Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Рада молодих вчених

Рада молодих вчених

Сторінка1/57
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МАКІЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

МАТЕРІАЛИ

XVIII науково-практичної конференції

студентів та викладачів
Том І

Економічні науки
19 квітня 2012 року

Макіївка, 2012


УДК 330

Рекомендовано до друку Радою молодих вчених

Макіївського економіко-гуманітарного інституту

(протокол № 4 від 17.04.2012 р.)

Матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів (19 квітня 2012 року, м. Макіївка): Том І. Економічні науки [Текст] / Ред. кол. В.І.Веретенников та ін. – Макіївка: МЕГІ. – 2012. – 365 с.


Редакційна колегія:

Балко О.В. – к.е.н., доц. (упорядник); Веретенников В.І. – к.т.н., професор (голова), Должанський І.З. – к.е.н., професор; Луньов В.Є. (упорядник); Маглаперідзе А.С. – к.е.н., професор; Матузова І.Г. (відповідальний секретар); Олійник Ю.Т. – д.е.н., професор; Сьомкіна Т.В – д.е.н., професор (заступник голови); Тарасенко Л.М. – к.е.н., професор; Тарасенко Д.Л. – к.н.держ.упр., доц. (упорядник); Храпкіна В.В. – к.е.н., доц. (заступник голови).
У збірнику висвітлено матеріали доповідей, які було обговорено на XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів МЕГІ за секціями: "Економічна теорія", "Економіка підприємства", "Менеджмент організацій, екологія та БЖД", "Облік і аудит", "Прикладна математика та інформаційні технології", "Фінанси в умовах глобалізації економіки: теорія і практика".

Роботи друкуються в авторській редакції. В збірці максимально зменшено втручання в обсяг та структуру відібраних до друку матеріалів. Редакційна колегія не несе відповідальності за достовірність статистичної та іншої інформації, що надано в рукописах, та залишає за собою право не розподіляти поглядів деяких авторів на ті чи інші питання, які розглянуті на конференції.
ЗМІСТ

СЕКЦІЯ "ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ"

Гетман В.Г

АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Глущенко О.В.

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Дуда Д., Кизилова А.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ УКРАИНЫ В ЕВРОПУ
Олексюк В.

УКРАИНА И ВТО: ЗА И ПРОТИВ
Свинар Е.

ІФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ
Фомина В.

ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В УКРАИНЕ
Юденков А.

ДОЛЛАРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
СЕКЦІЯ "ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА"

Авдеенкова Е.С., Подгоренко И.И.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
Богдан С.В.

СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Богуславский Д.С.

ЛЭШМОБ-РЕКЛАМА КАК МЕТОД ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Бондаренко С.Л.

РАЗВИТИЕ ФРАНЧАЙЗИНГА В УКРАИНЕ
Будакова Т.Ю.

СОДЕРЖАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Бурда Н.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Гончаренко А.Г.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД
Дороніна С.В.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Гизатулин А.М., Карась Р.О.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Киверский Е.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Клычева Ю.А.

РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕБЕЛИ
Коваленко С.О., Новікова О.В.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ
Ковальова Л.С.

РЕФОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В РИНКОВИХ УМОВАХ
Кофман Е.І.

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТРУБОЛИВАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Кузнецова О.М.

ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Кузовчикова Н.В.

ВИНИКНЕННЯ І СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Кутіщева А.А.

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Миськив О.Р.

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Наливайко О.Є.

ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Нєвєрова О.М.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Помазан О.В.

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ У СИСТЕМІ ПІДТРИМКИ УХВАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Пугач Ю.В.

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ, ПОКАЗНИКИ, ЧИННИКИ
Рабочая А.П.

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА УКРАИНЫ КАК НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Скуратова Н.В.

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Соломка І.О.

СУТНІСТЬ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Загорна Т.О, Стасюк О.М.

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ХОЛІСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ
Стеценко Д.Ю.

ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Стреблянская Е.В.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Таран Д.А.

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ
Тараненко Я.А.

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тарасенко О.Ю.

ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Ткаленко Г.С.

ОЦІНКА СПІВВІДНОШЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ
Удалов В.І.

СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Учаєва Ю.В.

НАПРЯМИ ГАРАНТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Худолій О.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНОВИЩА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Чабанюк О.С.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ТА СИСТЕМ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ
Чередниченко О.І.

ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ
Шаповалов А.П.

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ АПТЕЧНОЇ МЕРЕЖІ: АДАПТИВНИЙ ПІДХІД
Шапошников А.Ю.

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ РЫНОЧНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Шепелев А.С.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ АУТСТАФФИНГА И АУТСОРСИНГА
Шестьорка А.В.

ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
СЕКЦІЯ "МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЕКОЛОГІЯ ТА БЖД"

Авдеенкова Е.С., Подгорeнко И.И.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В УКРАИНЕ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
Богословский Д.С.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ
Васюк В.А.

МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ (НА ПРИКЛАДІ ДОНЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УПРАВЛІННЯ)
Волошинова Н.О.

РАЦІОНАЛЬНЕ СПОЛУЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У РЕГУЛЮВАННІ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Гайденко О.М., Подлужна Н.О.

МЕТОДИ І СТИЛІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
Ганноченко О.Ю.

ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Гончаровa Є.М.

РЕІНЖЕНІРІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ В СТРАХОВИХ КОМПАНІЯХ
Гур’євських А.С.

СПОРТ ЯК ЧАСТИНА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ І ФАКТОР МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Дилий О.А

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ
Дмитров Е.П.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТЕЛЕЙ
Дробышинец Ю.И.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Емельяненко А.В., Подлужная Н.А

АУТСОРСИНГ В УКРАИНЕ

Жульева Е.Ю.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ
Зось-Кіор М.В., Клименчукова Н.С.

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
Калашников С.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ
Коростельов А. В.

ВПРОВАДЖЕННЯ СRМ-СИСТЕМ ЯК ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З КЛІЄНТАМИ
Косюк Е.С.

ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Матюхова Т.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Запоганенко А.С.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОКСОХИМИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Виниченко И.К.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ И ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Г. МАКЕЕВКЕ
Севмина А.О.

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Соколова Л.С., Буйволенкова К.Р.

АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ДИАГНОСТИКА И ПРАКТИКА
Соколова Л.С., Гетман В.Г.

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ПЕРИОД КРИЗИСА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
М'якоход М. С.

СТРАТЕГІЯ АДАПТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Полякова Т.

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СІМ'Я
Стрижак А.Ю., Плохотнюк О.В.

КАДРОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ КАК СИСТЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНЗИТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ
Стасюк Н.В.

ТЕОРІЯ КОРИСНОСТІ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У ПРОЦЕСАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Короп А.О.

МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Полонская Т. И.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА


Суднік О.Ю.

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. ВИЯВЛЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Тарасенко О.Ю., Тарасенко А.І., Хричова Н.Л.

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Тарасенко Л.М., Тарасенко Е.Ю., Середа О.А.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Олексюк В.А.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАРАЖЕННЯ ПОВІТРЯ І МІСЦЕВОСТІ ПРИ АВАРІЯХ НА АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ
Родь Л.В.

ВИЗНАЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ
Семененко М.И.

СЕТЕВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Торба М. Ю.

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Туровська А. Е.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Урбонтайтис К.

ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ
Федоренко Т.С.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА
Хілінський К.Р.,

СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
СЕКЦІЯ "ОБЛІК І АУДИТ"

Болтян І.А.

РОЛЬ ЗВІТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Войтова К.Г.

ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Ворона І.В.

ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ
Глушко К.О.

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Григор’єва О.М., Кузьміна О.В.

КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
Дармоєдова К.О.

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ
Денисова Л.В. З ОА-16А

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Діміджи Н.І.

ВЕКСЕЛЬНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ
Дражко Ю.А.

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Дуда Д.В., Ерешко Н.В.

ПРОФЕССИЯ БУХГАЛТЕР: ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Євсюкова Т.В.

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА
Заєць К.І

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБАЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
Казакова Н.Є.

ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
Калашник І.С.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
Карпова Т.Е.

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ НА УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Кизилова Г.В.

ЗАСТОСУВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
Ковальчук Е.Г

НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Козлов Д.Б

ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ: ЕВОЛЮЦІЯ, СУТНІСТЬ, ТРАКТУВАННЯ
Меркулова А.В.

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Овчинникова І.А.

КОНТРАКТИ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
Палкина М.А.

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО БУХГАЛТЕРА
Петренко Т.М.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ
Польская В.С.

УЧЕТ КОМПЕНСАЦИЙ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Потапова С.В.

СУТНІСТЬ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
Романенко А.В.

ОЦІНКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
Селюков А.В.

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ
Середа У. Р.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Сизоненко К.

ОСНОВНЫЕ МИФЫ О РАБОТЕ БУХГАЛТЕРА
Скоропад А.В.

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ
Соловйова Н.Л.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ЯК ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
Синельникова К.В.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Токаренко Є.Р.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Хафізова Ю.Р.

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Щеглова Ю.Г.

МЕТОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА
Юрченко М.О.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ: ВІТЧИЗНЯНІ ТА МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ
Ющишена Е.И.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Подзорова К.О.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Сабадашова О.І.

ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ
Савченко О.Л.

ПРИБУТОК СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
Саєва І.І.

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ ПРИБУТКУ ТА ЙОГО ОПОДАТКУВАННЯ
Трапані К.С.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ
Худолій Н.М.

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Чеботар С. Ю.

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Яковенко Р. Е.

КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ
СЕКЦІЯ "ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

Алексеев А.

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ КРОССВОРДОВ В ПРОГРАММЕ EXCEL
Авдеенкова Е., Богуславский Д.

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФИРМЫ
Дмитров Е.П.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТЕЛЕЙ
Зуброва К.С.

ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ ПОХІДНОЇ В ЕКОНОМІЦІ
Козырева М.В

ДОСЛІДЖЕННЯ ФРАКТАЛІВ

Лефтеров Н.

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ DELPHI. ИГРА "МОНОПОЛИЯ"
Медведева В.

СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕСТОВ СРЕДСТВАМИ MS EXCEL
Морозов Е.,Кулаков С.В.

ФАЙЛОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ DROPBOX
Валерий Н.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РОБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ОШ СРЕДСТВАМИ MS EXCEL
Першин П.

СОЗДАНИЕ ТЕСТОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ POWERPOINT
Писарева О.Н., Кулаков С.В.

РАБОТА С ФАКТОРАМИ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ДАННЫХ ГРУППЫ БАНКОВСКИХ СОТРУДНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ SPSS
Похило М. В.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ NFC В УКРАЇНІ
Cибилев Б.В.

НЕЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ. ОПТИМАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ. МЕТОД ШАРПА
Сокол А.

ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА В ЕКОНОМІЦІ
Фомина В., Свинар Э.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НЕЛИНЕЙНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ СРЕДСТВАМИ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕССОРА MS EXCEL. ВЫПОЛНЕНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Щеглова Ю.,Балко Е.В.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТРАНЫ
Щеглова Ю.

МОДЕЛИ ДИНАМИКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВУЗА
Щербіною В.

НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ВЛАСТИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ НАД НИМИ
СЕКЦІЯ "ФІНАНСИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ:

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА"

Анпілогова І.

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Артюхова О.І.

МЕХАНІЗМИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
Бирюков Я.А.

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Буракова К. О.

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
Геращенко Н.І.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Дремина А.В.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Єгошина К.О.

ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ "ЕНЕРГОХІТ"
Ішкова Ю.О.

ЗАСТОСУВАННЯ ФАКТОРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПРИКЛАДІ МСУ "ЕЛЕКТРОМОНТАЖ" № 477
Лех Т. А., Зинченко О.И.

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР УВЕЛИЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Кавун С.О.

ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Кладов В.В.

АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИМ ДЕФІЦИТОМ
Ковальова Ю.В.

ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Коршунова Е. А., Химченко А. Н.

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИКА С ПОЗИЦИИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА
Крикунова Ю.М.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Кушнір Х.О.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Макарец Н.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ ПАТ "ПУМБ"
Мамедова Л.Е.

ФІНАНСОВІ РЕЗЕРВИ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ: СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ
Домникова М.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ У ПРОМИСЛОВОМУ МІСТІ
Михайленко В.

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ
Олексюк В.

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Поліч С.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Федічкіна Н.М.

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Федякіна А.

МІСЦЕ ПРИВАТБАНКУ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Янчук О.

РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯМатеріали доповідей секції

"ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ"
УДК 65.012.32

Гетман В.Г.

Макеевский политехнический колледж
АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Проблемы предотвращения банкротства предприятий, их выживания в обстановке кризиса очень беспокоит украинское общество. Как показала практика, система мер, именуемая антикризисным менеджментом, в случае ее успешного практического применения способна реально помочь терпящим бедствие компаниям. Но еще более эффективна она при осуществлении мероприятий, направленных на своевременное предотвращение кризисных явлений, на оздоровление экономики предприятия, на упрочение его финансов. Практически все банкротства происходят из-за неудовлетворительного руководства бизнесом. Именно поэтому проблема оптимизации менеджмента, использования всего лучшего, накопленного мировой и украинской практикой в данной области выходит на самый передний план.

Антикризисное управление может и должно обрести свою "нишу" в управленческой теории и практике:

- кризис предприятия означает дефицитность обеспечения текущей хозяйственной и финансовой потребностей в оборотных средствах;

- сущность стабилизационной программы заключается в маневре денежными средствами для заполнения разрыва между расходами и поступлениями.

Проанализировав статьи авторов отечественных и заграничных исследователей, таких как: Г. И. Просветов, К. В. Балдин, И. И. Передеряев, А. В. Рукосуев, Мазур И.И., Томпсон А., Стрикленд А. Данилов, Івашина, Чумаченько, можно сделать вывод, о том что антикризисное управление стало одним из самых "популярных" терминов в деловой жизни компаний, однако его содержание расплывчато. В литературе не фиксируются признаки отличия антикризисного и обычного управления. Внимание, как правило, акцентируют не на "лечении" кризиса, а на мерах по его недопущению и механизме банкротства. Поскольку на достижение этой цели направлена вся управленческая теория и практика, особое содержание антикризисного управления не понятно. Создается впечатление, что единственным обоснованием существования термина являются правительственные постановления, создавшие институт антикризисных управляющих: антикризисное управление – это то, чем занимаются антикризисные управляющие.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення міської ради від 25. 02. 2016 року №192 Порядок підготовки...
України від 30 листопада 2011 року №1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади,...

Мережа спеціалізованих вчених рад станом на 22 грудня 2016 року
Дз «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Мережа спеціалізованих вчених рад України станом на 1 січня 2016 року
Дз «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Питання IX всеукраїнського турніру юних географів
...

Питання V і міського турніру юних географів
...

Керівництво роботою музею. Планування роботи. Музейна рада
Комунальний заклад київської обласної ради «центр творчості дітей та юнацтва київщини»

Методичні розробки правовиховної діяльності
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецька міська рада донецької області донецька загальноосвітня школа І-ІІІ...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Захарченко Володимир Іванович. Процеси ринкової трансформації промислових територіальних систем України: теорія, методологія, економічний...

М. Новомосковськ, Дніпропетровська обл чорна наталія Йосипівна
Село Мар’янівка Новомосковського району Дніпропетровської області. Мар’янівська сільська рада підпорядковуюється районному центру...

Галичина
Редакційна рада: Микола Кугутяк, Олег жерноклеєв, Леонід Зашкільняк (м. Львів), Петро Круль, Василь Марчук, Борис Савчук, Михайло...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка