Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Удосконалений стандарт українська мова як іноземна

Удосконалений стандарт українська мова як іноземна

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
ПРОЕКТ
Удосконалений

стандарт


українська мова як іноземна
РІВНІ ЗАГАЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ТА ДІАГНОСТИКА


2016


Укладaчі:

Бондарєва Н. О

Дем’янюк А. А

Кочан І.М.

Кревс В.Є.

Мазурик Д.В.

Ніколаєва Н. С

Овдіюк В. В.

Шевченко М. В

Якубовська М. Ю.

Запропонований Стандарт покликаний стати основою системи стандартів з української мови як іноземної.

Передмова
Інтеграція України в міжнародний культурний та інформаційний простір, відкритість українського суспільства, можливість його громадян вільно подорожувати, брати участь у міжнародних мистецьких конкурсах, фестивалях, спортивних турнірах, а також збільшення кількості туристів з-за кордону посилили зацікавленість до вивчення української мови як іноземної, у тому числі на підготовчих факультетах вищих навчальних закладів. У зв’язку з цим підвищилася роль сертифіката, який засвідчує рівень мовної компетенції іноземного громадянина, тож назріла необхідність вироблення єдиного державного Стандарту рівнів володіння українською мовою, і розробки на його основі Державного Сертифіката єдиного зразка, що засвідчував би рівень володіння українською мовою, надаючи іноземцеві право навчатися і працювати в Україні.

Стандарт складається з трьох частин. Перша частина містить загальні положення, перелік нормативних документів, шкалу рівнів володіння українською мовою як іноземною, вимоги до організації сертифікаційного екзамену з української мови як іноземної та освітні вимоги до кожного з рівнів володіння. Опанування усього обсягу пропонованого мовного і комунікативного матеріалу є достатнім для отримання Державного сертифіката відповідного рівня володіння.

Друга частина Проекту містить зразки типових тестів елементарного (А1), базового (А2), рубіжного (В1), високого (В2), професійного (С1) та вільного володіння (С2) рівнів володіння українською мовою та опис процедури тестування й оцінювання. Розроблена модель типового тесту включає в себе п’ять підтестів для перевірки письма, граматики і лексики, аудіювання, читання та говоріння. Усі різновиди підтестів максимально уніфіковано для того, щоб усунути суб’єктивність в оцінці знань.

У третій частині стандарту представлені зразки типових тестів усіх рівнів.

ЗМІСТ
1. Передмова ………………………………………………………………………. 3
2. ЧАСТИНА І

2.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………………………… 5

2.2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ ………………………………..6

2.3. РІВНІ ВОЛОДІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ……………………………7

2.4. ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ВОЛОДІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ……………………………………………………………………………………….. 9

2.5. ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СЕРТИФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ………………………………………… 9

2.6. НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ …………...... 12
3. ЧАСТИНА ІІ

3.1. РІВЕНЬ А1 (ЕЛЕМЕНТАРНИЙ)…………………………………………… 13

3.2. РІВЕНЬ А2 (БАЗОВИЙ) …………………………………………………….. 21

3.3. РІВЕНЬ В1 (РУБІЖНИЙ) …………………………………………………… 27

3.4. РІВЕНЬ В2 (ВИСОКИЙ) ……………………………………………………. 38

3.5. РІВЕНЬ С1(ПРОФЕСІЙНИЙ) ………………………………………………. 44

3.6. РІВЕНЬ С2 (ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ)…………………………………………49
4. ЧАСТИНА ІІІ

4.1. Зразки тестів до РІВНЯ А1………………………………………………… .. 53

4.2. Зразки тестів до РІВНЯ А2

Варіант 1……………………………………………………………………… 57

Варіант 2……………………………………………………………………… 62

4.3. Зразки тестів до РІВНЯ В1

Варіант 1……………………………………………………………………… 68

Варіант 2……………………………………………………………………… 74

4.4. Зразки тестів до РІВНЯ В2

Варіант 1……………………………………………………………………… 81

Варіант 2……………………………………………………………………… 84

4.5. Зразки тестів до РІВНЯ С1

Варіант 1……………………………………………………………………….90

Варіант 2……………………………………………………………………….94

4.6. Зразки тестів до РІВНЯ С2

Варіант 1……………………………………………………………………….95

Варіант 2……………………………………………………………………….96


ЧАСТИНА І


 1. Загальні положення

  1. Державний стандарт з української мови як іноземної відповідає Конституції України, базується на Законах України «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», відповідає Постановам Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів» і «Про ліцензування освітніх послуг» та відповідає Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України», а також вимогам і нормам, які містять Навчальні плани та програми (довузівська підготовка іноземних громадян) / Уклад.: Л.Г. Новицька, О.Ф. Гудзенко, М.І. Дудка та ін. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2003. – Ч.1 (Українська мова, Основи економіки, Біологія ...) та Навчальні мінімуми з української і російської мов для іноземців / Укл. Н.Ф. Зайченко, С.А. Воробйова – К., 1995, Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання д-р пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с. У Державному стандарті УМІ також враховано нормативно-правові акти, які регулюють правовий статус іноземців та осіб без громадянства та реалізацію ними права на освіту: Закони України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 та наказ Міністерства освіти і науки України від 11.12. 2015 № 1272 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року» №1541.

  2. Прийняття Державного стандарту з української мови як іноземної веде до необхідності внесення змін та доповнень до низки нормативно-правових актів, якими регламентовано підстави та порядок організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства.

  3. Державний освітній стандарт УМІ (далі – Державний стандарт УМІ) це сукупність норм і положень, що окреслюють державні вимоги до володіння українською мовою для іноземців, осіб без громадянства, які вивчали українську мову як іноземну на рівні середньої і/або вищої освіти, та гарантії держави щодо можливості досягнення, сертифікації і застосування набутих знань.

  4. Державний стандарт УМІ визначає шкалу рівнів володіння українською мовою як іноземною, вимоги мовного і комунікативного характеру до кожного із рівнів та їхнє змістове наповнення, методи і форми сертифікації кожного із рівнів володіння українською мовою як іноземною.
 1. Основні терміни та їхні визначення

У цьому Державному стандарті УМІ наведені нижче терміни вжито в таких значеннях:

  1. Стандарт нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

  2. Державний стандарт УМІ – це характеристика змісту володіння українською мовою як іноземною відповідного рівня, система вимог, що визначають обов'язковий для досягнення кожним претендентом рівень мовної компетенції і засоби діагностики рівня володіння українською мовою.

  3. Зміст володіння українською мовою як іноземною – це обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності, що має забезпечити вільну комунікацію українською мовою у процесі навчання і праці.

  4. Загальний зміст володіння українською мовою як іноземною складається із базового, галузевого і кваліфікаційного компонентів.

  5. Система вимог до рівня володіння УМІ – це перелік (змістове наповнення) обов'язкового мінімуму мовленнєвих умінь і навичок та обов'язкові результати навчання, які відповідають різним рівням.

  6. Засоби діагностики рівня володіння українською мовою – це державний сертифікаційний екзамен.

  7. Державна сертифікація рівня володіння українською мовою як іноземною – це встановлення відповідності між рівнем мовної компетенції і вимогами Державного стандарту УМІ з видачею відповідного документа єдиного загальнодержавного зразка.

  8. Рівень володіння іноземною мовою – це описаний й документально підтверджений ступінь якості мовних, мовленнєвих та комунікативних умінь і навичок з іноземної мови, які дозволяють особі, що досягнула його, здійснювати іноземною мовою визначені види діяльності.

  9. Модельовані ситуації – це комунікативні моделі, в ході реалізації яких використовують особливі (специфічні) лінгвістичні елементи, що засвоєні послідовно на рівні автоматизму і сильно прив’язані до обставин спілкування, тобто за певної ситуації відповідні мовленнєві конструкції виринають у свідомості мовця в готовому вигляді (формі) і так забезпечують комунікацію.

  10. Структуровані ситуації – це комунікативні моделі, в яких контекст віддалений від стандартного і використання специфічних лінгвістичних елементів більш вільне й осмислене.
 1. Рівні володіння українською мовою як іноземною

  1. Державний стандарт УМІ визначає такі рівні володіння українською мовою як іноземною:

 • Елементарний – А1

 • Базовий – А2

 • Рубіжний – В1

 • Високий – В2

 • Професійний – С1

 • Вільне володіння – С2
  1. А1Елементарний рівень засвідчує часткове ознайомлення зі структурою і системою української мови та можливість обмеженого спілкування в прогнозованих стандартних ситуаціях.

  2. А2 БАЗОВИЙ рівень визначає риси базового володіння українською мовою як іноземною для перебування на території України з туристичною, ознайомчою чи іншою культурологічною метою без проведення будь-якого виду діяльності (крім навчання) і засвідчує можливість вибіркового спілкування в прогнозованих стандартних ситуаціях.

  3. В1 Рубіжний рівень визначає необхідний рівень володіння українською мовою як іноземною, досягнення якого є обов'язковим для всіх іноземних громадян та осіб без громадянства, щоб розпочати навчальну (крім факультетів до університетської підготовки), освітню, комерційну, консультативну та іншу легальну діяльність на території України. Рубіжний рівень засвідчує можливість розгорнутого спілкування в стандартних ситуаціях та в умовах комунікації з елементами непередбачуваності.

  4. В2високий рівень визначає ефективний рівень володіння українською мовою як іноземною, досягнення якого свідчить про можливість впевненого спілкування в україномовному професійному середовищі із усвідомленим використанням більшості мовних засобів та мовленнєвих навичок (рівень бакалавра за основним фахом (крім філологічних спеціальностей)).

  5. С1 ПРОФЕСІЙНИЙ рівень визначає активний рівень володіння українською мовою як іноземною, досягнення якого свідчить про можливість компетентного спілкування в україномовному середовищі (у т.ч. професійному) із осмисленим використанням переважної більшості мовних засобів та мовленнєвих навичок (рівень магістра за основним фахом) і підтверджує здатність викладати українську мову загального комунікативного спрямування та займатися перекладацькою діяльністю.

  6. С2 ВІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ, цей рівень визначає досконале володіння українською мовою як іноземною, досягнення якого свідчить про можливість незалежного спілкування в україномовному середовищі (у т.ч. професійному) із вільним та творчим використанням усіх (більшості) мовних засобів і застосуванням мовленнєвих навичок та підтверджує здатність викладати українську мову професійного спрямування та займатися перекладацькою діяльністю.

  7. Визначені рівні володіння українською мовою як іноземною співвідносяться із прийнятими рівнями в системі європейської мовної освіти:

ALTE


Level 0

Beginner

Level 1

Elementary

Level 2 Intermediate

Level 3

Upper
Intermediate

Level 4

Advanced

Level 5 Upper Advanced

РРЄ

Рекомендації Ради Європи

А1 Breakthrough

А2

Waystage User

В1

Threshold

В2

Іndependent User

С1

Competent

С2

Good User

Велико

британія
English

Key English Test (KET)

English Preliminary English Test (PET)

English First Certificate in English (FCE)

English Certificate in Advanced English (CAE)

English Certificate of Proficiency in English (CPE)

РФ
Русский язык Базовый уровень (ТБУ)

Русский язык Первый Серти-фикационный уровень (ТРКИ-1)

Русский язык Второй Сертифи-
кационный уровень (ТРКИ-2)

Русский язык Третий Серти-фикационный уровень (ТРКИ-3)

Русский язык Четвертый сертификации-онный уровень (ТРКИ-4)

Франція

DELF
1er degre Unite A1

DELF1 er degre Unite A2

DELF 1 er degre Unites A3+A4

DELF 2 er degre Unites A5+A6

2 Unites du DELF

DALF complet Unites B1 a B4

Німеччи-на
GBS DaF (Grundbaustein Deutsch als Fremdsprache)

ZD – Zertifikat Deutsch
ZMP – Zentrale Mittelstufenprufung

ZOP – Zentrale Oberstufeprufung KDS (Kleines Deutsch. Sprachdiplom)

Італія
CELI 1 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 1)

CELI 2 – Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 2

CELI 3 – Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3

CELI 4 – Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 4

CELI 5 – Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 5

Польща

A1

POCZĄTKUJĄCY OD "0"

A2

PODSTAWOWY ELEMENTARNY

B1

ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

B2

PONAD ŚREDNIO ZAAWANASOWANY

C1

ZAAWANSOWANY

C2

BARDZO ZAAWANSOWANY

Україна

УМІ -1

Елементарний

УМІ -2

Базовий

УМІ -3

Рубіжний

УМІ -4

Високий

УМІ -5

Професійний

УМІ -6

Вільне володіння


3.9 Мінімальні обов’язкові вимоги до змісту навчання і реалізації комунікативних можливостей на кожному із рівнів володіння українською мовою як іноземною викладено у відповідних пунктах Державного стандарту УМІ.

4. діагностика рівня володіння українською мовою
4.1. Засобом визначення рівня володіння українською мовою є сертифікаційний екзамен, який складається з двох етапів: Письмового і Усного, що відбуваються в різні дні, але з інтервалом не більше 4 днів.
4. 2. Письмовий етап триває 2 години і 30 хвилин.
4. 3. Тривалість Усного іспиту визначається з розрахунку 15 хвилин на одну особу.
5. Вимоги до організації сертифікаційного екзамену з української мови як іноземної
5.1. Письмовий етап включає 4 підрозділи: Граматика, Письмо, Читання, Аудіювання.
5.1.1. Граматика. Тестові завдання одного рівня складності охоплюють увесь зміст граматичного матеріалу, передбаченого для визначеного рівня володіння мовою, і перевіряють знання структури української мови, розуміння системних зв’язків між одиницями одного або різних мовних рівнів, уміння за окремими компонентами формувати уявлення про ціле відповідно до словотвірних моделей української мови.
Час на виконання – 50 хв.

Норма оцінювання: 1 правильна відповідь = 0,5 бала (максимальна кількість балів – 40)
5.1.2. Письмо. Претенденти повинні дати письмові розгорнуті відповіді на питання до прочитаного тексту, написати міні-твір на задану тему, зробити тестові завдання змішаного типу. Запитання різного ступеня складності: а) просте відтворення інформації з тексту (1-3); б) ви­словлення власних роздумів і спостережень щодо описаної в тексті ситуації (4-5).
Час на виконання – 40 хв.

Норма оцінювання: Оцінювання згідно з вимогами до письмових робіт (орфографія, граматика, синтаксис, стиль – див. Табл.1). Максимальна кількість балів – 40 (10 – за відповіді на 5 запитань, 20 – за написаний текст, 10 – за тестові завдання).
5.1.2.1 Табл. 1.

Шкала оцінювання письмового завдання


№ з/п

Відповіді на питання

максимум

оцінка

№ з/п

Твір

максимум

оцінка

1.

Точність відповіді

2
1.

Відповідність між темою і змістом

6
2.

Повнота відповіді

2
2.

Послідовність викладу

4
3.

Будова речень

2
3.

Будова речень

4
4.

Словниковий запас

2
4.

Словниковий запас

3
5.

Граматична і орфографічна правильність

2
5.

Граматична й орфографічна правильність

3

5.1.2.2. Тестові завдання з письма складаються з двох видів роботи: вибрати правильний варіант послідовності слів у реченні (1 бал) і записати речення відповідно до обраного варіанта, застосувавши граматичні правила української мови (1бал). Максимум за тестові завдання 10 балів.
5.1.3. Читання. Перевіряє рівень сприйняття друкованої інформації, без читання вголос. Претендентам пропонують виконати 10 міні-завдань з альтернативними відповідями, прочитати два тексти (художнього, публіцистичного чи наукового стилю), після яких потрібно виконати 10 і 20 тестових завдань відповідно, що відображають ступінь розуміння прочитаного.
Час на виконання – 40 хв.

Норма оцінювання: 1 правильна відповідь = 1 бал. Максимальна кількість балів

– 40.
5.1.4. Аудіювання. Претенденти послідовно слухають два тексти, записані на аудіоносії, прочитані звичайним темпом мовлення по 2 рази кожен. Перед прослуховуванням кожного тексту ознайомлюються з матрицею, яка містить 20 опорних запитань. Під час прослуховування претенденти мають право робити позначки на чернетці. Після прослуховування тексту претенденти заповнюють матрицю з завданнями.
Час на виконання – 20 хв.

Норма оцінювання: 1 правильна відповідь = 2 бали. Максимальна кількість

балів – 40.
5.2. Усний етап складається з двох частин:


  • повідомлення на задану тему. Завдання повинні бути в межах таких тем: Біографія. Сім’я. Навчання і робота. Освітні заклади батьківщини і України (найвідоміші університети). Мотивація до вивчення української мови. Інші іноземні мови. Спосіб життя (праця, відпочинок, традиції, умови, спілкування з колегами). Дозвілля. Хобі, відпочинок, інтереси (спорт, мистецтво, життя, подорожі, зацікавлення). Рідне місто. Місто, в якому навчається (працює). Порівняння життя в різних регіонах, країнах, населених пунктах. Країни світу. Україна. Рідна держава: географія, економіка, історія, культура. Видатні діячі науки, культури, мистецтва, спорту, політики рідної країни і України.
  • діалог із викладачем. Діалог «претендент – екзаменатор» повинен складатися із не менше як десяти реплік.


Час на підготовку – 2 хвилини.

Час на виконання – 15 хв. на 1 особу.

Норма оцінювання: згідно з правилами оцінювання усних відповідей

(див. Табл.2).

Максимальна кількість балів – 40 (20 – за повідомлення і 20 – за діалог).
5.2.1. Табл. 2. Шкала оцінювання усного завдання


№ з/п

Монолог

максимум

оцінка

№ з/п

Діалог

максимум

оцінка

1.

Розкриття теми

4
1.

Розуміння реплік

4
2.

Послідовність викладу

3
2.

Точність відповідей

3
3.

Словниковий запас

3
3.

Словниковий запас

3
4.

Вимова

2
4.

Вимова

2
5.

Будова речень

2
5.

Будова речень

2
6.

Темп мовлення

2
6.

Темп мовлення

2
7.

Аргументація висновків

2
7.

Самовираження

2
8.

Граматична правильність

2
8.

Граматична правильність

2


5.3. Відповідно до специфікації сертифікаційного екзамену тестові завдання, тексти та теми для усного етапу оцінювання можуть містити інформацію спеціального змісту відповідно до фахового спрямування претендента.


6. норми оцінювання сертифікаційних завданьК-сть балів

Обсяг виконаних завдань (у відсотках)

Результат


40 –32 бали


100 – 80 %

Відповідний рівень мовної компетенції підтверджений у повному обсязі (підрівень 2).

23 – 31 бал

79 – 60 %

Відповідний рівень мовної компетенції підтверджений у базовому обсязі (підрівень 1).


менше 23 балів

менше 60 %

Відповідний рівень мовної компетенції не підтверджений.ЧАСТИНА ІІ

 1. вимоги до ЕЛЕМЕНТАРНОГО рівня володіння українською мовою як іноземною (А1)


1.1. Ситуації та теми спілкування
1.1.1. Під час розв’язання певних комунікативних завдань претендент повинен уміти вербально реалізовувати такі інтенції:

 • вступати в комунікацію (спілкування), знайомитися з будь-ким, представлятися або представляти іншу особу, вітатися, прощатися, звертатися до будь-кого, дякувати, вибачатися, відповідати на подяку або вибачення, просити вибачення;

 • ставити запитання і повідомляти про факт чи подію, особу, предмет, про наявність або відсутність предмета чи особи, про якість, належність предмета, про подію, дію, час і місце дії, її причину;

 • висловлювати бажання, прохання, запрошення, пропозицію, згоду або незгоду, відмову;

 • висловлювати своє ставлення: давати оцінку особі, предмету, факту, дії.


1.1.2.  Претендент повинен уміти реалізовувати елементарні комунікативні наміри в таких ситуаціях спілкування:

 • у магазині, касі, кіоску;

 • на пошті;

 • у банку, в пункті обміну валюти;

 • у ресторані, кафе, їдальні, буфеті;

 • у бібліотеці;

 • на заняттях;

 • на вулиці, у транспорті;

 • у поліклініці, лікарні, у лікаря, в аптеці.


1.1.3. Претендент повинен уміти здійснювати елементарне мовленнєве спілкування в усній формі в межах актуальної для цього рівня тематики:

 • розповідь про себе; eлементи біографії: дитинство, навчання, робота, зацікавлення;

 • мій друг (член родини);

 • сім’я;

 • мій робочий день;

 • вільний час, відпочинок, захоплення;

 • Україна, Київ (або інше місто, де навчається претендент).1.2. Вимоги до мовленнєвих умінь
1.2.1. АУДІЮВАННЯ
A. Аудіювання монологічного мовлення

Претендент повинен уміти:

 • розуміти на слух інформацію, яка міститься в монологічному висловлюванні.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок подорож, бінарний урок (географія, українська мова та література)
Форма проведення уроку: урок подорож, бінарний урок (географія, українська мова та література)

Видавництво
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Українська мова

Державний стандарт
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів І випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її

Використана література 96
Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): Стан І статус. Чернівці: "Рута", 1998. – 208 с

Українська мова
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Українська мова
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Перелік підручників
«Українська мова» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Заболотний В. В., Заболотний О. В.)

Електронні навчально-методичні комплекти
Електронний навчально-методичний комплект «Українська мова, 5 клас» для загальноосвітніх навчальних закладів

Здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...

Здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка