Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Пропозиції щодо ефективних заходів для прозорості медіа власності в Україні

Пропозиції щодо ефективних заходів для прозорості медіа власності в Україні

Сторінка1/4
  1   2   3   4
shapka-ua 210 mm
Пропозиції щодо ефективних заходів

для прозорості медіа власності в Україні


Матіас Хутер, 18 травня 2015 року1


Цей аналітичний документ, який підготовлено на запит спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Зміцнення інформаційного суспільства в Україні», має на меті надати інформацію Парламенту України для розкриття інформації щодо власників мовників2. Таким чином, у документі підсумовано основні документи Ради Європи та Європейського Союзу. Окрім цього, в документі також представлено два підходи країн, Австрії та Грузії, які одні з небагатьох європейських країн, які впровадили суворі вимоги щодо прозорості власності ЗМІ. В кінці документу наведено пропозиції та рекомендації, що ґрунтуються на аналізі наведених прикладів та перекладених проектів змін до законодавства України, які були надані автору.
Рада Європи.
Рада Європи неодноразово підкреслювала свою підтримку плюралізму та різноманітності ЗМІ, а також підкреслювала, що вважає прозорість медіа власності необхідною умовою для формування у населення думки щодо того, як оцінювати інформацію та думки, отримані з різних ЗМІ. В основі цього балансу між свободою ЗМІ та необхідним правовим регулюванням є Стаття 10 Європейської конвенції з прав людини:
«1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.

2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві (...)»3
У Рекомендації CM/Rec(2007)2 Комітету міністрів про плюралізм ЗМІ та різноманітність медійного контенту також підкреслюється важливість прозорості медіа власності, яка б дозволила органам влади, відповідальним за впровадження процедур щодо плюралізму ЗМІ, приймати поінформовані рішення, а також забезпечити можливість громадськості проводити самостійний аналіз інформації, ідей та думок, висловлених у ЗМІ.4
Рекомендація заохочує держави-члени «адаптувати існуючі нормативно-правові бази, особливо стосовно медіа власності, та вжити регуляторних та фінансових заходів для забезпечення прозорості та структурного плюралізму ЗМІ, а також різноманітності поширюваного контенту», але підкреслює, що при цьому держави «мають приділяти окрему увагу забезпеченню ефективного та чіткого розподілу між реалізацією політичних повноважень, впливом та контролем над ЗМІ та процесом прийняття рішень стосовно медійного контенту». 5
Додатково рекомендовані заходи включають положення для забезпечення плюралізму:

 • Держави-члени мають розглянути можливість прийняття правил, спрямованих на обмеження впливу, який окрема особа, компанія або група можуть мати в одному або декількох медійних секторах, а також для забезпечення достатньої кількості різноманітних медіа.

 • Ці правила можуть передбачати встановлення граничних вимог на основі таких об'єктивних та реалістичних критеріїв, яких як частка аудиторії, тираж, валовий оборот/прибуток, акціонерний капітал або контрольний пакет акцій.


Що стосується прозорості медіа власності, у рішенні міститься рекомендація державам-членам забезпечити доступ населення до наступних видів інформації щодо існуючих медіа:

 • інформація стосовно осіб або органів, які входять в структуру власності ЗМІ, та стосовно характеру та масштабу відповідної участі таких осіб або органів у відповідній структурі та, за можливості, кінцевих вигодонабувачів такої участі;

 • інформація стосовно характеру та масштабу капіталовкладень вищезазначених осіб та органів в інших ЗМІ або медійних підприємствах, навіть в інших галузях економіки;

 • інформація про інших осіб або органів, які ймовірно можуть мати значний вплив на програмну або редакторську політику;

 • інформація про підтримку, надану ЗМІ. 6


Рекомендація Ради Європи № R(94) 13 про заходи щодо сприяння прозорості ЗМІ містить перелік керівних принципів для держав-членів стосовно порядку забезпечення доступу до інформації про структуру власності ЗМІ як для уповноважених органів, так і для населення шляхом внесення відповідних положень у національне законодавство.

Шість керівних принципів описують спектр різних категорій інформації оприлюднення якої може вимагатися у відповідних обставинах:


 • Керівний принцип № 1: Доступ населення до інформації про ЗМІ

  • Це має здійснюватися у такий спосіб, який забезпечує права та законні інтереси осіб або органів, на яких поширюються вимоги стосовно прозорості. Окрему увагу необхідну приділяти необхідності узгодження вимоги щодо прозорості із принципом свободи торгівлі та промисловості, а також вимогами щодо захисту даних, комерційних таємниць, конфіденційності джерел інформації ЗМІ та редакторської таємниці.

 • Керівний принцип № 2: Обмін інформацією про прозорість ЗМІ між національними органами влади

  • Національні органи влади повинні бути в змозі ділитися належною їм інформацію з органами влади інших країн на основі чітких правил (пункт 16).

  • Інформація, передана регуляторному органу, може бути оприлюднена для громадськості (пункт 20).

 • Керівний принцип № 3: Розкриття інформації при наданні ліцензій на мовлення службам мовлення

  • Вимоги щодо розкриття можуть включати інформацію про осіб або органи, що входять у структуру заявника (директори, прямі та непрямі власники), інформацію про характер та відсоток володіння цих осіб або органів в інших медійних підприємствах або інших галузях економіки, а також інформацію про осіб або органи, які ймовірно можуть мати значний вплив на програмну політику.

 • Керівний принцип № 4: Розкриття інформації після надання ліцензій на право мовлення службам мовлення

  • Може вимагатися, щоби орган влади був проінформований про будь-які зміни стосовно будь-якої інформації, яку було надано під час оформлення ліцензії, в тому числі щодо змін у структурі капіталу/акціонерів, змін у структурі керівних або наглядових органів та, за можливості, у фінансовій звітності (пункт 35).

 • Керівний принцип № 5: Виконання функцій служб або органів влади, відповідальних за забезпечення прозорості функціонування служб мовлення

  • Повноваження та відповідальність органів влади, відповідальних за забезпечення прозорості, повинні бути чітко визначені у законодавстві (пункт 37).

 • Керівний принцип № 6: Спеціальні заходи, що можуть гарантувати прозорість друкованих ЗМІ

  • Вимоги щодо прозорості для друкованих ЗМІ не можуть бути аналогічними до вимог, що застосовуються до сектору мовлення, оскільки на пресу не може поширюватися система ліцензування (пункт 41).

  • Вимоги щодо розкриття інформації можуть бути прийняті стосовно ідентифікації юридичних осіб, які управляють структурами друкованих ЗМІ, і також можуть поширюватися на всіх акціонерів компанії або обмежуватися лише тими акціонерами, які мають значну частку в акціонерному капіталі компанії. Вимоги щодо прозорості також можуть поширюватися на осіб, які мають повноваження керівництва або управління (пункт 45).

  • Заходи із забезпечення прозорості також можуть поширюватися на частки власності структур друкованих ЗМІ в інших медіа, в секторах, пов'язаних зі ЗМІ, або, при можливості, на володіння акціями у інших галузях економіки (пункт 46).

Україна підписала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення у 1996 році.7 Цей зобов’язуючий договір, який набув сили в Україні у 2009 році, застосовується до «будь-якої програмної послуги, яка транслюється або ретранслюється організаціями чи технічними засобами, що знаходяться під юрисдикцією однієї зі Сторін, кабельними каналами, за допомогою наземного передавача або супутника, і яка може прийматися, прямо або опосередковано, на території однієї чи більше Сторін». 8
У статті 4 підкреслюється, що Сторони «забезпечують свободу вираження поглядів і інформації» та «гарантуватимуть свободу прийому й не обмежуватимуть ретрансляцію на своїх територіях програмних послуг, які відповідають умовам цієї Конвенції». Держави повинні забезпечувати, щоб всі програмні послуги, що транслюються мовниками під юрисдикцією держав відповідність умовам Конвенції що підпадають під юрисдикцію цієї Сторони (стаття 5).
У статті 6 (2) зазначено, що інформація про телерадіомовника повинна надаватися на запит уповноваженим органом однієї держави аналогічим органом іншої держави. «Така інформація повинна містити як мінімум назву, вид, місцезнаходження й статус телерадіомовника, ім’я юридичного представника, структуру капіталу, характер, мету й порядок фінансування програмної послуги, яку телерадіомовник надає чи має намір надавати».
Пояснювальний звіт до Договору підкреслює, що «необхідно, щоб інформація про телерадіомовника була загальнодоступною. Через зростання кількості та диверсифікацію програмних послуг, з одного боку, та через транскордонний характер трансляції, з іншого боку, як державам, так і глядачам важливо знати, хто за що несе відповідальність». 9
Європейський Союз
У статті 11 Хартії основних прав Європейського Союзу зазначається: «1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і поширювати інформацію та ідеї без будь-якого втручання з боку державної влади і незалежно від державних кордонів. 2. Свобода та плюралізм засобів масової інформації повинні поважатися». 10
У останньому звіті Комісії ЄС про результати Впровадження Європейської політики сусідства в Україні у 2014 році зазначався «недостатній рівень прозорості власності ЗМІ все ще залишається проблемою, а станом на 2014 рік належна нормативно-правова база стосовно медіа власності не була створена». 11
Розділ 15 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС стосується політики у сфері аудіовізуальних послуг12. У статті 396 (2) зазначено, що співробітництво між Україною та ЄС може включати навчання для журналістів та інших працівників медіа-сфери, «а також підтримку засобів масової інформації (суспільних і приватних), з метою посилення їхньої незалежності, професіоналізму та зв’язків з іншими європейськими ЗМІ відповідно до європейських стандартів, зокрема стандартів Ради Європи». Окрім цього, передбачено поступове наближення законодавства до нормативно-правової бази ЄС, а також міжнародних інструментів у сфері аудіовізуальної політики (стаття 397). Зокрема, Угода містить посилання на Директиву про аудіовізуальні медіа-послуги (яка має бути впроваджена протягом двох років з моменту набуття сили Угодою) та Європейську конвенцію про транскордонне телебачення від 1989 року.
Роль ЄС у регулюванні ЗМІ та забезпеченні свободи ЗМІ в цілому полягає у відповідальності окремих держав-членів. Роль ЄС в основному поширюється на аспекти, що стосуються спільного ринку.
Директива ЄС про аудіовізуальні медіа-послуги (AMSD) має на меті зміцнення внутрішнього ринку та забезпечення чесної конкуренції для таких послуг. AMSD (яка раніше мала назву «Директива «Телебачення без кордонів») підкреслює, що для будь-якої держави-члена надзвичайно важливо забезпечити недопущення будь-яких дій, «які можуть сприяти створенню домінуючих позицій, що можуть призвести до обмеження плюралізму та свободи інформації, яка передається по телебаченню, та інформаційного сектора в цілому» 13.
AMSD вимагає від держав-членів забезпечити, що постачальники аудіовізуальних медіа-послуг у межах їхньої юрисдикції робили вільно, постійно та напряму доступною, як мінімум наступну інформацію:

 1. назва постачальника медіа-послуги;

 2. географічна адреса знаходження постачальника медіа-послуги;

 3. реквізити постачальника медіа-послуги, в тому числі його електронна пошта або веб-сайт, що дозволяє швидко, напряму та ефективно звернутися до нього;

 4. якщо можливо – назви уповноважених регуляторних або наглядових органів.14


Аналіз прикладу: Австрія
Доповнення до Закону Австрії про ЗМІ, прийняте у 2011 році, внесло вимогу для всіх медіа незалежно від типу – друкованих ЗМІ, Інтернет-видань, радіостанцій та телебачення – проактивно оприлюднити інформацію про медіа та всіх прямих та непрямих власників. На той час кілька друкарський домів належали трастам, що в деяких випадках унеможливлювало ідентифікацію бенефіціарних власників основних газет.
Вимога щодо повного оприлюднення інформації про власників всіх ЗМІ
Тепер у статті 25 Закону про ЗМІ міститься вимога, згідно з якою всі ЗМІ повинні оприлюднити наступну інформацію у розділі свого веб-сайту, в якому наведені вихідні дані (та, якщо доречно, у друкованій публікації, у випадку радіо- та телемовлення також раз на рік у офіціальному виданні або он-лайн ресурсах телерадіомовника):15

 • Зазначається ім'я або назва компанії-власника ЗМІ, в тому числі суб'єкта господарської діяльності компанії, фактична адреса або адреса реєстрації офісу (представництва), назви виконавчих органів та представників власника ЗМІ, уповноваженого представляти компанію, та імена членів наглядової ради, за наявності.

 • Окрім цього, зазначаються дані стосовно пропорційного обсягу власності, акціонерних прав, голосування контрольного пакету акцій стосовно всіх осіб, які мають пряму або опосередковану участь у акціонерному капіталі власника ЗМІ. Окрім цього, будь-які приховані частки власника медіа, а також організацій, що мають пряму чи непряму частку власності медіа, як зазначено в попередньому реченні, повинні бути вказані і довірчі відносини повинні бути розкриті на кожному рівні16.

 • За наявності прямої або опосередкованої акціонерної участі в фондах розкриваються дані стосовно засновника та відповідних вигодонабувачів фонду. Якщо власник ЗМІ є асоціацією, або якщо асоціація має пряму або опосередковану участь в акціонерному капіталі власника ЗМІ, стосовно такої асоціації зазначаються дані стосовно членів правління та мети заснування асоціації.17

 • Особи, які є власниками прямих або опосередкованих часток, власники трастів, засновники або вигодонабувачі фондів повинні бути зобов'язані на запит власника ЗМІ передати йому, необхідні для виконання власником ЗМІ своїх зобов'язань щодо розкриття інформації.

 • Якщо особа, дані стосовно якої підлягають розкриттю згідно із вищенаведеними положеннями, також є власником іншого медіа-підприємства або медіа-служби, також зазначається назва, мета заснування та зареєстрований офіс такої компанії.


Невиконання цих вимог є адміністративним правопорушенням, про яке може бути повідомлено поліції будь-якою особою та яке передбачає стягнення штрафу у розмірі до 20 000 євро. Випадків фактичного стягнення таких адміністративних штрафів не відомо.
Ці вимоги щодо розкриття інформації ефективно забезпечують високий рівень прозорості даних щодо власності у медіа-просторі Австрії.

Телерадіомовники: вимоги щодо звітування регулятору

При поданні заявки на одержання ліцензії або дозволу заявник повинен надати інформацію про всіх прямих та опосередкованих власників, регулятору у сфері мовлення та телекомунікацій RTR.18 Телерадіомовники та постачальники аудіовізуальних послуг повинні протягом двох тижнів надати регулятору інформацію про будь-які зміни в своїй структурі власників19. Будь-які зміни у більш ніж 50% акціонерної структури повинні бути затверджені регулятором, при цьому зміни не можуть бути розбиті на кілька операцій.20 Малі оператори, такі як місцеві оператори кабельного телебачення, особливо часто не повідомляють про такі зміни - найчастіше через те, що працівники просто забувають подати звіт – та можуть бути оштрафовані на суму в розмірі до 4 000 євро. У разі повторного вчинення правопорушення регулятор має право відкликати ліцензію, але такі санкції на разі ще не були застосовані. Штрафи, стягнені регулятором, йдуть не у його бюджет, а в державний бюджет, що дозволяє уникнути конфлікту інтересів.

Регулятор у сфері мовлення і телекомунікацій RTR має одного штатного працівника, що працює повний робочий день, який займається питаннями структур власності, але також проактивно звертається до компаній, які підлягають його нагляду, із вимогою про надання інформації про зміни у структурі власності, якщо про такі зміни було повідомлено у ЗМІ.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Укра ї н а немирівська районна державна адміністрація вінницької області в І д д І лосв І т и
«Щодо навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами», Немирівський відділ освіти надсилає лист з метою опрацювання...

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей...
Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей І молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного...

Глобальні проблеми сучасності: Життя чи самознищення!?
На уроці учні працюють в групах, виступають з повідомленнями, розвивають навички пошуку інформації, її систематизації та узагальнення....

Рішення n 3/5-2
Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей І молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного...

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей...
Відповідно до рішень Колегії Міністерства освіти І науки України від 26. 03. 2015 протокол №3/5-2 "Про Концепцію національно-патріотичного...

Уроку: «Україна єдина країна»
Україні; виховувати майбутнього захисника своєї Вітчизни та формувати в учнів активну громадянську позицію щодо єдиної, цілісної...

План заходів щодо відзначення 85-річчя утворення Київської області
Обласна літературно-пошукова конференція «Реалії ато у віддзеркаленні сучасної української літератури» (за художніми, публіцистичними...

Програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти...
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 07. 02. 20011 №Р-37/0/3-11 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення...

Зміна цільового призначення земельних ділянок (із врахуванням нових...
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового...

Методичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста...
«Про структуру та організований початок 2013/2014 навчального року» рекомендовано першого вересня 2013 року після Свята Першого дзвоника...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка