Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Вимога: використання новітніх технологій - 2 Порівняння міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів, включаючи...

2 Порівняння міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів, включаючи технічні, інституціональні питання та питання реалізації проектів

Сторінка7/7
1   2   3   4   5   6   7
Вимога: використання новітніх технологій

Можливі перешкоди: складність встановлення партнерських відносин з відомими іноземними компаніями

Місто будуватиметься з урахуванням принципів екологічності та вимог стандартів екологічного будівництва, що передбачає енергоефективність містопланування та містобудування, застосування альтернативних джерел енергії, створення екологічної транспортної інфраструктури, інноваційної туристичної, соціально-побутової та транспортної інфраструктури та розробку інтелектуальної керуючої системи. Крім того, медична складова проекту на рівні медичного міста обумовлює створення вертикально інтегрованої медичної системи, застосування й розвиток унікальних лікувальних технологій.

Хоча на сей час повністю реалізованих проектів такого типу не існує, світовий досвід реалізації проектів медичних міст та розумних екологічних міст показує, що проект може бути успішним тільки за умов:

 • організації співпраці з всесвітньо відомими компаніями та провідними науково-дослідними медичними установами та державні гарантії щодо захисту інтелектуальної власності;

 • організації співпраці з провідними світовими компаніями, що спеціалізуються на впровадженні ресурсозберігаючих технологій в будівництво, створенні інтелектуальних керуючих систем та впровадженні новітніх технологій в транспортне забезпечення міст;

 • поєднання технологічних і соціальних новітніх технологій, соціальної підготовки та соціальної адаптації населення, реклами та підтримки здорового стилю життя.

Також проектування та створення розумних екологічних міст в ОАЕ, Японії, Китаї та інших країнах, в тому числі й в Росії, показує, що провідні світові компанії охоче приймають участь в подібних проектах та надають власні новітні технології, оскільки отримують унікальну можливість їх тестування в масштабі міста і, відповідно, широку рекламу і конкурентні переваги.

Інвестиційна діяльність іноземних компаній в Україні регулюється, передусім, Законом України «Про режим іноземного інвестування», за яким в країні встановлюється досить сприятливий клімат для іноземних інвестицій та основні положення якого такі:

 • для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України;

 • для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють інвестиційні проекти із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до державних програм розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і територій, може встановлюватися пільговий режим інвестиційної та іншої господарської діяльності;

 • специфіка регулювання іноземних інвестицій у спеціальних(вільних) економічних зонах установлюється законодавством України про спеціальні (вільні) економічні зони; правовий режим іноземних інвестицій, що встановлюється у спеціальних (вільних) економічних зонах, не може створювати умови інвестування та здійснення господарської діяльності менш сприятливі, ніж встановлені цим Законом.

При цьому зазначається, що:

 • якщо в подальшому спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції будуть змінюватися гарантії захисту іноземних інвестицій, то протягом десяти років з дня набрання чинності таким законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту іноземних інвестицій;

 • до прав і обов'язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції, протягом строку її дії застосовується законодавство України, чинне на момент її укладення; зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля;

 • іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації; державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій;

 • іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи їх посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями, відповідно до законодавства України;

 • усі понесені витрати та збитки іноземних інвесторів, завдані їм внаслідок цих дій, повинні бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін та/або обґрунтованої оцінки, підтверджених аудитором чи аудиторською фірмою;

 • іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон їх прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій;

 • охорона та здійснення прав інтелектуальної власності підприємств з іноземними інвестиціями забезпечуються відповідно до законодавства України; підприємства з іноземними інвестиціями самостійно приймають рішення про патентування (реєстрацію) за кордоном винаходів, промислових зразків, товарних знаків та інших об'єктів інтелектуальної власності, які їм належать, відповідно до законодавства України.

Проте слід зазначити, що на цей час місце України у рейтингах конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості країн світу є невисоким. Так, за у глобальному рейтингу конкурентоспроможності 2013 року (швейцарська дослідницька група IMD) Україна посідає 49-е місце з 60, розмістившись між Колумбією та Угорщиною; у рейтингу конкурентоспроможності країн світу за версією Всесвітнього економічного форуму (WEF) Україна посіла 73 місце; Україна зайняла 78-е місце в рейтингу Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй «Людський розвиток-2013», який відображає економічне зростання і соціальні зміни в усіх країнах світу; Україна зайняла 144-е місце із 176 за індексом корупції, розрахованим глобальною антикорупційною неурядовою організацією Transparency International за 2012 рік.

Отже, імідж України для іноземних інвесторів на цей час є не дуже привабливим, тому встановлення партнерських відносин з відомими іноземними компаніями відноситься до одного із найбільш загрозливих факторів зовнішнього середовища проекту, які не повністю знаходяться у межах компетенції проектної команди.

Проте вказані перешкоди не є на цей час принципово нездоланними, захист проекту від зазначених загрозливих факторів може забезпечити за умов впровадження спеціальних механізмів його реалізації. Можливість розробки та використання таких механізмів визначена, зокрема, у Національному плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, затвердженому Указом Президента України від 21.03.2012 року № 187/2012), в якому зазначається, що впровадження Національних проектів має відбуватися через запровадження ефективного механізму залучення інвестицій та відповідного законодавчого забезпечення.

Механізми здолання перешкод реалізації проекту

Організаційно-правовий:

 • створення сприятливих умов для залучення приватного капіталу у розвиток курортно-рекреаційної галузі, зокрема, шляхом запровадження спеціальних правових режимів економічної діяльності у цій сфері;

 • законодавче унормування порядку використання земель рекреаційного призначення;

 • спрощення порядку набуття прав власності на об’єкти незавершеного будівництва та майнові комплекси для спорудження об’єктів медично-реабілітаційної інфраструктури;

 • розробка і прийняття нормативно-правових актів для створення нового медичного екологічного міста;

 • формування об’єктів спеціального правового режиму рекреаційно-господарської діяльності – парків, лікувальних курортів, біосферних заповідників;

 • створення кластерів (територіальних виробничих систем) у рекреаційній сфері як нових моделей прискореного розвитку;

 • підвищення якості та забезпечення конкурентоспроможності продуктів та об’єктів у рекреаційної сфери на світовому ринку послуг;

 • удосконалення механізмів контролю за дотриманням стандартів надання туристично-екскурсійних, санаторно-курортних, медично-реабілітаційних і готельних послуг;

 • проведення маркетингових досліджень з метою виявлення ресурсів підвищення доходності об’єктів рекреації;

 • забезпечення більш повного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до послуг з медичної реабілітації та рекреаційно-туристських об’єктів.

Фінансово-економічний:

 • збільшення обсягів державних інвестицій на розвиток інфраструктури, сприятливої для туристично-рекреаційної сфери. Комплексне вирішення питань сталого розвитку території Арабатської Стрілки потребує створення: аеропорту в м. Генічеськ на місці колишнього військового аеродрому; транспортної розв’язки та автодороги для виходу на євразійський транспортний коридор для сполучення з Росією у напрямках на Ростов на Дону, Волгоград та виходу до мосту через Керченську протоку; об’єктів соціально-побутової сфери та житла; навчального закладу з навчання інноваційних медичних технологій;

 • залучення кредитного капіталу, фінансування рекреаційно-туристичних проектів за рахунок власних коштів суб’єктів підприємницької діяльності;

 • податкове стимулювання інвесторів, які гарантують розбудову та довгострокові вкладення у лікувально-оздоровчу та туристично-готельну індустрію;

 • підтримка малого та середнього бізнесу у розбудові рекреаційної сфери, розширенні мережі баз відпочинку, малих сімейних готелів, сільських зелених садиб тощо;

 • підтримка інноваційних технологій розвитку курортно-реабілітаційної сфери. Зокрема, використання інноваційних технологій та пакетного вирішення питань формування сучасної курортно-реабілітаційної зони «InterMedicalEcoCity» знайшло повне розуміння та підтримку у Токайському Університеті (Токіо, Японія), а також серед провідних японських компаній Kyocera Solar Inc, Toshiba Medical Systems Corporation, Hitachi та ін.

Інформаційно-комунікативний:

 • кадрове забезпечення та навчання: удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників туристично-рекреаційної та медично-реабілітаційної сфери; розвиток професійних навичок персоналу реабілітаційних, лікувальних та курортних закладів. Зокрема, підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міжнародною клінікою відновного лікування та Токайським університетом, який включає питання сприяння взаємному академічному обміну, стажування студентів, обмін лікарями для вивчення досвіду та навчання з реабілітації, валеології, екомедицини та медичної інформатики в Школі медицини Токайського університету (Японія), проведення спільних наукових досліджень та наукового супроводу проекту «InterMedicalEcoCity»;

 • створення єдиної інформаційної системи з переліком туристичних, курортних, лікувальних, реабілітаційних та інших супутніх послуг;

 • створення геоінформаційної системи для комплексного і ефективного управління курортним містечком за технологією SMART.

Інструментально-технологічний:

 • запровадження методології проектного менеджменту для розроблення проектно-технічної документації та проведення комплексу робіт з стратегічного планування та територіального проектування об’єктів медичного екологічного міста;

 • використання технології геоінформаційного проектування для проведення робіт з планування території та ефективного управління міською інфраструктурою.

Для визначення ризиків проекту створення Міжнародного реабілітаційного містечка «ІnterMedical-EcoCity» було проведено ідентифікацію ризиків (див. п.5.1.7), що належать до:

 • загальної соціально-економічної ситуації (політична нестабільність; існуюча та майбутня правова база для реалізації проекту; перспективи економічного розвитку в цілому; фінансова нестабільність (можливі зміни в оподаткуванні, інфляція, зміни валютного курсу тощо);

 • виробничих ризиків (підвищення поточних витрат; невиконання графіка поставок сировини, матеріалів, технологічного устаткування, паливно-енергетичних ресурсів; нові вимоги з екології; нестача трудових ресурсів; зміна умов транспортування тощо);

 • ринкових ризиків (зміна попиту на продукцію; втрата позицій на ринку; зміна якісних ознак продукції; поява конкуруючої продукції тощо).

У колонці «Методи управління» надано опис конкретних заходів, які нададуть можливість або зовсім позбутися, або значно зменшити негативний вплив кожного фактору на кінцеві наслідки впровадження проекту.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

3 аналіз ринку, концепція маркетингу, план продажів
Порівняння міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів, включаючи технічні, інституціональні питання та питання реалізації...

2 Порівняння міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів,...
Х в міста. Сучасне медичне місто складається із: потужної лікувально-оздоровчої інфраструктури; науково-дослідного осередку та центру...

2 Аналіз міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів
Складова національного проекту створення курорту «Східний Крим» передбачає розвиток туристичної інфраструктури на Чорноморському...

2 Аналіз міжнародного досвіду реалізації аналогічних проектів
Складова національного проекту створення курорту «Східний Крим» передбачає розвиток туристичної інфраструктури на Чорноморському...

2 4 Державна політика України стосовно реалізації проекту, аналіз...
Роможна економіка, ефективна держава, що розроблена Комітетом з економічних реформ при Президентові України І спрямована на побудову...

Звіт про роботу департаменту міжнародних зв’язків та інвестиційних...
Жнародних зв’язків та інвестиційних проектів міської ради протягом періоду, що аналізується, здійснювало свою діяльність в рамках...

Конспекти відкритих уроків
Позаурочна діяльність з предмета список творчих робіт, проектів, виконаних учнями

Наказ
...

Вебінару
Орієнтовний перелік вебінарів у рамках Всеукраїнського педагогічного інтерактивного марафону «Суспільний діалог: актуальні питання...

Урок Тема Питання, які потрібно розкрити
Чинники розміщення виробництва та форми просторової організації національної економікиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка