Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Курсова робота з дисципліни: «Міжнародна економіка» на тему: «Зовнішньоекономічні зв’язки України та країн єс»

Курсова робота з дисципліни: «Міжнародна економіка» на тему: «Зовнішньоекономічні зв’язки України та країн єс»КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: «Міжнародна економіка»

на тему: «Зовнішньоекономічні зв’язки України та країн ЄС»

2008

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ І. Зовнішньоекономічні зв’язки в системі світового господарства 5

1.1. Сутність та значення зовнішньоекономічних зв’язків для економічної системи 5

Розділ ІІІ. Перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України та країн ЄС 10

3.1. Проблеми формування та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків 10

Висновки 12

Список використаної літератури 15ВступЗовнішньоекономічні зв’язки України в сучасних умовах стають могутнім засобом прискорення науково-технічного розвитку та інтенсифікації економіки. Нині оволодівати найновішими досягненнями науки і техніки без інтенсивного обміну науковими дослідженнями, різноманітними товарами і послугами означає нераціонально використовувати власні ресурси, втрачати час і темпи розвитку.

Зовнішньоекономічна діяльність дає змогу прискорювати науково-технічний прогрес завдяки організації спільних досліджень, швидкому переобладнанню сучасною технікою цілих галузей і виробництв, сприяє розв’язанню багатьох соціальних проблем. Отже, зовнішньоекономічні зв’язки стають одним з основних чинників розвитку господарства України.

Україна, ставши в 1991 р. на шлях незалежності, за прикладом інших постсоціалістичних держав Східної Європи почала налагоджувати економічні зв'язки з країнами світу. Проте, не маючи відповідного досвіду, кваліфікованих кадрів та державних органів, які могли б проводити самостійну і виважену зовнішньоекономічну політику, Україні досить часто доводилось зазнавати невдач на фоні більш іменитих конкурентів — Росії, Польщі та ін. Стабільні взаємовигідні зв'язки з індустріальними країнами світу необхідні для того, щоб швидше подолати економічну кризу. Адже лише залучивши до перебудовчих процесів у національному господарстві зарубіжних інвесторів, придбавши нові технології випуску продукції та заручившись підтримкою міжнародних організацій, можна сподіватися на успіх. Тим більше, що приклади Угорщини, Польщі, країн Прибалтики свідчать про ефективність такого шляху.

Найголовнішою причиною, що стримує нині входження України у світове господарство як повноправного партнера є дуже низька конкурентоспроможність її продукції на міжнародних ринках. Головними причинами такого стану є:

- практично всі вітчизняні товари, навіть високої якості, не відповідають міжнародним стандартам. У країнах соціалістичного табору використовувалася своя система стандартизації, яка значно відрізнялася від прийнятої в усьому світі. Перехід до такої системи зараз вимагає чимало часу і коштів. Ось чому одиниці українських товарів сьогодні мають міжнародні сертифікати і допускаються на світовий ринок. Окрім того, характерними рисами української продукції є її низька якість та матеріаломісткість, оскільки обладнання, на якому вона виготовляється, морально застаріло. Ціна вітчизняних товарів вища від закордонних аналогів;

- переважання в експорті України сировинних товарів і практично повна відсутність високотехнологічного обладнання, патентів, ліцензій, «ноу-хау», що користуються на ринках величезним попитом;

- гостра нестача високопрофесійних кадрів, що можуть працювати на зовнішніх ринках, сприяти збуту продукції. Недосконалою є система управління зовнішньоекономічною діяльністю. Часто навіть прекрасна за своїми якостями продукція не потрапляє на міжнародні ринки через нерозпорядливість чиновників;

- низька зацікавленість вітчизняних підприємців у виробництві продукції на експорт. У провідних країнах світу держава всіма можливими способами стимулює таке виробництво: надає податкові пільги, вводить обмеження на ввезення імпортних товарів та ін. На Україні, на жаль, цього поки що не зроблено.

Мета даної курсової роботи - охарактеризувати зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами ЄС.

Завдання курсової роботи – розкрити сутність понять зовнішньоекономічна діяльність та зовнішньоекономічні зв’язки.

Об’єктом дослідження є зовнішньоекономічна діяльність України, яка включає в себе політичні, економічні, наукові, культурні, військові, екологічні, гуманітарні зв’язки тощо.

Предмет дослідження – зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами ЄС.

Розділ І. Зовнішньоекономічні зв’язки в системі світового господарства1.1. Сутність та значення зовнішньоекономічних зв’язків для економічної системи
З
овнішньоекономічна діяльність країни полягає у встановленні зовнішніх зв’язків держави з іншими країнами та міжнародними організаціями – партнерами міжнародної діяльності. Зовнішні зв’язки держави - це взаємообмін з країнами світу продуктами матеріального виробництва, послугами, інформацією на основі міжнародного поділу праці, а також співдружність політичних органів, направлене на ефективне рішення глобальних проблем людства, розширення особистих проблем громадян. Такі зв’язки України можуть бути представлені наступною схемою:

Схема 1. Зовнішні зв’язки України

Зовнішні зв’язки проявляються у видах зовнішньоекономічної діяльності, яку здійснюють суб’єкти цієї діяльності. Можливими видами зовнішньоекономічної діяльності є:

 • експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; [14]

 • надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, надання вищезазначених послуг іноземними суб’єктами господарської діяльності суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України;

 • наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

 • міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами;

 • кредитні та розрахункові операції між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності; створення суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних та страхових установ за межами України; створення іноземними суб’єктами господарської діяльності зазначених установ на території України;

 • спільна підприємницька діяльність;

 • підприємницька діяльність на території України, пов’язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;

 • організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що

фахівців, рівень відкритості економіки України, розрахований як частка експортної квоти у ВВП, у 2006 році складав більше однієї третини.

Така ситуація заподіює серйозне занепокоєння для вітчизняної економіки, оскільки високий рівень її відкритості є наслідком не значної конкурентноздатності, а безсистемної торгівлі на тлі глибокої кризи. Яке набудь небажане коливання кон’юнктури світових товарних ринків може привести українських виробників до банкрутства через відсутність запасу міцності.

Конкурентні переваги української економіки, це дешева робоча сила, розвинута промисловість, можливості АПК і ВПК, наявність високих технологій і розвинута наука. Розглянемо ці показники критично:

- по-перше дешева робоча сила ,це постулат який приймається на віру, тому що вартість робочої сили ідентифікується з низькою заробітною платою, без обліку продуктивності праці. На Україні реальна заробітна плата зайнятого в матеріальному виробництві складає приблизно 13% від відповідного показника по США, а продуктивність праці - приблизно 20%. Таким чином, якщо порівняти ці показники, то на Україні ціна праці, витраченого на виробництво одиниці національного доходу (НД), не так уже сильно ( на 35% )менше ніж у США. Але ця різниця поглинається низькою якістю праці і, відповідно, товарів, а також великими витратами на виробництво (30-40%).

Не витримує критики твердження про досить високий професійний рівень нашої робочої сили. Одна третина працівників промисловості, три четвертих у сільському господарстві, і приблизно одна друга в будівництві зайнята ручною некваліфікованою працею. Не може бути висококваліфікованим лікар, учитель, вчений і інші фахівці, якщо вони не знайомляться з досягненнями НТП і не працюють із застосуванням передових технологій. Забезпечуючи різке підвищення продуктивності праці, ці технології не тільки зменшують, але і приводять до мінімуму значення низької заробітної плати;

Розвиток науки - це реальний для України шлях у світове співтовариство через підвищення рівня конкурентноздатності її економіки. Саме наука є основою силою, що робить джерела конкурентних переваг які мають вирішальне значення в конкурентній боротьбі. Сучасний курс на підвищення експорту будь-який ціною у перспективі приведе в тупик. Для України цей механізм умовно повинний складатися з трьох взаємозалежних рівнів, на кожнім з яких реалізується конкурентні переваги різних рівнів:

- I рівень: стабілізація і нарощування виробництва у визначених напрямках, відповідно до стратегічної мети, традиційними товарними зв'язками, зі зсувом акценту на готову продукцію. Необхідно зберегти експортний потенціал металургійного комплексу і деяких хімічних виробництв, поступово перетворити їх на нові технологічні процеси;

- II рівень: реалізація визначених тимчасових переваг, що забезпечуються відносно невисокий вартості робочої сили, наявністю розвитих виробничих фондів і технологічних знань, а також матеріальних ресурсів. Її ключовий елемент ставка на залучення іноземного капіталу і підключення до глобальних технологічних зв'язків;

- III рівень: реалізація конкурентних переваг, втілених у високих технологіях як існуючих, так і майбутніх. Україна має такі розробки, і за певних умов вони можуть виконувати роль експортного тарана.

Згадані три рівні (моделі, стратегії) інтеграції у світовий економічний простір не можуть розглядатися ізольовано. Одне з основних завдань перших двох рівнів, що самі по собі є важливими інструментами інтеграції, складається в ресурсному підтримуванні процесу цього входження через конкурентні переваги третього рівня.

Основними причинами, що не дозволяють відповідні умови для підвищення конкурентноздатності вітчизняної продукції є практична відсутність конкуренції на внутрішньому ринку, його незначний обсяг і патологічна невимогливість споживачів.

У структурі експорту України зростає частка послуг: якщо в 2004 р. їх експорт складав всього 0,5% загальної вартості українського експорту, в 2005 р. вже 24%, то в 2006 р. – 47,5% - їх експорт переважає імпорт (3,2%) майже в 14,8 разів. Але на світовому ринку послуг Україна посідає незначне місце, повільно використовує свої можливості. [14]

Значну частину в експорті послуг посідають транспортні послуги - 86%. У структурі ж експорту транспортних послуг 70% належить трубопровідному транспорту, тобто транзиту нафти та газу.

В експорті виділяються комунікаційні послуги (3%), а також послуги з монтажу та ремонту і в галузі досліджень та розробок (по 2%).

Україна має значні рекреаційно-туристичні ресурси, які при підготовці відповідної інфраструктури обслуговування можуть забезпечити розвиток у країні міжнародного туризму, значно збільшити експорт туристичних послуг.

Вихід України на зовнішній ринок може бути високоефективним завдяки тактиці "лазерного променя", який застосовують Японія та Нові індустріальні країни - це пошук своїх ніш на світовому ринку товарів та послуг.

В імпорті України переважають товари, частка яких складає 92,8% (19 389 млн. дол.), а послуги посідають незначне місце - всього 7,2% (1 400 млн. дол.).

У структурі імпорту товарів 53,5% припадає на паливо і мінеральні продукти. Паливо (нафта і газ) надходять головним чином з Росії, крім того газ, постачається з Туркменистану, укладено договір на його поставки з Узбекистану.

Машини, устаткування і механізми в імпорті України посідають друге місце і з засобами транспорту складають 15,2%, продукція хімічної промисловості, пластмаси і каучук - 9,7%, неблагородні метали та вироби з них - 4,1%. Україна імпортує продовольчі (7,8%) та непродовольчі (4,1%) товари (текстиль, взуття, головні убори), а також папір, картон, паперову масу з деревини (3%).

Розділ ІІІ. Перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України та країн ЄС3.1. Проблеми формування та розвитку зовнішньоекономічних зв’язківНе визначено перс­пективи набуття Україною повноправ­ного членства в Європейському Союзі і в Спільній стратегії ЄС щодо України, ухваленій на Гельсінському саміті Євросоюзу 11 грудня 1999 року. Разом з тим у цьому документі Європейський Союз вперше визнав "європейські прагнення України" і привітав її “проєвропейський вибір". Ухвалюючи Спільну стратегію щодо України, Європейська Рада визнала, що успішна та стабільна Україна якнайліпше від­повідає інтересам Європейського Союзу. [20]

Спільна стратегія засвідчила політичну неготовність Європейського Союзу до розгляду на цьому етапі питання про майбутні перспективи України щодо членства в ЄС, вона запропонувала нові сфери і можливості для поглиблення співпраці, які, за умови їх відповідного використання, відкриють Україні двері до Європейського Союзу.

Сучасні слабкі євроінтеграційні позиції України та її невід­повідність політичним і економічним критеріям для вступу до ЄС є зако­номірним результатом непослідовності і зволікання у здійсненні реформ - роки тупцювання на місці залишили Україну позаду тих країн Центральної і Східної Європи, які наполегливо здійснювали складні ринкові перетворення. Слабка інституційна і функціональна закріпленість пріори­тетності політики європейської інтег­рації у повсякденній діяльності Уряду, неефективні механізми міжвідомчої координації і моніторингу виконання ухвалених рішень, низький рівень фахової підготовки і знань державних службовців, що стосується

Механізм реалізації зовнішньоеко­номічної політики України стосовно ЄС має охоплювати комплекс договірно-правових інструментів як багатостороннього, так і двосто­роннього характеру.

Будь-які проекти розвитку взаємного співробітництва України з ЄС та його країнами-членами будуть лише добрими побажаннями, якщо не буде знайдено реальних джерел фінансування заходів з налагодження такої взаємодії, зі структурної адаптації економіки України до вимог ЄС. Так, Україні варто було б прагнути до налагодження тісних ділових стосунків з кредитно-фінансовими установами типу Європейського інвестиційного банку.[14]

Проте марно сподіватися, що проблеми фінансування можна вирішити насамперед за рахунок зовнішніх джерел. Основну увагу слід приділити розвитку кон­курентоспроможного і потужного внутрішнього фінансового сектора з пер­спективою транснаціоналізації провідних українських комерційних банків і по­ширення їх діяльності на регіон ЄС, насамперед у зв’язку з реалізацією спільних економічних програм України та Євро­пейського союзу і його країн-членів.

Підхід до організації “прориву України в Європу” має бути обов’язково комплексним. Окремі, навіть самі собою дуже важливі, заходи (як, наприклад, укладення міждержавних договорів з ряду питань) навряд чи здатні принести істотні досягнення. Без сис­темних конкретних перетворень вони здатні лише імітувати певну активність України в згаданому напрямі. Майбутнє покаже, чи здатна Україна піти далі міжнародне-правових декларацій у від­носинах з ЄС і створити справді ефек­тивний і взаємовигідний механізм еко­номічної співпраці.

Висновки


Формування зовнішньоекономічних зв’язків тягне за собою виникнення багато проблем, пов’язаних з цим процесом, подолання яких потрібно для подальшого успішного функціонування зовнішніх зв’язків.

В даному аспекті можна виділити наступні ключеві проблеми розвитку українських зовнішніх зв’язків, які потребують першочергового рішення:

-по-перше, це подолання зовнішніх факторів, що мають негативний вплив, тобто господарського кризу, політичної та соціальної нестабільності;

-по-друге, це поліпшення якісних характеристик вітчизняних товарів;

- в третє це ,підвищення ролі держави, для чого потрібно:

 • створення державної довгострокової концепції та політики дій в галузі відновлення зовнішніх зв’язків та його регулювання;

 • формування збалансованої системи державного регулювання, прискорене створення регулятивної інфраструктури та правової бази;

 • підвищення якості продукції та надання товарного виду;

 • зниження рівня інфляції в українській економіці;

 • знаходження нових ринків збуту для українських товарів.

Світові зв’язки України виконують різні функції. Вони потрібні для органічного інтегрування у всесвітні структури з метою закріплення миру та безпеки ефективного розвитку економіки, науки, освіти та культури, формуванню єдиного екологічно чистого простору Землі, задоволення особистих потреб громадян. Тому вкрай необхідним є створення монументальних, стійких засад зовнішньоекономічної діяльності, які були б фундаментом, базисом всього подальшого правового та економічного будування країни як у національному, так і у міжнародному розрізі.

Перший розділ курсової роботи присвячений розкриттю смутності та значення зовнішньоекономічних зв’язків для економічної системи.

Зовнішньоекономічна діяльність країни полягає у встановленні зовнішніх зв’язків держави з іншими країнами та міжнародними організаціями – партнерами міжнародної діяльності. Зовнішні зв’язки держави - це взаємообмін з країнами світу продуктами матеріального виробництва, послугами, інформацією на основі міжнародного поділу праці, а також співдружність політичних органів, направлене на ефективне рішення глобальних проблем людства, розширення особистих проблем громадян.

Другий розділ курсової роботи присвячений аналізу зовнішньоекономічних зв’язків України та країн ЄС.

Зовнішньоторговельну діяльність України не можна назвати успішною, що обумовлено негативними передумовами її розвитку. Економіка України і до сьогодні має ізольований характер і функціонує з відривом від світового ринку, що призводить до консервації економічного, технічного і наукового відставання.

За економічним потенціалом Україна входить до першої п’ятірки країн Європи, а за ефективністю його використання - замикає першу сотню країн світу. Неабиякою мірою це пояснюється низькою конкурентоспроможністю експортного виробництва, обумовленою важким періодом депресії в економіці, пов’язаної із структурними перетвореннями і переходом на ринкові відносини.

Третій розділ курсової роботи характеризує перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України та країн ЄС.

Основні проблеми формування та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України з країнами ЄС можна охарактеризувати наступним чином:

 • Хронічна дефіцитність торгівлі;

 • Відсутність помітних зрушень у товарній структурі;

 • Обмеження щодо подальшого нарощування експорту;

 • Проблеми імпорту.

Імпорт або транзит будь-яких товарів, про які заздалегідь відомо, що вони можуть завдати шкоди здоров’ю або становити загрозу життю населення та тваринного світу, або призвести до руйнування навколишнього середовища;

Імпорт продукції та послуг, що містять пропаганду ідей війни, расизму та расової дискримінації, геноциду і т. п, які суперечать відповідним нормам Конституції України (Основного Закону);

Потрібно сказати, що перспективи економічної взаємодії України з ЄС та його країнами-членами залежать насамперед від раціональності експортної політики України відносно цього регіону. Стратегія виходу на ринки країн ЄС має поєднувати сировинний напрям з напрямом проникнення на ринки про­дукції з високим ступенем обробки на основі ретельно проведеної діагностики конкурентоспроможності українських товарів і послуг на ринку країн ЄС. Важливим перспективним завданням має стати вихід на ринки країн ЄС з принципово новими виробами: в галузі ракетної та авіаційної техніки, середнього та великого машинобу­дування, приладобудування, окремих виробництв електронної та електро­технічної промисловості, виробництва зварювальної апаратури. А також впровадження і розвиток середньо- і довгострокових програм інтеграції України в ЄС.


Список використаної літератури
 1. Указ Президента України від 14.09.2000 №1072 “Програма інтеграції України до Європейського Союзу”.

 2. Указ Президента України від 23.02.2001 №113 “Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції”.

 3. Указ Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 587/2000 від 12.04.2000).

 4. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом. Дата підписання 14.06.94.// Бюлетень міністерства юстиції України. - 2001.

 5. Сiденко В.Р. Прорив в Європу // Політика і час, 2006, № 8.

 6. Крупп Г. Якщо процес реформ триватиме // Політика і час, 2003, № 12.

 7. Секаров М. Торговельнi вiдносини України з країнами ЕС// Український промисловець, 2000, № 7.

 8. Гаврилюк Л. Бельгійська економічна місія в Україну // Посередник, 2000.17.05.

 9. Курочкін Л. Італія і Україна - взаємний інтерес // Посередник , 2001.31.05.

 10. Майко Л. Без іcтотних проривiв // Віче, 2002, № 6.

 11. Олійник П. Швеція вважає Україну пріоритетним партнером // Урядовий кур'єр, 2003.16.03.

 12. Педос М. Торгові партнери України , К., 1998.

 13. Економіка зарубіжних країн ; К.: Либідь, 2003.

 14. Україна - Європейський Союз : зовнішньоекономічна діяльність і перспективи співробітництва ; К., 2000.

 15. Орієнтир, інформаційний додаток. // Урядовий кур’єр, 2006, № 10.

 16. Розміщення продуктивних сил ; К.: Вища школа, 1998.

 17. Спецвыпуск. Внешняя торговля // Бизнес, 2006, №15.

 18. Соціально-економічна географія України , Львів: Світ, 2001.

 19. Економіка України у 2006 році. Документи. К., 2005.

 20. Все про зовнішньоекономічну діяльність // Діло, 2000, № 1-2.

 21. Україна на роздоріжжі. За редакцією Л. Хоффманна; К.: Фенікс, 2000.

 22. Україна на міжнародній арені. Збірник документів. В 2-х томах, К., 2001-2002, т.I.

 23. Бутейко А. Наше майбутнє – наш вибір. // Віче, 2001, № 3.

 24. Маштабей В. Курс на інтеграцію. // Віче, 2000, № 8.

 25. Бураковський І., Немиря Г., Павлюк О. Україна і Європейська інтеграція, 2000, № 4.

 26. Европейский союз – ваш сосед. Брюссель-Люксембург. 2006.

 27. Бжезинский З. Великая шахматная доска // Международные отношения, 2005, № 11.

 28. Иванов И. Расширение Евросоюза: сценарий, проблемы, последствия // МЭиМО, 2000, №9.

 29. Поздняков Э., Ганжа С. Новые страны на пороге Европейского союза // МНИМО, 1999, № 3.

 30. “Правові аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні”. Журнал “Право України” 2006р.

 31. Основи світогосподарських зв’язків: //Учб. посіб. для екон. вузів и фак./ В. Н. Гринева, В. В. Мамонова, В. В. Парамонов: Під ред. В. Н. Гриневой, В. В. Парамонова. Х.: Основа, 2000.

 32. Кушніренко О. Економіка України та європейський вибір. // Європейська інтеграція та Україна. – К.: Макрос, 2002.

 33. Науменко І. Конкурентоспроможність економіки та конкурентна політика України в контексті європейської інтеграції. // Європейська інтеграція та Україна. – К.: Макрос, 2002.

 34. www.rada.kiev.ua: офіційний сервер Верховної Ради України.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма навчальної дисципліни «міжнародна економіка»
«спеціаліст» спеціальності «Міжнародна економіка» кафедрою економічної теорії та міжнародної економіки розроблено фахові тестові...

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «Міжнародна економічна статистика» для студентів...

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення...
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та вивчення дисципліни «Міжнародний економічний аналіз» для студентів...

Урок 2 академічні години (географія, хімія, економіка ) на тему: «хімічна промисловість україни»
Виховна: сприяти формуванню світогляду, активної громадської позиції, свідомого ставлення до розвитку господарства країни, виховувати...

Тема уроку
Практична робота №1. Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного центру України та кордонів країн, що межують з нею

Календарно-тематичне планування Економічна І соціальна географія України, 9 клас
Практична робота №1 Визначення позитивних І негативних рис економіко-географічного та геополітичного положення України. Проведення...

Курсова робота
Праця літератора, журналіста, а особливо політичного журналіста стала частиною загальнодержавної справи. Варто згадати, як після...

Уроку на тему: Латинська Америка
Егп та склад території. Політична карта. Різноманітність країн. Природні умови та ресурси. Особливості населення

Вступ 3
Економіка підприємства та суспільно трудові відносини Трудова міграція в Україні та її особливості кнеу сп-економіка підприємства...

Дипломна робота на тему: "Рекультивація земель. Особливості рекультивації...
Визначаємо необхідну кількість обладнання для оптимізації профілю розкривного уступу 15База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка