Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Закони І закономірності природи

Закони І закономірності природи

Сторінка1/2
  1   2
5. Освітня галузь "Природознавство"
Основною метою освітньої галузі є розвиток учнів за допомогою засобів навчальних предметів, що складають природознавство як наукову галузь, формування наукового світогляду і критичного мислення учнів завдяки засвоєнню ними основних понять і законів природничих наук та методів наукового пізнання, вироблення умінь застосовувати набуті знання і приймати виважені рішення в природокористуванні.

Відповідно до цієї мети в учнів формується система знань з основ природничих наук, необхідна для адекватного світосприймання та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, вони опановують науковий стиль мислення, усвідомлюють способи діяльності і ціннісні орієнтації, які дають змогу зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій, безпечно жити у сучасному високотехнологічному суспільстві і цивілізовано взаємодіяти з природним середовищем.

Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності між початковою та основною, основною і старшою школою, між загальною середньою і вищою освітою. Зокрема, він враховує природознавчу підготовку учнів початкової школи за змістовими лініями освітньої галузі "Людина і світ". Зміст освітньої галузі в старшій школі ґрунтується на базовій загальноосвітній підготовці учнів основної школи з основ природничих наук. Цим забезпечується наступність навчання в початковій, основній і старшій школах.

Загальними змістовими лініями освітньої галузі є:

  • рівні і форми організації живої і неживої природи, які структурно представлені в кожній компоненті освітньої галузі специфічними для неї об'єктами і моделями;

  • закони і закономірності природи;

  • методи наукового пізнання, специфічні для кожної з природничих наук;

  • значення природничо-наукових знань у житті людини та їхня роль у суспільному розвитку.

Зміст освітньої галузі може реалізовуватися як окремими навчальними предметами (астрономія, біологія, географія, фізика, хімія та інші галузі природознавства), що відображають основи відповідних фундаментальних наук, так і завдяки інтегрованим курсам.

Зміст загальноприродничої компоненти забезпечує формування в свідомості учнів основи для цілісного уявлення про природу.

Зміст астрономічної компоненти зорієнтований на забезпечення засвоєння учнями наукових фактів, понять і законів астрономії, методів астрономічних досліджень, усвідомлення ними будови Всесвіту, уявлень про його утворення і розвиток, формування в них наукового світогляду, використання астрономічних знань у практиці, розкриття значення астрономії у цілісному світорозумінні на мегарівні. Зміст біологічної компоненти зорієнтований на забезпечення засвоєння учнями знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, взаємозв'язок із неживою природою, формування уявлень про природничо-наукову картину живого світу, синтез ідей про живі системи, оволодіння елементами наукового пізнання живої природи, формування складових наукового мислення (класифікація, екологічність, еволюційність і історизм, системність і цілісність), усвідомлення біосферної етики, розуміння необхідності раціонального використання та відновлення природних ресурсів, вироблення навичок застосування знань з біології у повсякденному житті.

Зміст географічної компоненти забезпечує засвоєння знань про компоненти природи, природні ресурси, удосконалення господарської діяльності людини, формування в учнів комплексного, просторового, соціально-орієнтованого уявлення про Землю на основі краєзнавчого, регіонального та планетарного підходів, сучасної географічної картини світу через закономірності розвитку географічної оболонки Землі, усвідомлення цілісного образу своєї країни на основі розгляду та аналізу трьох її основних компонентів - природи, населення і господарства.

Зміст фізичної компоненти створює передумови для забезпечення усвідомлення учнями наукових фактів, ознайомлення з історією розвитку фізичної науки, формування в учнів знання основних фізичних понять і законів, що дають змогу пояснити природні явища і процеси, розвиток експериментальних умінь і дослідницьких навичок, умінь застосовувати набуті знання для розв'язування фізичних задач і пояснення фізичних явищ і процесів, формування наукового світогляду і стилю мислення учнів, уявлення про фізичну картину світу, розкриття ролі знання з фізики в житті людини та суспільному розвитку.

Змістове наповнення хімічної компоненти забезпечує засвоєння учнями знань про речовини та їх перетворення, найважливіші хімічні закони, методи дослідження в хімії, роль хімії в суспільному виробництві та житті людини, розвиток експериментальних умінь та формування на цій основі наукового світогляду, вироблення навичок безпечного поводження з речовинами у буденному житті.
Основна школа
Завданнями реалізації змісту освітньої галузі в основній школі є:

  • ознайомлення учнів з науковими фактами природознавства та усвідомлення ними фундаментальних ідей природничих наук;

  • оволодіння учнями понятійно-термінологічним апаратом природничих наук, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу описати і зрозуміти перебіг природних явищ і процесів;

  • набуття учнями досвіду практичної та експериментальної діяльності, застосування знань у пізнанні світу;

  • формування в учнів ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи, уміння екологічно виважено взаємодіяти з довкіллям.Зміст освіти


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


Загальноприроднича компонента освітньої галузі


Довкілля як частина природного та антропогенного середовища життя людини. Явища природи. Об'єкти природи і штучні системи. Всесвіт. Методи пізнання природи. Загальні закономірності природи. Природничо-наукова картина світу


Уявлення про загальні закономірності природи та природничо-наукову картину світу, загальну будову Всесвіту, цілісність природи.

Знання про довкілля людини, його компоненти та взаємозв'язок між ними. Природні та штучні системи.

Уміння спостерігати та описувати природні явища, пояснювати на основі загальних закономірностей природи причини їх виникнення


Біологічна компонента освітньої галузі


Молекулярно-клітинний рівень Особливості хімічного складу живих систем. Загальний план будови клітин еукаріотів

Організмений рівень
Особливості будови, функціонування та розвитку організмів різних царств, їх пристосування до умов середовища. Будова та функції організму людини. Біосоціальна природа людини


Надорганізмені рівні
Надорганізмені системи: популяція, вид, екосистема, біосфера. Взаємозв’язок організму і середовища. Людина і довкілля.

Система та еволюція організмів

Різноманітність організмів.

Еволюція.

Методи наукового пізнання
Спостереження, описовий, порівняльний та експериментальний методи дослідження


Уявлення про прояв закону збереження енергії в живій природі, про діагностику захворювань людини на основі вивчення клітин та тканин, про складові живлення організмів. Знання про значення неорганічних та органічних речовин в існуванні живої природи, клітину як елементарну структурно-функціональну одиницю живої природи.

Уміння виготовляти прості мікропрепарати

Уявлення про організм як відкриту саморегульовану систему, про біологічні основи розмноження, вирощування рослин і тварин та догляд за ними; антропогенез.

Знання про будову, функціонування, розвиток та поведінку організмів; принципи роботи регуляторних систем, зв'язок організмів різних царств та екологічних груп із середовищем існування, значення їх в природі, господарстві та житті людини, місце і роль людини в світі.

Уміння пояснювати процеси життєдіяльності та основні властивості живих систем, виявляти взаємозалежність організмів та їх пристосованість до умов існування, надавати першу допомогу при нещасних випадках, використовувати знання для ведення здорового способу життя
Уявлення про стан довкілля в Україні та її регіонах, про природні та штучні екосистеми.

Знання основних типів зв'язків між організмами та середовищем існування, екологічних факторів, значення умов довкілля для життя людини.

Уміння виявляти біотичні та абіотичні зв'язки в природі, застосовувати знання про екосистеми у господарській діяльності і охороні природи

Уявлення про основи класифікації, сучасну систему органічного світу.

Знання характерних ознак організмів основних таксонів різних царств живої природи, їх ускладнення в процесі еволюції, систематичного положення людини з органічному світі,

Уміння порівнювати організми різних таксонів, обґрунтовувати значення різноманітності живих організмів у природі та господарській діяльності людини.


Уявлення про джерела отримання біологічних знань, методи вивчення організмів у природі.

Знання про призначення збільшувальних та інших приладів (тонометр, термометр, електрокардіограф тощо) у біологічних дослідженнях, правил безпеки під час проведення дослідів

Уміння користуватися збільшувальними приладами, і досліджувати мікро- та макропрепарати, проводити спостереження в природі і лабораторії, порівнювати організми різних таксономічних груп, проводити антропометричні вимірювання, аналізувати фізичний розвиток і фізіологічний стан людини за різними показниками (температура тіла, артеріальний тиск тощо), проводити прості досліди щодо вивчення процесів життєдіяльності організмів

Географічна компонента освітньої галузі


Географічний простір
Загальні закономірності географічної оболонки, особливості їх прояву і наслідки в різних оболонках: літосфері, атмосфері, гідросфері, біосфері. Вплив природних факторів та закономірностей на життя і діяльність людей

Регіональні географічні системи
Материки і океани як складові географічної оболонки, її найбільші азональні комплекси. Основні особливості та взаємозв'язки компонентів природи в межах окремих материків і океанів. Загальні природні закономірності на материках і океанах.

Просторова організація географічної оболонки в межах території України і своєї місцевості та її природно-ресурсний потенціал.

Просторова організація життя і діяльність людства

Материки як заселені частини земної кулі.

Населення України та своєї місцевості. Господарська діяльність людини та її наслідки

Методи географії і джерела географічної інформації

Об'єкт, предмет та завдання географії. Історія пізнання Землі. Джерела географічних знань та методи географічних досліджень. Геоінформаційні системи. План і карта. Картографічні проекції. Значення географічних знань.
Географічні аспекти взаємодії людини і природи

Взаємодія людини і природи, її наслідки. Основні планетарні проблеми, їх глобальність і прояв на окремих материках та на території України.

Екологічні проблеми - їх регіональний прояв, шляхи розв'язання. Міжнародна співпраця у вирішенні глобальних проблем.
Уявлення про місце Землі у Всесвіті, вплив Сонця на природу, загальні закономірності просторової організації географічної оболонки.

Знання особливостей форми та рухів Землі, структури та особливостей розвитку літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери як складових географічної оболонки.

Уміння аналізувати взаємозв'язки між складовими географічної оболонки, наводити приклади взаємного впливу природних умов і діяльності людей.

Уявлення про загальні географічні закономірності на материках і в океанах.

Знання основних особливостей та взаємозв'язків компонентів природи в межах материків і океанів, географічних закономірностей та природно-ресурсного потенціалу України і своєї місцевості.

Уміння складати географічні характеристики материків і океанів, території України і своєї місцевості, розв'язувати пізнавальні та практичні географічні задачі, застосовувати географічні знання в побуті та повсякденному житті.

Уявлення про географічні аспекти населення і господарства на материках та в Україні, про проблеми сталого розвитку.

Знання історії заселення материків у зв'язку з природними умовами та напрями господарської діяльності людини на них, особливостей формування державної території та населення України, її сучасні соціально-економічні проблеми.

Уміння складати географічні характеристики населення материків і України, визначати, порівнювати й аналізувати основні демографічні та соціально-економічні показники.

Уявлення про сучасну географічну картину світу.

Знання про джерела географічної інформації та її роль в житті людини.

Уміння користуватися планами, картами та іншими джерелами географічної інформації, використовувати набуті географічні знання у повсякденному житті, користуватися комплектом приладів та інструментів для пізнання географічних процесів і явищ.

Уявлення про географічні аспекти взаємодії природи і суспільства у минулому та на сучасному етапі.

Знання про основні проблеми взаємодії суспільства та природи, їх прояв в межах окремих материків і на території України.

Уміння наводити приклади взаємовпливу людини і природи, пояснювати шляхи розв'язання геоекологічних регіональних проблем; виконувати правила поведінки в природі.


Фізична компонента освітньої галузі


Речовина і поле.

Будова речовини. Будова атома. Радіоактивність.

Агрегатні стани речовини.

Всесвітнє тяжіння.

Електричне і магнітне поля. Електромагнітна індукція.

Світлове випромінювання. Прямолінійне поширення світла. Відбивання і заломлення світла.

Рух і взаємодії
Механічний рух. Рівномірний прямолінійний рух. Рух по колу. Коливальний рух.

Взаємодія тіл. Сили в природі. Деформація. Тертя.

Елементи гідро аеростатики. Механічна робота та потужність. Кінетична і потенціальна енергія.

Тепловий рух. Теплообмін. Види теплопередачі.

Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів.

Постійний електричний струм.


Закони і закономірності фізики
Основні фізичні закони, що визначають перебіг механічних, теплових, світлових, електричних і магнітних явищ.

Фізичні методи наукового пізнання
Експериментальні і теоретичні методи наукового пізнання. Елементи метрології.

Методи розв'язування фізичних задач.

Роль фізичних знань в житті людини та суспільному розвитку
Фізичні характеристики стану природного середовища. Фізичні основи екології. Фізика і техніка. Фізичні основи сучасних технологій і виробництва. Фізика і науково-технічний прогрес.


Уявлення про атомно-молекулярну будову речовини, дискретність електричного заряду, електромагнітну індукцію, світловий промінь, особливості поширення світла в різних середовищах, активність радіонуклідів.

Знання властивостей речовин в твердому, рідкому і газоподібному станах, способів зміни внутрішньої енергії тіла, будови атома, видів радіоактивності, притягання тіл до Землі, прояви електричного і магнітного полів, спектр світла.

Уміння розв'язувати задачі на розрахунок характеристик теплових процесів, кількості теплоти згорання палива, побудову зображень, що дають плоске дзеркало та лінзи.


Уявлення про різні види механічного руху, гравітаційну та електромагнітну взаємодію, поширення механічних коливань у пружному середовищі, взаємодію заряджених тіл і магнітів, природу електричного струму та його механічну, теплову, хімічну і магнітну дії.

Знання основних характеристик механічного руху і взаємодії, видів теплопередачі і параметрів, що їх характеризують, характеристик електричного струму і ділянок кола.

Уміння розв'язувати задачі на розрахунок характеристик механічного руху, умову рівноваги важеля, рівняння теплового балансу, коефіцієнт корисної дії механізму чи пристрою, електричних кіл, роботи та потужності електричного струму.

Уявлення про загальні закономірності плину фізичних явищ різної природи, хід теплових процесів.

Знання суті законів: збереження енергії, Архімеда, Паскаля, Рука, Ома для ділянки кола, Джоуля-Ленца, відбивання та заломлення світла; умов рівноваги важеля; рівняння теплового балансу.

Уміння застосовувати вивчені закони для пояснення фізичних явищ і процесів та розв'язування задач.

Уявлення про етапи пізнавальної діяльності в природничо-наукових дослідженнях, елементи метрології.

Знання алгоритмів спостереження, проведення досліду, вимірювання.

Уміння планувати дослід, складати дослідні установки, вимірювати фізичні величини довжину, масу, об’єм тіл, густину речовини, температуру тіл, час, період, силу, тиск, силу струму, напругу, електричний опір провідника, оптичну силу лінзи, радіоактивний фон, користуватися вимірювальними приладами, будувати таблиці і графіки, аналізувати та оформляти результати дослідження, розв'язувати фізичні задачі різними методами

Уявлення про історичний характер становлення фізичних знань, сфери застосування фізичних знань; про природничо-наукову картину світу.

Знання параметрів нормальних умов життєдіяльності людини та її безпеки, допустимих норм забруднення природного середовища та методів його очищення.

Уміння застосовувати набуті знання для пояснення практичного використання законів фізики в технічних пристроях, на виробництві, у різних сферах життєдіяльності людини.

Хімічна компонента освітньої галузі


Хімічний елемент
Атом. Будова атома. Хімічний елемент. Символи і назви хімічних елементів. Ступінь окислення. Валентність. Відносна атомна маса.
Елементи-органогени.
Періодичний закон і періодична система хімічних елементів.


Речовина
Речовина. Молекула, Йон. Хімічна формула. Відносна молекулярна маса. Кількість речовини. Молярна маса. Молярний об’єм. Прості та складні речовини. Будова речовини. Хімічний зв'язок.
Основні класи неорганічних речовин.
Органічні речовини.
Розчини. Електролітична дисоціація

Хімічна реакція
Ознаки хімічних реакцій, умови їх перебігу. Типи хімічних реакцій. Рівняння хімічних реакцій.
Методи наукового пізнання в хімії.
Методи дослідження речовин.
Техніка безпеки під час роботи з речовинами.

Хімія в житті суспільства
Застосування речовин. Хімічні сполуки і довкілля.


Уявлення про стан електронів у атомах, стабільні та радіоактивні нукліди, радіаційну безпеку.

Знання будови атома, назв і символів хімічних елементів, періодичного закону, структури періодичної системи, відмінностей елементного складу органічних і неорганічних речовин.

Уміння визначати ступінь окиснення елементів у сполуках, складати формули за ступенем окиснення, пояснювати фізичну суть періодичного закону, характеризувати елемент за будовою атома та положенням у періодичній системі.


Уявлення про природу хімічних зв'язків, суть процесу розчинення, види розчинів, біологічну роль неорганічних і органічних сполук. Знання йонного, ковалентного та металічного хімічних зв'язків; назв, складу і властивостей основних класів неорганічних сполук; дисоціації речовин у водних розчинах; назв, складу, хімічної будови, основних властивостей найважливіших органічних сполук.

Уміння розрізняти фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні властивості речовин, прості та складні, органічні та неорганічні речовини; пояснювати властивості речовин на основі їх складу і будови, складати відповідні рівняння хімічних реакцій; робити розрахунки за хімічними формулами, обчислювати масову частку розчиненої речовини.

Уявлення про ознаки та умови перебігу хімічних реакцій. Знання основних типів хімічних реакцій.

Уміння розрізняти фізичні та хімічні явища, користуватися законом збереження маси речовин для складання рівнянь хімічних реакцій, робити розрахунки за рівняннями реакцій.

Уявлення про роль експерименту в хімії.

Знання правил безпечного поводження з речовинами. Уміння виконувати прості хімічні досліди, виготовляти розчини, спостерігати та описувати спостереження, робити висновки; розв'язувати експериментальні задачі.

Уявлення про вплив хімічних сполук на здоров'я людини та довкілля.

Знання основних галузей застосування речовин.

Уміння безпечного поводження з речовинами в побуті.


  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Г. закони побудови карт
А. властивості природних компонентів І комплексів, зміни їх у часі та закономірності поширення їх територією України

Черкаський державний бізнес-коледж
Розкрито економічні закони та закономірності, принципи й фактори розміщення продуктивних сил, охарактеризовано основні господарсько-промислові...

Закони вулиць І доріг
Мета: поглибити знання учнів про правила дорожнього руху, навички безпечної поведінки на дорозі; сприяти розвитку аналітичного мислення,...

Різноманітність видового складу, закономірності поширення
Широтна зональність І висотна поясність рослинного покриву. Червона книга України. Вплив господарської діяльності на рослинність....

Вступ. Україна на карті світу Наука, що вивчає закономірності формування,...
Положення країни на економічній карті світу по відношенню до основних районів І центрів економіки називається …

Дослідження науковців засвідчили, що творчість це досить складний...
Розвиток креативних якостей учнів на уроках трудового навчання та в позаурочний час

"Взаємодія природи І суспільства"
Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором)

Урок 1 Тема: я людина. Людина частка І ціле природи. Здоров’я ознака...
Тема: я людина. Людина частка І ціле природи. Здоров’я ознака ладу між людиною та природою

Тема. Північна Америка. Будова поверхні та рельєф материка. Закономірності...
Продовжити формування поняття про вплив будови земної кори на характер рельєфу, показати особливу роль зледеніння, вулканізму та...

Курс Геологія з основами геоморфології ставить за мету дати студентам...
Метою курсу є опанування студентами теоретичних уявлень сучасної геологічної науки, а також надбання практичних навичок по визначенню...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка