Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Робота редактора з композицією тексту - Курсова робота

Курсова робота

Сторінка4/6
1   2   3   4   5   6

Робота редактора з композицією тексту


Композиція - це системно-структурна організація твору. Характеристика компонентів композиції: композиційні одиниці, композиційні зв’язки. Класифікація композиційних зв’язків: за формою (послідовність, підпорядкованість, незалежність, перехрещення), за семантичним наповненням (часові, причиново-наслідкові, класифікаційні).

Композиційна структура – це сукупність композиційних одиниць, об’єднаних композиційними зв’язками. Види композиційної структури: оповідна, описова, наукова, діалогічна, ієрархічна, архівна, циклічна, вкладена, гіпертекстова, комбінована. Існують одномірна і двомірна структури композиції. Типологія оповідної композиції: пряма хронологічна, зворотна хронологічна, одночасова багатосюжетна (“паралельна”), багаточасова, змішана хронологічна. Описової композиції відрізняється від оповідної; типи описів: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний. Наукова композиційна структура залежить від будови доведення; сутність і структура доведення: теза, база, сукупність аргументів; форми наукової композиції: індуктивна, дедуктивна, індуктивно-дедуктивна.. Гіпертекстова композиція на сьогодні – це панівний тип Інтернет-повідомлень.

Основні типи композиційних шаблонів: триблочний, “перевернута піраміда”, інтерв’ю, алфавітний, дипломатичний, наказу, реферативний, енциклопедичний, дисертаційний.

Особливості застосування методів контролю: положеннєві, шаблонні, структурні методи – це основні методи контролю композиції.

Логічність композиції –це редакційна умова. Логічні правила ділення поняття виступають як засіб перевірки логічності композиції: обґрунтованості ділення, співрозмірності, взаємовиключення, безперервності ділення.

Рубрикація – це контроль повідомлень великого обсягу.

Література: 1 (С. 32, 383), 2 (С. 114–166), 3 (С. 7–23), 4 (С. 72–73, 151–171), 5 (С. 186–187), 6 (С. 76–78).

.      Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002. – С. 32, 383.

2.      Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. – М.: Книга, 1980. – С. 114–166.

3.      Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: Афіша, 2001. – С. 72–73, 151–171.

  1. Різун В. В. Літературне редагування. – К.: Либідь, 1996. – С. 186–187.

5.      Памятная книга редактора. – М.: Книга, 1998. – С. 7–23.

  1. Пронина Е. Е. “Живой текст”: четыре стилевых признака Net-мышления // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2001. – № 6. – С. 74–80.  


Особливості роботи редактора з мовою і стилем твору


Полістилізм мови ЗМІ. Особливості формування “газетних термінів”.

Основні методичні вимоги до аналізу мови і стилю твору: визначення загальних і специфічних особливостей мови і стилю тексту; уникнення суб’єктивності у стилістичних оцінках, виправленнях і зауваженнях (причини суб’єктивності); обережність у використанні правил і рекомендацій нормативної стилістики; знання прийомів аналізу, що допомагають помічати і видаляти типові нормативно-стилістичні помилки.

Прийоми видалення типових нормативно-стилістичних помилок. Співвіднесення між собою синтаксично залежних слів: співвіднесення членів речення, що вимагають узгодження; співвіднесення керуючого слова з кожним керованим словом або кожного з кількох керуючих з одним керованим; схематизація синтаксичних зв’язків. Встановлення варіантів синтаксичних залежностей: співвіднесення слів який, котрий, що у підрядному реченні з усіма співвіднесеними словами у головному; варіація залежностей між складними однорідними членами речення і загальним словом; співвіднесення прийменника з наступними словами і словосполученнями, якими він керує; варіація словосполучень, що змінюють зміст тексту. Заміна займенника словами, які він може заміщати. Виділення і пов’язування однакових, однокореневих і протилежних за змістом слів. Виділення логічно акцентуючих слів. Виявлення зайвих слів: визначення змістового і стилістичного навантаження, виділення типових словесних надлишків (характеристика основних груп зайвих слів); співвіднесення за змістом тексту, що читається, з прочитаним текстом. Виділення ознак, притаманних канцелярському стилю: виділення розщеплених присудків і протиставлення їм форм з повнозначним дієсловом-присудком; виділення віддієслівних іменників для зіставлення з рівнозначними дієслівними формами; виділення дієслова є для зіставлення з більш конкретними і точними дієсловами або з бездієслівними конструкціями; виділення слів питання, проблема, момент, задача; виділення канцелярських штампів.

Література: 1, 2, 3 (С. 256–304), 4 (С. 71–178), 5 (С. 63–75).

1.Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002. – 576 с.

2.Литературное редактирование / И. К. Гужова, Р. А. Молибоженко, К. М. Накорякова,    Т. И. Сурикова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 160 с.

3.Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. – М.: Книга, 1980. – 320 с.

4.Былинский К. И. Язык газеты. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. – 302 с.

5.Справочная книга редактора и корректора: Редакционно-техническое оформление издания. – М.: Книга, 1985. – 244 с.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Курсова робота з дисципліни: «Міжнародна економіка» на тему: «Зовнішньоекономічні...
Розділ ІІІ. Перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України та країн єс 10

Урок засвоєння нових знань І вмінь Методи та прийоми: розповідь,...
Мета: поглибити та систематизувати знання учнів, які вони отримали з попередніх курсів, про корисні копалини

Курсова підготовка. Вчитель географії Романова М. М., проблема «Компетентнісний...
Навчально-виховне об'єднання №25 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей

Тема: Папоро ті. Папорть в повір’ях І легендах
Методи І методичніприйоми: дослідницький; інтерактивні ("мікрофон", робота в парах), словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементамибесіди);...

Програма фахового випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним...
«Соціальна робота» розроблено відповідно до програм навчальних фундаментальних та фахових дисциплін молодшого спеціаліста циклової...

Тема уроку: Сполучені Штати Америки: господарство, зовнішньоекономічна...
Тема уроку: Сполучені Штати Америки: господарство, зовнішньоекономічна діяльність, регіональні особливості. Практична робота № Порівняльна...

Урок та тести на тему: «Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку...
Тема: Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку літератури. Робота із словниками, довідниками, енциклопедичною літературою

5 клас Предмет
Практична робота № Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць України

Контрольна робота № Пряма І непряма мова. Цитата як спосіб передачі...
Тема: Контрольна робота № Пряма І непряма мова. Цитата як спосіб передачі чужого мовлення. Діалог. Контрольне читання мовчки

Контрольна робота з географії
Розташуйте послідовно регіони світи за середньорічним приростом населення, починаючи від найбільшогоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка