Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «міжнародний економічний аналіз» для студентів спеціальності

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «міжнародний економічний аналіз» для студентів спеціальності

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА”

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни

«МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.030503 „МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА” УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ


Затверджено вченою радою

економіко-правового факультету

Протокол № 7 від 22.05.2014 р.


МАРІУПОЛЬ – 2014


УДК 303.7:339.9(076)

ББК 65.053.1я73
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «Міжнародний економічний аналіз» для студентів спеціальності «Міжнародна економіка» усіх форм навчання/ укл. к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки Захарова О.В.- Маріуполь: МДУ, 2014. - 55 с.

Методичні рекомендації містять інформацію щодо змісту навчальної дисципліни, плани завдань підготовки до семінарських та лабораторних занять, варіанти завдань для самостійної роботи студентів. Рекомендовані для студентів спеціальності «Міжнародна економіка» усіх форм навчання.

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки (протокол № 10 від 21.05.2014 р.).


Рецензенти:

к.е.н., доцент кафедри прикладної математики та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету Діленко В.О.

к.е.н., доцент кафедри менеджменту Маріупольського державного університету Мацука В.М.


© МДУ, 2014

ЗМІСТ


1. Анотація курсу

4

2. Опис навчальної дисципліни

6

3. Зміст навчальної дисципліни

7

4. Розподіл навчального часу за видами занять

10

5. План проведення семінарських занять

12

6. План проведення лабораторних занять

27

7. Завдання до самостійної роботи студентів

33

8. Завдання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання

35

9. Тестові завдання для самоконтролю

44

10. Розподіл балів та шкала оцінювання

49

11. Контрольні питання

50

12. Рекомендована література


52


АНОТАЦІЯ КУРСУ
Міжнародний економічний аналіз як наука - це система спе­ціальних знань, пов'язаних з дослідженням тенденцій розвитку світового господарства, науковим обґрунтуванням основних економічних показників діяльності суб’єктів світового господарства, оцінкою їх ефективності, пошуком, вимірюванням та обґрунту­ванням величини резервів підвищення ефективності міжнародної економічної діяльності.

Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з організації та методології проведення аналізу міжнародної економічної діяльності, формування здібностей виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення господарської діяльності на мікро, макро та міжнародному рівнях.

Завдання: оволодіння методами та прийомами проведення аналізу в сфері міжнародних економічних відносин, формування системи показників, що характеризують діяльність суб’єктів світового господарства, а також аналіз процесів, що впливають на результати їх діяльності, оформлення висновків та конкретних рекомендацій, що виходять з результатів аналізу.

Предмет: явища і процеси у світовій економіці, методологія розрахун­ків економічних показників, що характеризують діяльність основних суб’єктів світового господарства, причинно-наслідкові зв'язки економічних процесів, що відбуваються у світовому господарстві та впливають безпосередньо на результати діяльності його основних суб’єктів.

Міждисциплінарні зв’язки: слідує за вивченням дисциплін «Основи економічної науки», «Вища математика», «Економіко-математичне моделювання», «Теорія ймовірностей і математична статистика», «Статистика»; передує вивченню дисциплін “Міжнародний маркетинг», «Міжнародні фінанси» «Моделювання економіки», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Митна справа».

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: теоретичні засади проведення економічного аналізу, зокрема щодо дослідження різних аспектів функціонування світового господарства; поняття методу та методики проведення економічного аналізу; особливості застосування методологічного апарату дослідження функціонування суб’єктів світового господарства як на макрорівні, так і на макрорівні;

вміти: застосовувати різні методи та прийоми економічного аналізу щодо дослідження різних аспектів функціонування світового господарства; здійснювати підбор статистичної інформації про економічний і соціальний розвиток країн світу, використовуючи відповідні статистичні бази міжнародних організацій, а також систематизувати та класифікувати відібрану інформацію; володіти методикою обробки отриманої інформації з застосуванням відповідного програмного забезпечення; самостійно та творчо використовувати дані аналізу економічного розвитку на різних рівнях, робити на їх основі висновки та приймати рішення.

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Міжнародний економічний аналіз» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності «Міжнародна економіка»

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години/ 2 кредити ECTS.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «Міжнародна економічна статистика» для студентів...

Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової роботи з навчальної дисципліни
Підготовлена кандидатом економічних наук, професором кафедри організації туристичної діяльності В. В. Баєвим

Методичні рекомендації до написання курсових робіт за Європейською...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт за єктс для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 020303...

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Однією з важливих складових фахової підготовки менеджерів туристичної сфери є написання І захист курсової роботи студентами ІV курсу...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Програма навчальної дисципліни «міжнародна економіка»
«спеціаліст» спеціальності «Міжнародна економіка» кафедрою економічної теорії та міжнародної економіки розроблено фахові тестові...

Рекомендації до написання курсової роботи для студентів історичного факультету окр «бакалавр»
Рекомендації до написання курсової роботи для студентів історичного факультету окр «Бакалавр» / уклад. Н. Р. Темірова. – Вінниця,...

Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу...
Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році – Пирятин: рмк, 2015. – 184с

Управлінням (департаментам) освіти І науки обласних, Київської міської державної адміністрації
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка