Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2013/2014 навчальному році

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у 2013/2014 навчальному році

Рекомендації

щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з географії у 2013/2014 навчальному році

Основною метою проведення олімпіади з географії є: оцінка знань, умінь, навичок, географічної ерудиції і культури учнів, активізація їхніх творчих здібностей, популяризація географії як шкільного предмета серед учнівської молоді.

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1099 від 22.09.2011, зареєстрований у Міністерстві юстиції України за №1318/20056 від 17 листопада 2011 року) ІІ етап олімпіади з географії проводитиметься у листопаді або грудні в один день і час для усіх навчальних закладів області за завданнями, що будуть розроблятися КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».

1. 9 листопада 2013 року відбудеться ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з географії для учнів 8 – 11 класів.

2. Початок роботи о 10 годині. На виконання завдань відводиться 3 години.

3. Тексти завдань будуть розміщені тільки на інтернет-сайті КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (http://edu-post-diploma.kharkov.ua) у день проведення олімпіади. Коди можна буде отримати у день проведення олімпіади електронною поштою відповідальним методистом Р(М)МК.

4. Коди до правильних відповідей будуть надіслані електронною поштою після 13:30.

5. Особливі умови

Під час виконання завдань олімпіади не допускається використання підручників, довідників, атласів, інших навчальних посібників, а також засобів комунікації (мобільні телефони, планшети та ін.).

6. Організаційне забезпечення

З метою створення рівних умов для виконання завдань, кожен учень на початок олімпіади повинен при собі мати: ручку (2 шт.), олівець простий, олівці кольорові (обов’язково), гумку, лінійку, калькулятор, транспортир. Для учнів 8-х класів необхідна контурна карту світу, 9-х та 10-х класів необхідна контурна карта України. Для 11-х класів контурна карта буде у завданні.

7. Характеристика завдань.

Зміст завдань охоплює матеріал шкільної програми за попередні роки навчання та матеріал тем, які учні мали опанувати до терміну проведення олімпіади (таблиця 1).

Таблиця 1

Клас

Тема

8

Фізична географія України, предмет і методи досліджень. Формування території України. Сучасний адмiністративно-територiальний устрій. Україна та її географічні дослідження. Джерела географічної інформації. Географічні дослідження на території України. Рельєф України. Рівнини. Гори. Тектонічна будова. Програмовий матеріал 6-7 класу.

9

Економічна і соцiальна географія в системі географічних дисциплін і наук. Зв’язок економічної й соціальної географії з іншими науками. Вітчизняні вчені економ-географи Україна на карті світу. Населення України. Загальна характеристика господарства України. Економічний потенціал України. Промисловість: загальна характеристика. Програмовий матеріал 6-8 класу.

10

Загальна економіко-географічна характеристика світу. Населення світу. Взаємодія суспільства і природи. Програмовий матеріал 6-9 класу.

11

Програмовий матеріал 6-10 класу.

Зміст завдань орієнтований на здатність учня логічно мислити, аналізувати географічну інформацію, у тому числі отриману самостійно з різних джерел, використовувати знання інших предметів, краєзнавчий матеріал.

8. Структура олімпіадних завдань.

Олімпіадні завдання з географії подані за блоками: тестовий, теоретичний, практичний (таблиця 2).

Таблиця 2

Вид завдання

Кількість завдань

Максим. кіл-ть балів за одне завдання

Загальна сума

1. Тестовий блок

завдання з вибором однієї правильної відповіді

5

1

5

завдання на встановлення відповідності

2

4

8

завдання на встановлення правильної послідовності

1

2

2

завдання множинного вибору з короткою відповіддю

1

3

3

завдання відкритої форми з короткою відповіддю

1

2

2

2. Теоретичний блок

теоретичне та творче завдання

2

12

24

3. Практичний блок

завдання з нанесенням об’єктів на контурну карту

10

1

10

Розрахункове завдання

1

6

6

Максимальна кількість балів

60


9. Особливості оцінювання та виконання олімпіадних завдань.

9.1. Тестовий блок.

Бал за завдання не нараховуватиметься у випадках, коли:

 • відповідь неправильна або відсутня;

 • відповідь зроблена олівцем, а не авторучкою;

 • відповідь містить будь-які виправлення (у тому числі – коректором).

Формати тестових завдань

 • Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.

 • Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і літерами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і літерами (утворити логічні пари).

 • Завдання на встановлення правильної послідовності. У завданні пропонується розташувати факти, події, об’єкти, позначені літерами, у певній послідовності, де перші факт, подія, об’єкт мають відповідати цифрі 1, другі – 2, треті – 3, четверті – 4.

 • Завдання множинного вибору з короткою відповіддю. До кожного із завдань пропонується 7 варіантів відповіді, серед яких три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав правильні три цифри (від 1 до 7) у будь якій послідовності.

 • Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Завдання вважається виконаним, якщо записана правильна відповідь.

Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.


 • За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:

 • за завдання з вибором однієї правильної відповіді   0 або 1 бал;

 • за завдання на встановлення відповідності (логічні пари)   0, 1, 2, 3, 4 бали;

 • за завдання на встановлення правильної послідовності   0, 1, 2 бали;

 • за завдання множинного вибору   0, 1, 2, 3 бали;

 • за завдання з короткою відповіддю   0 або 2 бали.

9.2. Теоретичний блок

Завдання теоретичного блоку оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з географії (наказ МОН України 05.05.2008р. №371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»). Результати виконаних завдань теоретичного блоку повинні відповідати таким вимогам:

 1. структурованість;

 2. відтворювати зміст основного питання;

 3. відображати синтез й аналіз набутих географічних знань;

 4. супроводжуватися доцільними малюнками, схемами, таблицями, діаграмами;

 5. містити власну думку(оціночне ставлення) та приклади;

 6. викладеними у географічному аспекті.

Кожен із наведених критеріїв оцінюється 2 балами. Максимально можливий бал за теоретичне питання – 12 балів.

9.3. Практичний блок.

При оцінюванні роботи на контурній карті необхідно враховувати правильність (відповідність завданню), повноту, точність нанесення географічних об’єктів, картографічну грамотність, охайність.

Оцінювання задачі практичного блоку доцільно здійснювати, використовуючи такі критерії:

0 балів – завдання не розв’язувалося взагалі. Відповідь відсутня.

1 бал – виконання задачі розпочато (зроблено стислий запис умови задачі).

2 бали – записана відповідь, розв’язання відсутнє.

3 бали – зроблена спроба розв’язання задачі, виконано кілька правильних логічних кроків на шляху розв’язання задачі.

4 бали – розв’язання доведено до кінця, але допущена незначна логічна помилка, (що призвела до неточної відповіді).

5 балів – задача розв’язана правильно, але містить деякі неточності у записах або малюнках, що не вплинуло на кінцевий результат.

6 балів – задача розв’язана правильно, супроводжується докладним поясненням, містить необхідні обґрунтування, малюнки, схеми тощо.

10. Підготовка до олімпіади

У процесі підготовки до олімпіади рекомендуємо розв’язувати з учнями якомога більше завдань із районних, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних олімпіад попередніх років, які щорічно публікуються у фахових виданнях: журналах «Географія та економік в сучасній школі», «Географія» та газеті «Краєзнавство. Географія. Туризм», завдання ДПА 9 та 11 класів, завдання ЗНО попередніх років, а також використовувати такі джерела:

 1. Булава Л. М. Підготовка до географічних олімпіад / Л. М. Булава. – Харків : Основа, 2008.

 2. Булава Л.М. Готуємось географічних олімпіад. Шкільні. Районні. Обласні. – Харків: Основа, 2009. – 176 с.

 3. Жемеров О. О. Олімпіадні завдання з розв’язаннями / О. О. Жемеров. – Х. : Основа, 2005. – 256 с.

 4. Жемеров О.О. Олімпіадні завдання з розв’язаннями. Харків: Основа, 2009. – 256 с.

 5. Збірник олімпіадних завдань з географії / Авт.-упоряд. О.В. Супричов. – Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – 92 с.

 6. Лис Ю. В. Географічні олімпіадні завдання з відповідями та розв’язками : посібник / Ю. В. Лис. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. –120 с.

 7. Совенко В. В. Розв’язування географічних задач : навчально-методичний посібник / В. В. Совенко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2011. – 128 с.


Методист Центру

аналізу та прогнозування розвитку освіти О.М. Саввіч
Cтарший викладач кафедри методики

суспільно-гуманітарних дисциплін О.І. Грінченко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації
України від 07. 09 2015 №915 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад І турнірів з навчальних предметів у 2015-2016 навчальному...

Методичні рекомендації щодо проведення І іі етапів Всеукраїнської...
Навчально-методична лабораторія гуманітарних дисциплін кафедри гуманітарної освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної...

Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2013-2014 навчальному році
Вивчення географії у 2013-2014 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм

Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, 2012-2013 н р
Оберіть кліматичний пояс, який займає значну площу на материку Євразія в порівнянні з іншими

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання інваріантної...
Вивчення географії у 2013-2014 навчальному році буде здійснюватись за збірниками програм

Завдання ІІ етапу Вскукраїнської учнівської олімпіади з географії 2013/2014 н р
Чому єгипетські вітрильні човни (фелюги) легко пересуваються як угору, так І вниз по Нілу?

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Завдання ІІ етапу Вскукраїнської учнівської олімпіади з географії 2013/2014 н р
Визначте площу луків, якщо на карті масштабу 1: 50000 вони мають форму трикутника з основою 22,7 мм І висотою 15,4 мм

Завдання ІІ етапу Вскукраїнської учнівської олімпіади з географії 2013/2014 н р
Визначте, чи може Сонце знаходитись у зеніті у пункті, якщо у день весняного рівнодення полуденна висота його дорівнює 700?

Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 7 клас
Оберіть кліматичний пояс, який займає значну площу на материку Євразія в порівнянні з іншимиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка