

4.4. Варіативність навчання:

Курси за вибором:

 • логіка, хореографія, сходинки до інформатики, розвиток продуктивного мислення (початкова школа);

 • російська мова, основи медичних знань, рідний край, основи веб-дизайну, англійська мова навколо світу, розв’язування географічних задач, досліджуючи гуманітарне право, країни Європи на поліітичній карті світу, психологія міжособистісних відносин, основи психології, інформатика, ірраціональність у рівняннях, нерівностях, алгебраїчних виразах; крилаті вислови та їх літературні першоджерела; застосування похідної до розв’язування задач; зарубіжні письменники та Україна (5-11 класи)

Факультативи:

 • світ винаходів;

 • логічні стежинки математики;

 • розв’язування задач прикладного змісту;

 • героїчний епос народів світу;

 • модуль числа;

 • український мовленнєвий етикет;

 • вибрані питання алгебри;

 • іноземна мова. Пізнаємо країну;

 • нестандартні методи розв’язування деяких рівнянь вищих степенів;

 • навчання ділового спілкування іноземною мовою;

 • навчання ділового спілкування

Спецкурси:

 • Країнознавство. Велика Британія.

 • Країнознавство.США.

 • Людина і світ професій.

 • Основи теорії літератури

Індивідуальні та додаткові заняття:

– початкова школа – 8 годин;

– 5-11 класи - 13,5 годин

Науково-дослідницька діяльність учнів

Всі учні 10-х класів займаються науково-дослідницькою діяльністю, захищаючи наукові роботи, реферати,

Гурткова робота

- Фольклорний колектив «Дивограй»;

- шкільний театр «Феєрія»;

- вокальний ансамбль «Дзвіночок»;

- «юні поети»;

- хореографічний колектив «Райдуга»;

- музична студія з фортепіано;

- ансамбль бального та спортивного танцю «Супаданс»;

- гурток флористики та дизайну;

- гурток образотворчого мистецтва «Фарби життя»;

- «Умілі руки»;

- «Народна іграшка»;

- роботехніка.

Спортивні секції

 • баскетбол (для дівчат та хлопців);

 • вільна боротьба;

 • атлетична гімнастика;

 • спортивне орієнтування;

 • кульова стрільба;

 • художня гімнастика;

 • таеквон-до

 1. Матеріально-технічна база

Для реалізації всіх навчально-виховних завдань у навчальному закладі створена належна матеріальна база.

Площа земельної ділянки – 4,2 га

Навчальні корпус (з’єднані внутрішніми переходами) – 3 (площа – 8803 м²)

Класні кімнати – 37

Кабінети – 11

Майстерні – 2

Бібліотеки – 1

Учительська кімната -1

Методичні кімнати вчителів – 12

Лаборантська кімната -1

Їдальня -1

Буфет – 2

Медичний кабінет -1

Кабінет логопеда – 1

Кабінет соціального педагога та психолога -1

Актова зала -1

Спортивні зали – 3

Зал для занять хореографією -1

Ігрова кімната - 1

Спортивні майданчики – 5

Мультимедійних комплексів - 18 ( 3 – інтерактивні дошки, 1 переносний комплекс)

Комп’ютери - 54

Комп’ютерні класи – 2

Серверна - 1

Овочесховище -1

Багато приміщень відповідають сучасним вимогам, проте потребують капітального ремонту та переоснащення. Це і спортивні зали та їх допоміжні приміщення, кабінети трудового навчання та обслуговуючої праці, кабінети іноземної мови, гардероби, коридори, вестибюль, спортивні майданчики тощо.

 1. Кадрове забезпечення

Бориспільський навчально-виховний комплекс «Гімназія «Перспектива» повністю укомплектований педагогічними кадрами.

  1. Адміністративно-господарський склад колективу

Директор гімназії – Черницька А.С. має вищу педагогічну освіту. За фахом – учитель світової літератури, практичний психолог. Має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «вчитель-методист», «Відмінник народної освіти УРСР», «Відмінник освіти України», педагогічний стаж 33 роки.

Заступники директора з навчально-виховної роботи:

 • Большакова С.Н. має вищу педагогічну освіту. За фахом – викладач географії, має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «вчитель-методист», «Відмінник освіти України», педагогічний стаж 30 рік, куратор 9-11 класів;

 • Бубряк С.А. має вищу педагогічну освіту. За фахом – учитель англійської та іспанської мов, має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «вчитель-методист», педагогічний стаж 23 роки, куратор 5-8 класів;

 • Денисенко С.В. має вищу педагогічну освіту. За фахом – учитель початкових класів, має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «учитель-методист», «Відмінник освіти України», педагогічний стаж 23 роки, куратор 1-4 класів;;

 • Клименко Н.І . має вищу педагогічну освіту. За фахом – учитель фізичної культури та біології, має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «учитель-методист», педагогічний стаж 24 роки, відповідальна за виховну роботу.

Заступник директора з господарської роботи – Ткаля С.М.

  1. Склад педагогічних кадрів

Таблиця 1

Чисельний склад педагогічних кадрів

Всього педагогічних працівників:

91

У т.ч. :
учителів

85

вхователів ГПД

6

жінок

86

чоловіків

5

пенсіонерів

9

сумісників

2

молодих учителів (до3-х років)

3


Таблиця 2

Якісний склад педагогічних кадрів

Всього педагогічних працівників:

91

У т.ч. :
 • ають вищу освіту

90

 • ередню спеціальну освіту

1

 • учителів вищої категорії

56

 • учителів І категорії

17

 • учителів ІІ категорії

6

 • спеціалістів

12

 • “Учителів-методистів”

24

 • “Старших учителів”

22

 • нагороджених “Знаком В.Сухомлинського”

1

 • Нагороджених знаком “Відмінник освіти України”

18

 • нагороджених Почесною грамотою МОН, молоді і спорту України

16

Укомплектованість педагогічними кадрами за предметами

Середнє тижневе навчальне навантаження вчителя складає 18,1 години. Всі вчителі початкової школи мають тижневе навантаження 18 годин, вихователі ГПД – 30 годин.

У розрізі базових предметів укомплектованість педагогічними кадрами засвідчує наступне:

Таблиця 3

Укомплектованість педагогічними кадрами за предметами

Предмет

Кількість учителів,

які викладають предмет

Середнє тижневе навантаження

вчителя

Українська мова та література

8

13

Світова література і російська мова

4

18

Математика 

7

21

Історія та правознавство 

4

15

Іноземні мови 

13

22

Фізика

2

19

Хімія

1

24

Біологія

3

18

Географія

3

18

Інформатика

2

17

Фізкультура

3

20

Трудове навчання

4

13


При розстановці кадрів  адміністрація НВК враховує  кваліфікацію вчителя,  результативність його роботи  в попередні роки,  рекомендації профспілкового комітету з метою соціального захисту  учасників навчально- виховного процесу, вік педагогів та досвід їхньої роботи, громадську думку.

У 10-11 класах (профільних та з поглибленим вивченням предметів) із 42 учителів, які викладають, 27 мають вищу кваліфікаційну категорію, що становить 64%, з них: 24 мають педагогічні звання «вчитель-методист» та «старший учитель», що становить 57%.

Підбір і розстановка кадрів проводиться за безпосередньою участю директора закладу. Прийом і звільнення з роботи вчителів проводиться відповідно до КЗпП України. Трудові книжки ведуться і зберігаються відповідно до чинного законодавства.

  1. Укомплектованість допоміжним та технічним персоналом

Для належного функціонування Бориспільський НВК «Гімназія «Перспектива» укомплектований допоміжним та технічним персоналом

Таблиця 4

Допоміжний та технічний персонал

Всього працівників:

31

У т.ч.:
 • психолог

2

 • соціальний педагог

1

 • логопед (штат управління освіти)

1

 • медсестра дієтичного харчування

1

 • кухар

3

 • підсобний працівник їдальні

1

 • комірник

1

 • прибиральник приміщень

19 (ставок)

 • двірник

6,5

 • робітник з обслуговування будівель і споруд

2 (1 вакансія)

 • завідувач бібліотеки

1

 • бібліотекар

1

 • секретар-друкарка

1

 • лаборант

1,5

 • інженер-електронік

1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Первозванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з досвіду роботи...
Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу Первозванівської зш І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної...

Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 Донецької міської...

Високобайрацький навчально виховний комплекс «загальноосвітня школа...
Високобайрацький навчально виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

«Валівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Криворізької районної ради

Китай
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов смт Залізці

Дослідження стану річки Великий Бурлук та проведення її опису
Гетьманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів шевченківської районної ради харківської області

Урок в 6 класі на тему: «Режим та живлення річок»
Люблинецький нвк «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів ліцей» Ковельського району Волинської області

Географічне положення, природні умови І ресурси Тернопільської області. 9 клас
Спеціалізована загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів з поглибленими вивченням іноземних мов смт. ЗалізціБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка