Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Інтегровані уроки географії та англійської мови

Інтегровані уроки географії та англійської мови

ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ ГЕОГРАФІЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
…Не слід чекати появи передового досвіду.

Його треба проектувати, створювати

й відповідно до наукових потенцій учителя

допомогти йому виробити свій почерк у роботі.

І.Ткаченко
1. Проблемно-орієнтований аналіз діяльності

Методика викладання, як і вся дидактика, переживає складний період: відбувається перебудова загальноосвітньої школи, створюються нові концепції освіти, стандарти, в яких описані не тільки зміст, але й вимоги до результатів навчання.

Сьогодення потребує зміни мислення в багатьох галузях життя. Переважають орієнтування на високу якість знань, умінь, навичок і інтелектуальний розвиток школярів.

Гостро стає питання методичної майстерності вчителя, здібного творчо підходити до організації навчального процесу, здійснювати перехід від школи запам’ятовування до школи розвитку мислення та творчості.

У методиці викладання географії накопичилося чимало проблем, які потребують спеціальних досліджень: співвідношення досягнень педагогічної практики і теоретичних положень: оновлення методів, способів і форм організації навчання.

На сучасному етапі виникла необхідність розробити підходи до впровадження у навчальний процес нових технологій, як ступінь розвитку методики навчання географії.

Однією з сучасних методик викладання останнім часом є і методика інтегрованого навчання. На інтегрованому уроці учні мають можливість отримання глибоких і різнобічних знань, використовуючи інформацію з різних предметів, абсолютно по-новому осмислюючи події та явища; є можливість для синтезу знань, формуються вміння переносити знання з одної галузі в іншу. Саме на таких уроках, в більшій мірі, відбувається формування особистості творчої, самостійної, відповідальної, толерантної.

Інтегрований урок має ряд переваг: пробуджує інтерес учнів до предмету, знімає напруженість, невпевненість, допомагає свідомому засвоєнню подробиць, деталей. Такий урок дозволяє використовувати різноманітні технологічні методи й форми.

Інтегровані уроки є потужними стимуляторами розумової діяльності дитини. Діти починають аналізувати, порівнювати, шукати зв'язки між предметами і явищами.

Інтеграція – це надзвичайно приваблива форма уроку для дитини. Діти схильні до стомлюваності, яку викликає одноманітність. Інший, незвичний хід уроку спонукає інтерес дитини і стимулює її активність.

Інтегровані уроки часто супроводжуються відкриттями і знахідками. Це, в якомусь сенсі, наукова діяльність. Особлива цінність цього явища в тому, що роль дослідників виконують учні.
2. Обґрунтування актуальності досвіду і його практичної значущості

Учні часто не в змозі застосувати знання однієї з дисциплін до знань іншої. З іншого боку не слід поєднувати всі дисципліни в одне ціле, тому що вони утратять свою індивідуальність. Тому інтегровані уроки слід давати періодично, щоб учні побачили взаємозв’язок між навчальними дисциплінами та зрозуміли, що знання однієї дисципліни полегшує розуміння процесів, які вивчаються іншими галузями.

Такими інтегрованими уроками можуть бути уроки географії та англійської мови. Ці уроки є ефективними незалежно від того, вивчають учні новий матеріал чи узагальнюють вже пройдений. Інтеграція географії з англійською мовою сприятиме розвитку в учнів мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей; готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; бажання до подальшого самовдосконалення у галузі володіння іноземною мовою. Чому інтеграція саме з англійською мовою?

За всіх часів безперечним показником освіченості людини було володіння іноземними мовами. Останніми десятиліттями у зв’язку зі швидким розвитком інформаційного суспільства та збільшенням інтеграційних процесів у Європі та світі цей напрям освіти набуває особливої значущості.

За аналізом вивчення переліку тем у програмах географії та англійської мови виявлено, що деякі теми за змістом перетинаються в обох предметах:

Географія

Англійська мова

Держави Європи. Велика Британія (7 клас)

Travelling to London (7 клас)

Північна Америка. Сполучені штати Америки. Канада (7 клас)

Travelling to the USA (7 клас)


Фізична географія України (8 клас)

Countries, People, Lifestyle: The United Kingdom and Ukraine (8 клас)

Фізична географія України. Природні зони (8 клас)

Nature Magic: Web of Life


Регіони та країни світу. Велика Британія (10 клас).

Amazing Britain (9 клас)


В першу чергу інтегровані уроки географія – англійська доцільно проводити за темами, які перетинаються. Використання англійської мови на уроках географії дозволяє підвищити мотивацію навчання, забезпечити формування компетентностей учнів: мовленнєву, мовну (лінгвістичну), соціокультурну, соціолінгвістичну, країнознавчу, навчальну, стратегічну, дискурсивну тощо.


3. Визначення провідної педагогічної ідеї досвіду, її складових частин

Презентація досвіду сприяє розв’язанню таких проблем:

 • розвиток інтелектуально-пізнавальних і творчих здібностей учнів;

 • виховання ініціативної, інтелектуальної, творчої особистості шляхом формування позитивної мотивації та ситуації успіху;

 • активізація навчальної діяльності учнів шляхом використання інтерактивних методів навчання;

 • підтримка прагнення до саморозвитку й удосконалення;

 • формування адекватної оцінки власних можливостей;

 • виховання почуття обов’язку, відповідального ставлення до навчальної праці;

 • досягнення певного досвіду у технології інтегрованого навчання;

 • розвиток ефективності навчального процесу в цілому;

 • впровадження новітніх технологій у навчання географії;

 • інтенсифікація навчально-виховного процесу.


Мета роботи

Метою даної роботи є:

 • розкрити можливість формування нового інтерактивного способу мислення, що характерний для сучасної людини на уроках географії;

 • інтегрувати наукові знання у теоретичні дослідження і практичну діяльність;

 • виділити найбільш ефективні методи та прийоми, які забезпечують засвоєння фактичних знань та розвиток особистості учня.

Інтеграція сприяє не тільки систематизації, інтенсифікації навчально-виховної діяльності, але й оволодінню грамотою культури (мовної, етичної, історичної тощо). А тип культури визначає тип свідомості людини, тому інтеграція надзвичайно актуальна та необхідна у сучасній школі.

Методика інтегрованого навчання забезпечує можливість для учнів:

 • навчитися пізнавати;

 • навчитися робити;

 • навчитися працювати у колективі;

 • здатність знаходити оптимальне рішення серед безлічі, думати нестандартно, знаходити своє місце у ланцюгу взаємопов’язаних задач.


Задачі

Для успішного проведення інтегрованих уроків необхідно створити атмосферу зацікавленості і творчості. У реалізації міжпредметних зв’язків, під час вивчення географії, умовно можна виділити два блоки процесів: актуалізація та конкретизація.

Під актуалізацією мається на увазі створення на уроці такої ситуації, коли у пам’яті учнів оновлюються необхідні знання. Проте, оновлені знання із суміжних наук ще не є реалізовані міжпредметні зв’язки. Необхідно конкретизувати оновлені знання на нові об’єкти вивчення конкретної теми з географії і суміжних наук. Велике значення у виборі того чи іншого методичного прийому має рівень підготовленості учнів та об’єм міжпредметної інформації.

Необхідна цілеспрямована робота вчителя, система продуманих дидактичних прийомів, які б сприяли виникненню зв’язків у свідомості учнів. Це досягається викладанням географії на міжпредметній основі.

Задачі інтегрованих уроків – сприяти активному та свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу, розвитку логічного мислення, використанню у ході навчання сучасних інтерактивних методик, простому та об’єктивному оцінюванню досягнень учнів.

Сучасний учитель повинен не тільки дати знання та навчити використовувати їх у житті, але й повинен навчити дітей думати, аналізувати, вчити відбирати необхідну інформацію.

Нові методики з’являються у зв’язку з вимогами часу. Змінюється стандарт загальної середньої освіти, розробляються нові навчальні плани і нові підходи у вивченні дисциплін через інтегровані освітні системи.
4. Технології реалізації провідної педагогічної ідеї та її компонентів

Інтегроване навчання – це не тільки взаємозв’язок знань з різних предметів на одному уроці, але, і як інтегрування різних технологій, методів, форм навчання у межах одного предмету і, навіть, уроку.

Інтегровані уроки можна проводити протягом всього навчального року, використовуючи велику кількість прийомів. Можливе проведення уроків у рамках цілої теми. Більша частина уроку присвячується творчості учнів.

Декілька методичних прийомів, які можна використовувати під час проведення інтегрованого уроку географія – англійська мова.

Дійовим засобом залучення учнів до навчальної діяльності, до одержання радості від пізнання є навчальна гра. Саме гра має велике значення в задоволенні людської потреби пізнання світу. «Усталилася думка, що гра й навчання – протилежні речі. Тепер відоме інше. Освітяни й фахівці з дитячої педагогіки відкрили, що гра – це навчання, це один із найефективніших видів навчання. Ключ до успіху: перетворіть гру на навчальний досвід і переконайтеся, що навчання – це здебільшого приємність» (Джин Марцолло, Дженіс Ллойд, американські педагоги). Джаннет Вос, американський педагог пише: «Навчання – найкраща у світі гра й розвага…однак оптимально поєднувати три речі: навчання мусить бути захоплюючим, швидким і наповненим. А ще воно має охоплювати релаксацію, дієвість, стимули, емоції й задоволення». У моїй педагогічній практиці основою інтегрованого навчання географія – англійська є навчальна гра.

На початку уроку варто створити проблемну ситуацію або заохотити учнів до того, щоб вони самостійно окреслили тему, мету, цілі уроку. Так, для означення теми уроку можна використовувати кросворд, ключовим словом якого є слово з назви теми. Відгадавши тему уроку, учні намагаються окреслити і його мету. При виконанні такої вправи відбувається формування компетенцій в говорінні, в читанні, у письмі.

Для розвитку комунікації учнів, уміння працювати в парах використовують універсальну гру «Правда чи неправда?» («True or false?»). Учні працюють у парах (або в командах): самостійно складають речення, відповідають так це чи ні, складають правильну відповідь. Наприклад:

 • The river Dnieper flows into the Pacific Ocean.

 • It is false. The river Dnieper flows into the Black Sea.

Гра з одного боку допомагає оволодіти географічною номенклатурою, з іншого боку відбувається повторення англійської граматики.

На уроках узагальнення можна використовувати прийом «Сніговий ком», під час якого відбувається розвиток комунікативної компетентності учнів (формування компетенції в говорінні як виду мовленнєвої діяльності), закріплення граматичних структур англійської мови та закріплення географічних знань.

Учитель показує на учня і говорить: «Word!» («Слово!»). Той промовляє слово, яке стосується теми уроку. Показує на іншого учня і говорить: «Sentence» («Речення»). Другий учень складає речення з цим словом. Третій учень придумує питання до цього речення, четвертий учень відповідає на нього.

Для поповнення лексичного запасу дієвим є прийом складання сінквейну – творча робота, яка має коротку форму вірша, що складається з п’яти неримованих рядків.

Повторювати лексичні одиниці можна за допомогою гри «Find a word». Учні поділяються на дві команди. З одного боку дошки написані слова англійською мовою для першої команди, з другого боку – для другої команди. Учитель називає слова російською мовою, учні повинні викреслити ці слова на дошці. Перемагає команда, яка першою правильно викреслить всі слова. Потім всі хором повторюють всі ці слова. Також можна використовувати Гру «Словник» («Vocabulary»).

Для закріплення лексичних одиниць з теми можна застосовувати ігровий методичний прийом «Слабка ланка» («Weak link»). Вчитель пропонує пригадати всі лексичні одиниці уроку. Перший учень називає одну лексичну одиницю, другий – попередню і свою, третій – дві попередні і свою і т.д. Порядок слів зберігається. Якщо учень помилився, то наступний не виправляє його, а говорить: «Слабка ланка».

Для вивчення географічної номенклатури можна запропонувати відмічання географічних об’єктів на контурній карті (у тому числі й англійською мовою) або складання «Географічного доміно» («Geographical domino»).

Також дітям подобається складати географічну мозаїку: кожна команда отримує конверт з розрізаною на частини картою одного з материків (карта англомовна). Хто швидше збере карту і назве англійською мовою материк?

Запам’ятовуванню географічних об’єктів сприяє і гра «Dumb person» («Німа персона»): з кожної команди виходить 1 учасник та пропонує один географічний об’єкт, мовчки показуючи його на карті. Протилежна команда повинна назвати цей об’єкт (української та (або) англійською мовами).

Під час систематизації знань учнів використовують тестування. Цей методичний прийом останнім часом став надзвичайно популярним та має велику кількість варіацій. Складність тесту на інтегрованому уроці географія-англійська мова залежить від рівня знань учнів.

Для розвитку компетенції в читанні використовуються завдання на читання та переклад англійських текстів. Читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб спілкування є, поряд з усним мовленням, важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації. Читання є рецептивним видом мовленнєвої діяльності, який включає техніку читання і розуміння того, що читається. Психофізіологічну основу читання складають операції зорового сприйняття тексту і його розуміння – контроль розуміння тексту.

Важливим під час вивчення іноземної мови є аудіювання – це розуміння сприйнятого на слух мовлення. Аудіювання є комплексною мовленнєвою розумовою діяльністю. Воно базується на природній здатності, яка удосконалюється у процесі індивідуального розвитку людини і дає їй можливість розуміти інформацію в акустичному коді, накопичувати її в пам’яті чи на письмі, відбирати та оцінювати її згідно з інтересами чи поставленими завданнями. Один з варіантів аудіювання на інтегрованих уроках є гра «Збери рядки пісні». Після прослуховування пісні учні повинні зібрати її рядки, які записані на окремих аркушах.

Фізкультхвилинки використовуються з метою ліквідації втомленості. Один з варіантів фізкультхвилинок – «Хвиля», яка дає можливість «струсити і мобілізувати» навіть старшокласників: учні по ланцюжку встають і сідають в єдиному ритмі – так, щоб, як тільки сів попередній, встав наступний. На інтегрованих уроках можливі варіації. Наприклад, перший учень, який піднімається, говорить: «One», другий учень: «Two» і так далі. Інший варіант фізкульхвилинок – рухатися за ведучим під будь-яку англійську пісню (можна й підспівувати).


5. Результативність представленого досвіду

Урок- не самоціль.

Це інструмент виховання та розвитку особистості.

В.Сухомлинський

Протягом 2012-2013 навчального року було проведено моніторинг, що містив у собі такий діагностичний інструментарій:

 • анкетування учнів «Важливість інтегрованих уроків географії та англійської»;

 • аналіз навчальних досягнень учнів з географії (а також англійської мови) через участь учнів у предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах тощо;

 • вивчення мотивації навчальної діяльності школярів.

Анкетування учнів підтверджують важливість інтегрованих уроків географії з англійською мовою.

За аналізом участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах з географії у минулому 2013-2014 н.р. зросла результативність: два призових місця (ІІ та ІІІ) у районному етапі (у 2011-2012 н.р. – одне призове ІІІ місце), що свідчить про зростання мотивації досягнення успіху. Також зросла кількість учасників і призерів у конкурсі-захисті робіт МАН.

Результати вивчення мотивації навчальної діяльності школярів показали такі мотиви навчальної діяльності школярів:

 • формування допитливості;

 • мотивація досягнення успіху;

 • інтерес до творчо-пізнавальної діяльності;

 • виховання почуття обов’язку, відповідного ставлення до навчальної праці.

Реалізація інтегрованих уроків географія – англійська мова дозволяє підвищити мотивацію навчання, забезпечує емоційну задоволеність і соціальну адаптованість учнів, а також рівноправне повноцінне навчальне середовище в системі «учитель-учень» для розкриття, формування й реалізації особистісних якостей учнів.
6. Літературний огляд

Проблема інтеграції у психолого-педагогічній теорії досліджувалася науковцями в різні періоди і з різних позицій.

Ідея інтегрованого підходу до навчання, енциклопедичності та взаємозв’язку знань була започаткована у роботах основоположників педагогіки Й. Гербарта, А. Дістервега, Я. Коменського, Дж. Локка, Г. Песталоцці, Ж.Ж. Руссо.

Психологічні основи процесу інтеграції в системі шкільного навчання розкриті в дослідженнях Л.С. Виготського, В.В. Давидова, В.П. Зінченка, Е.Л. Носенко, Ю.А. Самаріна. Питанням розкриття особистісно-розвивальних можливостей інтеграції змісту навчально-виховного процесу присвячені роботи психологів О.В. Запорожця, І.Ю. Кулагіна, М.С. Лейтеса, О.М. Леонтьєва, І.Я. Лернера, С.Л. Рубінштейна.

Сутність інтеграції, як цілісного впливу на становлення особистості, її форми і види розкриті в працях О.Л. Алєксєєнко, С.У. Гончаренка, М.С. Вашуленка, С.В. Загв’язінського, В.П. Тименка, С.І. Якименка.

Аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволяє стверджувати, що втілення в освітню практику інтегрованого підходу створює сприятливі умови для формування цілісного образу світу, прояву творчості дитини й учителя. Інтегроване навчання дає свободу вибору теми, змісту, засобів, які використовуються в організації навчання школярів.

Автори розробок єдині у визначенні цілей і результатів інтегрованих уроків.

Результати проявляються у розвитку творчого мислення учнів.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Лінійка до відкриття тижня англійської мови у школі мета
Розповісти про сучасне значення англійської мови як світової мови та мови міжнародного спілкування

Патріотичне виховання на уроках англійської мови, використання регіонального...
Батьківщини”. Немає необхідності говорити про важливість формування в учнів любові до Батьківщини, до “малої” Батьківщині, інтересу...

Розвиток соціалізації особистості учня засобом інтегрованих уроків географії та англійської мови

Конкурс тематичних газет
Цінність розробки у можливості використання різноманітних форм роботи при вивченні іноземної мови на різних вікових етапах та підвищенні...

Тема уроку: Канада
Канади; формування уявлень про країну через набуті знання; вивчення нових лексичних одиниць; реалізація інтелектуальних здібностей...

Тема уроку: Сполучені Штати Америки
Сполучені Штати Америки; формування уявлень про країну через набуті знання; вивчення нових лексичних одиниць; реалізація інтелектуальних...

Урок презентація
Навчальна дати економіко географічну характеристику Великобританії, природничих ресурсів, населення, господарства; закріпити знання...

Уроки світової літератури
Усі художні твори зі світової літератури (хрестоматія). 6 клас : cd-rom : [Текст] / укл. В. В. Паращич. — Х. Вид група «Основа»,...

Уроки світової літератури
Усі художні твори зі світової літератури (хрестоматія). 6 клас : cd-rom : [Текст] / укл. В. В. Паращич. — Х. Вид група «Основа»,...

New Year and Christmas in Ukraine
Мірошниченко О. А. New Year and Christmas in Ukraine. Урок з англійської мови. 3 класБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка