Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2013-2014 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2013-2014 навчальному році

Методичні рекомендації щодо викладання географії

у 2013-2014 навчальному році
Вивчення географії у 2013-2014 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм:

1) Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво «Перун». 2005, 2006 рр.

2) Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка; видавництво «Навчальна книга»; 2005 р.

3) Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Географія України. Видавництво «Вікторія»; 2008 р.

4) Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи Географія. Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – Київ, 2010 р.

Вивчення географічних курсів здійснюватиметься в традиційному порядку, а саме:

6 клас – курс «Загальна географія», який сприяє формуванню у школярів понятійно-термінологічного апарату з фізичної географії, через розгляд на доступному віковому рівні знань про географічну оболонку, закономірності її будови та розвитку. Вивчення спрямоване на формування у школярів планетарних уявлень про Землю, взаємодію і взаємопроникнення компонентів природи в межах географічної оболонки. При опануванні зазначеного курсу можуть бути використані такі основні підручники:

- Географія. 6кл. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Ґенеза. 2006.

- Загальна географія. 6 кл. Бойко В.М., Міхелі С.В. Педагогічна преса. 2006.

- Географія. 6 кл. Скуратович О.Я. та інші. Педагогічна преса. 2006.

- Загальна географія. 6 кл. Булава Л.М., Мащенко О.М., Ільченко В.Р. Довкілля-К. 2006.

- Географія. 6 кл. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Навчальна книга. 2006.

7 клас – курс «Географія материків і океанів» – навчальний предмет, який розкриває знання про диференціацію і цілісність природи Землі, розширює і конкретизує уявлення учнів про походження материків і океанів, просторову неоднорідність Землі, знайомить їх з проявами географічних закономірностей на глобальному та регіональному рівнях, особливостями життя та діяльності людей у різних географічних умовах, сприяє закріпленню навичок роботи із загальногеографічними та тематичними картами. У ході вивчення зазначеного курсу вчитель може використати наступні підручники:

- Географія материків і океанів. 7 кл. Бойко В.М., Міхелі С.В. Зодіак-ЕКО. 2007.

- Географія материків і океанів. 7 кл. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Ґенеза. 2007.

- Географія материків і океанів. 7 кл. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Навчальна книга. 2007.

8 клас – курс «Фізична географія України», вивчення якого ознайомить учнів з особливостями природи як умови життя та господарської діяльності людини. Вивчення навчального предмету розпочинається з адміністративно-територiального поділу України, адже при подальшому знайомстві з фізико- та економіко-географічними об’єктами доводиться постійно звертатися до адміністративних одиниць, знаходячи їх на географічних картах. Ураховуючи, що географія 8-го класу є завершальним курсом шкільної природничо-географічної освіти, значну увагу вчителю слід приділити поглибленню й узагальненню теоретичних знань з фізичної географії. Під час вивчення предмету можуть бути використані підручники, зокрема:

- Фізична географія України. 8 кл. Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Зодіак-Еко. 2008.

- Фізична географія України. 8 кл. Дідчук І.Л., Заставецька О.В.,
Брущенко І.В. Прем’єр. 2008.

- Фізична географія України.8 кл. Булава Л.М. та ін. АН ГРО ПЛЮС. 2008.

- Фізична географія України. Пестушко В.Ю. Ґенеза. 2008.

9 класкурс «Економічна і соціальна географія України» знайомить учнів з особливостями населення та трудовими ресурсами держави, розвитком і розміщенням господарства, історико-географічним формуванням території України. Детального вивчення та аналізу потребує географія галузей господарства країни, зовнішньоекономічних зв’язків та економічних районів України. Зазначений курс розкриває проблеми сталого розвитку та їх прояв на території України, показує місце нашої держави у світі. Вивченню навчального предмету «Економічна і соціальна географія України» у 9 класі відводиться роль завершального для основної та пропедевтичного курсу для старшої школи. Важливе значення цей навчальний предмет має як початковий етап економічної освіти школярів, оскільки сприяє адаптації їх до життя в умовах ринкової економіки. Саме тому програмою передбачено вивчення питань про економічну систему України, типи підприємств за формами власності, складові економічного потенціалу країни. Підручники, що можуть бути використані при вивчені зазначеного курсу, зокрема:

- Географія. 9 кл. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Ш. Генеза. 2009.

- Географія. 9 кл. Садкіна В.І., Гончаренко О.В. Оберіг. 2009.

- Географія. 9 кл. Гілецький Й.Р. Підручники і посібники. 2009.

- Географія. 9 кл. Надтока О.Ф., Топузов О.М. Світ знань. 2009

Вивчення географії України у 8-му та 9-му класах рекомендуємо завершувати викладанням 17-годинних курсів (за рахунок годин варіативної складової навчального плану) «Фізична географія своєї області» та «Економічна та соціальна географія своєї області». При цьому у ході вивчення своєї місцевості слід у роботі використовувати краєзнавчий матеріал, що, безумовно сприятиме формуванню в учнів науково географічних понять та ознайомленню їх з господарською діяльністю населення рідного краю. Такий підхід створить передумови для прищеплення учням любові до рідної землі, подальшу орієнтацію на географічну освіту. При викладанні географії своєї області можна використовувати такий географічний матеріал:

- Сумська область: Географічний атлас Моя мала Батьківщина. – К. : ТОВ «Видавництво «Мапа», 2006. – 20 с.

- Сумська область: Контурні карти: Моя мала Батьківщина. – К. : ТОВ «Видавництво «Мапа», 2007. – 8 с.

- Корнус А.О., Удовиченко І.В. та ін. Географія Сумської області: природа, населення, господарство. – Суми: ФОП Наталуха А.С., 2010. – 184 с.

- Сумщина в запитаннях і відповідях. Навчальний посібник/ Укл. І.В.Удовиченко, В.В.Удовиченко. – Суми: Нота бене, 2011. – 74 с.

Під час підготовки учнів до ДПА рекомендується використовувати «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 9 клас» (авт. Р.В.Гладковський, А.І Довгань, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко).

Важливо пам’ятати, що вивчення географії в усіх класах потребує більш ретельного аналізу ситуації з охорони природи та посилення екологічної складової у навчальному - виховному процесі. Для цього для формування в учнів практичних навичок навчання та оцінювання інформації екологічного змісту в роботі варто користуватися навчальним посібником «Зелений пакет для школярів», який пройшов експертизу і отримав гриф «Схвалено МОНмолодьспорт України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах». Навчальний матеріал посібника дозволяє учням розв’язувати життєві ситуації, ухвалювати свідомі рішення, формувати екологічну поведінку, навчити бережливого ставлення до природи, до здоров’я, стати активним громадянином своєї держави.

Вивчення географії в старшій школі на рівні стандарту, академічному та профільному, забезпечується в процесі опанування курсу

«Соціально-економічна географія світу» з використанням навчальної програми для ЗНЗ, видавництва «Перун» та підручників, що рекомендовані МОНмолодьспорт України «Географія. 10 клас.» Г. Уварова, В. Пестушко Ґенеза. 2010; «Географія. 10 клас.» В. Коберник, Р.Коваленко, Оберіг. 2010. Вивчення географії у 10-х класах стандартного (базового) і академічного рівнів у 2013-2014 навчальному році буде здійснюватися у межах систематичного курсу «Соціально-економічна географія світу», загальний обсяг якого 52 години (1,5 години на тиждень). Цей курс має інваріантне ядро змісту, визначене програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Проте, обсяг і глибина викладу навчального матеріалу, а також його прикладна спрямованість може, за бажанням учителя, дещо відрізнятися в класах, що працюють за рівнем «стандарту». При цьому варто пам’ятати, що «рівень стандарту» завершує обов’язкову шкільну географічну освіту.

У сучасному змісті курсу «Соціально-економічна географія світу» підсилено ідеї економізації, соціологізації, екологізації і гуманізації шкільної географії. В умовах глобалізації світового господарства важливим для географічної освіти старшокласників є показ своєрідності організації національних господарств різних країн світу, виявлення їх спільних та відмінних рис, особливостей трансформації до сучасного конкурентного ринкового середовища. Тому необхідно приділяти увагу аналізу моделей господарського розвитку країн світу, звернути більшу увагу на ті з них, що знаходяться у безпосередній близькості від України, показати сучасні тенденції розвитку світового господарства в умовах глобалізації та економічної інтеграції.

Організація профільного навчання з географії буде здійснюватись в 10-11 класах за навчальною програмою «Географія. Профільний рівень»

(авт. Т.Г. Гільберг, Л.Б. Паламарчук, В.В. Безуглий) та підручниками «Географія. Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень», (авт. Л. Б. Паламарчук, Т.Г. Гільберг, В.В. Безуглий), Генеза. 2010, «Географія. Підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень», (авт. Л.Б. Паламарчук, Т.Г. Гільберг,
А.І. Довгань). Генеза. 2011.

Зазначений курс розрахований на 350 годин (по 5 години на тиждень у
10-11 класах) й охоплює десять взаємопов’язаних розділів. кожен з яких включає теми, в яких висвітлено основний зміст навчального матеріалу.

Для підготовки до ДПА рекомендується «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії. 11 клас» (авт. Р.В. Гладковський,
А.І Довгань, Н.І. Забуга, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко).

Перелік посібників, які можуть бути використані при вивчені географії постійно оновлюється, друкується в щорічному інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та розміщені на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки: (www.mon.gov.ua) та веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти : (www.iitzo.gov.ua).

Традиційним залишається проведення Всеукраїнських олімпіад різного рангу (від шкільних до республіканських), Всеукраїнського турніру з економіки, а також Інтернет – олімпіади, яка починається в липні і закінчується в грудні.

Суттєву допомогу для підвищення свого фахового рівня та у підготовці до уроків з географії вчителям надають журнал «Географія та економіка в сучасній школі» Міністерства освіти і науки України і газета «Краєзнавство. Географія. Туризм».

Методист географії та економіки

Сумського ОІППО В.Д Попов

Continue
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання інваріантної...
Вивчення географії у 2013-2014 навчальному році буде здійснюватись за збірниками програм

Методичні рекомендації з викладання географії 2013-2014 н р. Вивчення...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун. 2005,2006 рр

Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2013-2014 навчальному році
Лист мон від 17. 07. 2013 №1/9-498 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки...

Методичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста...
«Про структуру та організований початок 2013/2014 навчального року» рекомендовано першого вересня 2013 року після Свята Першого дзвоника...

Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2016-2017 навчальному...
«Географія» вивчатимуть за навчальною програмою, укладеною відповідно до Державного стандарту базової І повної загальної середньої...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
Атестація в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії, математики, а також іноземної...

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Основною метою проведення олімпіади з географії є: оцінка знань, умінь, навичок, географічної ерудиції І культури учнів, активізація...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання предметів в 2016-2017...
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка