Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема: Води суходолу Євразії

Тема: Води суходолу Євразії

Лиходід М.М.,

вчитель географії Степового НВК

Кіровоградської райдержадміністрації


7 клас
Тема: Води суходолу Євразії.
Мета: сформувати в учнів загальні поняття про розподіл внутрішніх вод Євразії за басейнами і типом живлення; закріпити та поглибити практичні вміння учнів складати характеристики річок; систематизувати знання учнів про особливі риси поверхневих вод Євразії та їх залежність від клімату; розвивати навички колективної роботи, уміння відбирати необхідну інформацію з різних джерел географічних знань; виховувати почуття відповідальності за охорону та збереження вод суходолу своєї місцевості.
Обладнання: фізична та кліматична карта Євразії, карта океанів, атласи, контурні карти, підручники, слайди із зображенням водойм Євразії для комп’ютера.
Використана література


  1. С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко. Географія материків і океанів: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.: Навчальна книга, 2007.

  2. С.Л. Капіруліна. Усі уроки географії 7 клас – Х.: Основа, 2007.


Хід уроку

Діяльність вчителя

(викладання)

Діяльність учнів

(учіння)

Діяльність вчителя

(ОУНПДУ)

1

2

3
І. Організаційний момент

1. Перевірка готовності наочності та навчальних посібників.

2. Перевірка санітарно -

гігієнічних умов проведення уроку.

3. Психологічне

налаштування на співпрацю.Самоперевірка та самооцінка готовності особистого обладнання до уроку.

Психологічне налаштування до співпраці.Поради до самоорганізації, відповіді на питання учнів.
ІІ. Актуалізація необхідних знань для вивчення нової теми

1. Прийом «Бліцопитування»

• Дайте визначення поняттю «води суходолу».

• Від чого залежить поширення вод суходолу?

• Які річки розрізняються за характером течії?

• За яким планом характеризують річки?

• Що таке озеро?

• На які види розрізняються озера за походженням улоговин?

2. Прийом «Географічна мозаїка»

• Води, затиснуті між двома водонепроникними шарами гірських порід, які при закладанні свердловини самі виливаються на поверхню Землі. (Артезіанські)

• Територія, з якої до цієї річки стікають поверхневі і підземні води. (Річний басейн)

• Об’єкт, що утворюється в місті падіння води річки чи струмка зі стрімкого урвища. (Водоспад)

• Місце, де річка впадає в море, озеро чи іншу річку. (Гирло)

• Штучна водойма, утворена при будівництві греблі на постійному чи тимчасовому водотоці. (Водосховище)

• Замкнута природна заглибина в земній поверхні, заповнена водою. (Озеро)

• Раптове підняття рівня води в річці, зумовлене сильними зливами або швидким таненням снігу. (Паводок)

• Найвищий рівень води в річці, період якого настає один раз на рік в один і той самий час. (Повінь)

• Об’єкт, що утворюється в місцях перетину русла бурхливої течії рівнинної річки скелястими породами. (Пороги)

• Природний водний потік, який протікає у виробленому ним видовженому заглибленні земної поверхні. (Річка)

• Видовжене заглиблення річкової долини, що постійно заповнене текучою водою. (Русло)

Учні почергово дають відповідь.

Швидке сигналізування про готовність відповідати.


Коротке коментування відповідей учнів. Слухове зосередження на змісті відповідей учнів з метою уникнення повторів.

Фронтальне опитування проходить з урахуванням вибору учня, який першим виявив готовність відповідати.


ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

На території Євразії наявні всі види вод суходолу. Є повноводні річки, глибокі озера, потужні льодовики гірських та полярних районів, великі площі боліт та вічної мерзлоти, значні резервуари підземних вод. Води Євразії — багатство материка, яке потребує ощадливого ставлення до нього.

Прийом «Прес-конференція»

• Чи є рівномірним поширення вод на території Євразії?

• Які чинники більш за все впливають на поширення вод на материку?Прослуховування ,

аналітичне мислення та оцінка закономірностей та процесів. Висловлення.Налаштування учнів на прослуховування.

Стимулювання учнів до висловлювань власних думок.

Консультування учнів (за потребою).

Вмотивування важливості роботи над темою.

ІV. Повідомлення теми, мети уроку та ознайомлення з планом його проведення

Запис теми уроку в зошиті, визначення мети діяльності на уроці та озвучення її.

V. Вивчення нового

матеріалу
1. Прийом «Творча лабораторія»

Завдання. За допомогою карт атласу визначте належність великих річок материка до відповідних басейнів. Заповніть таблицю. (додаток 1)

2. Прийом «Мандрівка»

• Встановіть відмінності в типах живлення річок. Поясніть ці відмінності.

• Складіть характеристику однієї з річок Євразії (за вибором) за типовим планом. (додаток 2)Учні визначають за картами атласу належність великих річок до певних океанічних басейнів та заповнюють таблицю.


Учні працюючи в парах, виконують вже знайомі на прикладі вивчення інших материків завдання.Спрямування дій

учнів на пошук

пояснення.

Заслуховування

відповідей учнів за їх бажанням.

Залучення учнів до роботи в парах.

Стимулювання власного бачення учнем проблеми.

Схвалення думок.

Висловлювання

доповнень, зауважень, побажань.

3.Розповідь учителя про озера Євразії.

4. Прийом «Картографічна лабораторія»

Завдання. За допомогою фізичної карти Євразії визначте розташування великих озер материка. Нанесіть на контурну карту їх назви.

5. Прийом «Здивую всіх»

6. Прийом «Мікрофон»

• Які типи озерних улоговин ви можете назвати?

• Наведіть конкретні приклади озер Євразії та визначте походження їх улоговин.
7. Розповідь учителя про підземні води, болота, сучасне зледеніння.


Уважно слухають розповідь вчителя, якщо є запитання задають їх.
Визначають за картою розташування великих озер та наносять їх на контурну карту

Учні розповідають матеріал випереджувального домашнього завдання.

Називають типи озерних улоговин, наводять приклади озер.
Уважно слухають розповідь вчителя, якщо є запитання задають їх.


Висвітлення особливостей походження озерних улоговин Євразії.
Контроль процесу нанесення географічної номенклатури (озер Євразії) на контурну карту.

Заслуховування повідомлень учнів.


Заслуховування

думок учнів.

Редагування та доповнення

відповідей.

Висвітлення особливостей розташування підземних вод, боліт, зледеніння Євразії.


VІ. Узагальнення матеріалу. Первинна перевірка засвоєння знань

1. Прийом «Експрес-тест»

1. Головна судноплавна річка країн Східної Європи:

а) Рейн; б) Вісла; в) Дунай; г) Рона.

2. Країна, для річок якої найбільшою мірою характерна зимова повінь:

а) Велика Британія; б) Німеччина; в) Італія; г) Швейцарія.

3. Частина Азії, для якої характерна найменш густа річкова мережа:

а)Південно-Західна; б) Південно-Східна; в) Південна; г) Західна.

4. Країна, на території якої розташована велика частина річки Інд:

а) Індія; б) Китай; в) Пакистан; г) Банґладеш.

(додаток 3)

2. Прийом «Розминка»

• У якій частині Євразії річки живляться тільки дощовими водами? Покажіть їх на карті.

• Назвіть річки з льодовиковим типом живлення. Покажіть їх на карті.

• В якій частині Євразії повінь річок припадає на зиму? Чому? Покажіть ці річки на карті.

• У яких річок Євразії є два типи живлення?

• Чим відрізняється живлення євразійських річок від живлення річок у Південній Америці та Африці?

• Покажіть на карті найбільші річки Євразії. До басейнів яких океанів вони відносяться?

• Назвіть великі озера Євразії та покажіть їх на карті. Яке походження мають їхні улоговини?

• Де на території Євразії має поширення вічна мерзлота? Як вона впливає на господарську діяльність людини?

• Яку роль відіграють льодовики в живленні річок Євразії? Наведіть приклади.

• Які райони Євразії відчувають дефіцит води? Чим це обумовлено?

• Наведіть приклади нераціонального використання внутрішніх вод Євразії.

• Які екологічні проблеми пов’язані з внутрішніми водами Євразії?


Самостійно виконують тестові завдання.

Відповідають на питання

вчителя. Слухають

відповіді однокласників,

доповнюють їх.

Озвучують думки. Заслуховують думки однокласників. Підсумовують почуте. Роблять висновки.Перевірка тестових завдань.

Стимулювання активності учнів до узагальнення матеріалу.

Контроль процесу спілкування «учень-учень», «учень-вчитель».

Спрямування висловлювань учнів на головні положення теми. Контроль достовірності думок та пояснень. Допомога в узагальненні думок.

VІІ. Підбиття підсумків уроку
1. Що вам запам’яталося

найбільше? Який етап уроку?

2. Хто був найактивніший?Говорять про особисті

враження від роботи,

складність викладання та

розуміння матеріалу.

Роблять висновки про

необхідність продовження

роботи з теми.


Підсумок відповідності поставлених

завдань та їх

виконання.

Аналіз навчальної діяльності.

VІІІ. Домашнє завдання

• Опрацювати відповідний текст у підручнику.

• Нанести на контурну карту назви найбільших річок Євразії.(додаток 5)

• Підготувати додатковий матеріал про рослини і тварин Євразії.Самостійний вибір варіанта домашньої навчальної діяльності.Консультуваня школярів (за потребою).
Додаток 1

Басейн океану


Басейн внутрішнього стоку


Тихого


Індійського


Атлантичного


Північного Льодовитого


Додаток 2

План характеристики річки
1.Географічне положення.
2.Де починається (витік).
3.Напрямок течії.
4.Куда впадає (гирло).
5.Залежність напрямку і характеру течії від рельєфу.
Додаток 3
Прийом «Експрес-тест»

1. Головна судноплавна річка країн Східної Європи:

а) Рейн; б) Вісла; в) Дунай; г) Рона.

2. Країна, для річок якої найбільшою мірою характерна зимова повінь:

а) Велика Британія; б) Німеччина; в) Італія; г) Швейцарія.

3. Частина Азії, для якої характерна найменш густа річкова мережа:

а)Південно-Західна; б) Південно-Східна; в) Південна; г) Західна.

4. Країна, на території якої розташована велика частина річки Інд:

а) Індія; б) Китай; в) Пакистан; г) Банґладеш.
Додаток 4

Географічна номенклатура (річки Євразії)

Рейн, Ельба, Дунай, Дніпро, Дністер, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Внутрішні води Євразії. Найбільші річки. Мета
Сформувати в учнів загальні уявлення про особливості внутрішніх вод Євразії, ознайомити з основними річковими системами материка...

Урок 7 клас Тема: Води суходолу. Основні річкові системи. Великі озера, їх походження
Практична робота №14. складання комплексної характеристики однієї з річок материка

Конкурс «Морська пошта»
Тема: Внутрішні води, їх розподіл. Найбільші річні та озера Євразії. Основні типи живлення І режиму річок. Зміна стану водойм під...

Клімат та води суходолу Австралії
Африкою та Південною Америкою. Закріпити навички учнів аналізувати кліматичні діаграми. Познайомити школярів з водами суходолу Австралії....

Конспект уроку географії (7 клас) Тема : Внутрішні води Африки
Мета: формувати загальну систему знань про особливості внутрішніх вод Африки, головні річкові системи, озера, підземні води

Води суходолу Африки
Обладнання: фізична карта Африки, кліматична карта Африки, підручники (автор В. Ю. Пестушко, Г. Ш. Уварова), атлас, зошити для практичних...

Урок у 8 класі () Тема : Світ води очима природничих наук
Землі, її фізичні І хімічні властивості на основі використання міжпредметних зв’язків; формування уявлення про єдність живої І неживої...

“Води суходолу Південної Америки”
Південній Америці та Африці. Дати характеристику найбільшим озерам Південної Америки, акцентувавши увагу на походження їх улоговин....

Урок географії в 7 класі Тема: «Ліси помірного поясу. Лісостепи І степи Євразії.»
Оскільки матеріалу багато, ви об’єднаєтеся в групи, кожна охарактеризує природну зону у вигляді презентації. Кожен учень отримає...

Сірководневі води, які, згідно з висновком Одеського науково-дослідного...
Мацестинського родовища на Кавказі. Вміст сірководню у водах тортону становить 196,5 мг/л, у водах юрських відкладів зростає до 320,4...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка