Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Ету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Луцьк 2015

Ету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Луцьк 2015

Сторінка1/33
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

ЛУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ
В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ


Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції


Луцьк – 2015
УДК 371 : 378

ББК 72 + 74

А 43
Друкується за ухвалою вченої ради Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» (протокол № 5 від 25.03.2015 р.)

Рецензенти:
Арцишевський Роман Антонович – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, завідувач кафедри філософії, керівник науково-методичного центру світоглядної освіти молоді Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

Дем’янчук Олександр Никанорович ‒ доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання мистецьких дисциплін Кременецької гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка

Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу : матеріали доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 2-3 квіт. 2015 р.) / упоряд. Т. Й. Жалко, О. І. Кушпетюк, Н. Г. Конон. – Луцьк : ЛІРоЛ Ун-ту «Україна», 2015. – 296 с.
Випуск вміщує статті з актуальних проблем сучасної освіти та науки, розвитку соціальних комунікацій в умовах європейської інтеграції; питань впровадження інформаційних технологій в освітній процес; тенденцій розвитку соціальних технологій та психолого-консультативної діяльності; економіко-правових аспектів і туристично-рекреаційної роботи в науково-освітньому просторі; проблем фізичного виховання, зміцнення та відновлення здоров’я.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів.
Статті подані в авторському варіанті. За достовірність поданих у них даних відповідальність несуть автори.

©Луцький інститут розвитку людини

Університету «Україна», 2015

ЗМІСТ


РОЗДІЛ І. ІСТОРИЧНІ, ФІЛОСОФСЬКІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Арцишевський Р. А.
Людиноцентризм – як головна парадигма сучасної освіти…………………

10

Євтодюк А. В.
Ціннісний контекст сучасної філософії освіти України……………………..

12

Par Bakoh C. G.
La communauté économique et monétaire des etats de l’afrique centrale. (CEMAC)…………………………………………………………………………


20

Арцишевська О. Р.
Просторово-культурне самовизначення людини в умовах глобалізації і зростаючої взаємодії культур…………………………………………………..


23

Арцишевська М. Р.
Мовна освіта як передумова толерантності та взаєморозуміння в контексті євроінтеграції……………………………………………………………………

25

Бундак О. А.
Політичні та правові реформи суспільства в матеріалах всеросійського селянського союзу………………………………………………………………


27

Бундак О. А.
Рекрутська овинність в царській росії як соціальний та політичний феномен………………………………………………………………………….


29

Hofman Yuriy
Niektóre kwestie transgranicznej współpracy polsko-ukraińskiej w dziedzinie oświaty i nauki…………………………………………………………………..


32

Дем’янюк О. Й.
Місце «Спецкурсу з військово-психологічної підготовки юнаків» у військово-патріотичному вихованні студентів………………………………..


34

Двойнінова О. В.
Система вищої освіти в Португалії…………………………………………….

36

Джус О. В.
Професійна підготовка молоді на військовому факультеті Українського народного університету в таборі інтернованих (Польща, 1921-1922 рр.)


38

Єрко Г. І., Ковальчук І. Л.
Використання ґендерної складової у процесі викладання соціально-гуманітарних дисциплін………………………………………………………..


40

Капустян Г. Т.
Навчально-пізнавальна екскурсія – дієвий засіб освітнього процесу……….

42

Комиссарова И. А.
История проведения научной международной конференции в провинциальном вузе……………………………………………………………


44

Корнійчук Я. А., Корнійчук А.М.
Історичні аспекти євроінтеграції слов’янських земель та сучасної України……………………………………………………………………………


46

Кушпетюк О. І.
До питання інтеграції освіти і науки як важливих складових освітнього простору…………………………………………………………………………


48

Некрасова Н. С., Матета О. А.
Проблеми і перспективи реалізації влади в умовах європейської інтеграції………………………………………………………………………..


50

Пащук Т. В.
Історія становлення та розвитку Луцького окружного суду м. Луцька Волинського воєводства (sąd okręgowy w Łucku) 1919 – 1939 рр…………..


52

Пасічник Н. О., Ріжняк Р. Я.
Джерельна база досліджень з історії науки і техніки………………………..

54

Тупчієнко М. П.
Деякі світоглядні аспекти розвитку науки та виробництва…………………

56

Шапарчук І. О., Іванюк І. Я.
Освіта як передумова цілісного розвитку особистості………………………

57


РОЗДІЛ ІІ. ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ

Дерев’янко Т. Є.
Дослідницькі вміння – основа дослідницької культури вчителя у ЗНЗ…….

61

Іванюк І. Я.
Роль мотивації у навчально-пізнавальній діяльності студента ВНЗ………..

62

Пазьоха В. Л.
Самозайнятість молоді в контексті євроінтеграційного поступу…………..

65

Коць М.О.
Організація науково-дослідницької діяльності у навчально-реабілітаційному центрі на основі співпраці із ВНЗ………………………..


67


РОЗДІЛ ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ

Aykut Solukcu
Information technology in Turkish educational system………………………….

70

Айкут Солукджу
Інформаційні технології в системі освіти Туреччини……………………….

71

Сидорович М. М.
Формування інформаційних компетенцій студентів-біологів засобами комп’ютерної підтримки фахових біологічних дисциплін………………….


72

Татаренко Г. В.
Дистанційне навчання в системі MOODLE: проблеми та перспективи…….

74

Тимошенко І. С.
Сучасні інноваційні засоби в інформаційно-документаційному забезпеченні медичної науки…………………………………………………..


76


РОЗДІЛ ІV. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Samostyan Tatjana
Linguistic paradigm of advertizing messages…………………………………….

79

Арендарчук І. А., Жалко Т. Й.
Використання глобальної мережі Інтернет в освіті…………………………...

81

Васюра Р. В.
Ораторське мистецтво промовця як умова переконання……………………

83

Давидюк І. В., Зволинська Л. Я.
Порівняльний аналіз специфіки інформування читачів журналом «Дивослово» та газетою «Літературна Україна»…………………………….


87

Єжижанська Т. С.
Сприйняття РR-повідомлення цільовою аудиторією………………………..

89

Жалко Т. Й.
Соціальні мережі як новітні медіа: статистика використання………………

91

Жук К. І., Зволинська Л. Я.
Вплив ЗМІ на масову аудиторію………………………………………………

94

Зволинська Л. Я.
Принципи російської пропаганди…………………………………………….

97

Зозуля Н. Ю.
Вплив ЗМІ на громадську думку і політичну культуру………………………

99

Клок Т. М.
Загрози свободі в сучасному світі……………………………………………..

101

Конон Н. Г., Гордійчук П. В. 
Календар «Знаменних і пам’ятних дат» як інформаційна складова національного і культурного відродження……………………………………


102

Кузора О. А., Зволинська Л. Я.
Інформаційна війна України й Росії за посередництвом радіо…………….

104

Ляшук Н. В.
Специфіка застосування етнічних стереотипів у ЗМК………………………

107

Прудка Є. С., Жалко Т. Й.
Документація з особового складу: призначення, особливості, поділ документів……………………………………………………………………….


109

Резнік В. В., Жалко Т. Й.
Сучасний вітчизняний кінематограф…………………………………………

112

Хомінський С. Й.
Релігійна ситуація та перпективи європейської інтеграції України крізь призму соціальних комунікацій………………………………………………


115

Хомик М. Г., Зволинська Л. Я.
Одне з правил пропаганди російського телебачення в інформаційній війні проти України…………………………………………………………………..


118

РОЗДІЛ V. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПСИХОЛОГО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Eva Jasiuk, Hitun Natalia
Family as the basic object of study and research of educational activity of A.S.Makarenko…………………………………………………………………..


121

Гітун Н. І.
Ѓендерний підхід в системі вищої освіти України………………………….

128
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма науково-практичної конференції
Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю з часу заснування Чернігівської оунб ім. В. Г. Короленка

Рада молодих вчених
Матеріали XVIII науково-практичної конференції студентів та викладачів (19 квітня 2012 року, м. Макіївка): Том І. Економічні науки...

Оновлення змісту, форм І методів сучасної освіти матеріали четвертої...
Оновлення змісту, форм І методів сучасної освіти: матеріали четвертої міжвузівської студентської наукової

Сумська обласна державна адміністрація Національна федерація спортивного...
Запрошуємо взяти участь у роботі IІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стан І перспективи сучасного туризму», яка...

Первая международная научно-практическая конференция открытые эволюционирующие системы
Збірка містить тексти доповідей учасників Першої міжнародної науково-практичної конференції "Відкриті еволюціонуючі системи", які...

«фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни» Макіївка – 2012
Збірка тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку...

Звіт з міжнародної діяльності Університету „Україна”
Таблиця показників міжнародної діяльності інститутів базової структури у м. Києві за 2009-2010 н р

Кз кор «центр творчості дітей та юнацтва київщини» інформаційно-методичні матеріали
Київської області, та з метою розвитку творчих інтересів учнівської молоді з різних напрямів краєзнавства, науково-дослідницької...

Матеріали доповіді начальника відділу освіти Олександрійської районної...
Програми діяльності Уряду, реалізації освітянських програм та інших документів, спрямованих на подальший розвиток освіти. Адміністрації,...

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного...
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка