Пошук по сайту

Географія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Основна мета валеологічної освіти в Україні збереження І зміцнення здоров’я українського народу шляхом формування валеологічного світогляду, виховання

Основна мета валеологічної освіти в Україні збереження І зміцнення здоров’я українського народу шляхом формування валеологічного світогляду, виховання

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Вступ
Основна мета валеологічної освіти в Україні – збереження і зміцнення здоров’я українського народу шляхом формування валеологічного світогляду, виховання свідомого та дбайливого ставлення до власного здоров’я як головної умови реалізації творчого і фізичного потенціалу особистості.

Серед різноманітних форм організації валеологічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах особливе місце займають уроки фізичної культури. Учитель за допомогою всіх форм навчальної і позакласної роботи повинен закласти фундамент фізичної культури вказати учневі шляхи оволодіння знаннями, навичками й уміннями, необхідними для забезпечення здорового способу життя.

В основі валеології лежить комплекс наукових знань про засоби та методи профілактики захворювань. У зв’язку з цим виникла необхідність викладання валеології в школах та підготовки спеціалістів з фізичної культури та валеології. Отже, навчальний курс відноситься до професійно-орієнтованих дисциплін вищих навчальних закладів. Цей курс спрямований на розвиток професійної ерудиції соціального педагога, широкого наукового світогляду, стимулювання пізнавального й професійного інтересу, науково-дослідної діяльності студентів.

Мета курсу – сформувати у студентів глибоке розуміння необхідності підтримки здорового способу життя, допомогти здобути глибокі знання в області педагогічної, медичної та психологічної валеології, навчити їх практично застосовувати набуті вміння і навички в своїй педагогічній діяльності з метою профілактики захворювань, рекреації та оптимізації здоров’я особистості, орієнтації її на здоровий спосіб життя; формування у дітей свідомого та відповідального ставлення до індивідуального здоров’я та здоров’я нації. Курс має між дисциплінарний характер і поєднує в собі педагогічний, медико психологічний, соціальний, методично-фізіологічний, юридичний компоненти.

Завданнями курсу визначено:

 • формувати у студентів ґрунтовні знання з валеології як однієї з базових дисциплін при підготовці фахівців з фізичної культури та валеології;

 • створювати у студентів систему знань про здоровий спосіб життя, глибокі переконання в необхідності його дотримання особистістю і розуміння головних проблем, які пов’язані із впровадженням його в життя;

 • допомогти студентам оволодіти основними методами діагностики рівня здоров’я і принципами підтримки здорового способу життя;

 • створити у студентів розуміння основних факторів ризику розвитку захворювань та методів їх профілактики.

Особливості програми:

 • визначення мети і завдань курсу у відповідності до вимог підготовки спеціаліста;

 • систематизація тем теоретичного матеріалу і практичних робіт;

 • поєднання теоретичного та практичного матеріалу по кожній темі;

 • утворення системи з іншими медико-біологічними дисциплінами;

 • професійна спрямованість змісту програми;

 • включення тем щодо профілактики захворювань.

В результаті засвоєння курсу студенти повинні знати:

- основні завдання, методи і принципи валеології;

- суть поняття «здоровий спосіб життя»;

- дію зовнішніх та внутрішніх факторів на здоров’я людини;

- основи раціонального харчування;

- основи психічного здоров’я та само психотерапії;

- причини ризику та основи профілактики різних соматичних та психосоматичних захворювань.

Студент повинен вміти:

 • оцінювати стан свого здоров’я за допомогою різних методів дослідження;

 • скласти рекомендації з дотримання рухового режиму для осіб різного віку;

 • обґрунтувати здоровий режим харчування;

 • використовувати нетрадиційні методи оздоровлення населення;

 • планувати навчальний матеріал і читати лекції з даного курсу в школі;

 • організувати валеологічну службу в школі.

В процесі вивчення курсу використовуватимуться як традиційні форми занять (лекції та практичні заняття), так і нетрадиційні – дискусії, зустрічі з лікарями, хворими чи пацієнтами. Програма передбачає написання рефератів, підготовку доповідей, самостійну науково-дослідницьку роботу студентів. Систематична, правильно організована робота сприятиме ґрунтовному осмисленню теоретичного матеріалу.

Навчальний матеріал програми вивчається на 3 курсі протягом 6-го семестру, який закінчується складанням диференційного заліку. На курс валеології відводиться 108 годин, з них на лекцій – 24 години, семінарські заняття – 18 годин, на самостійну роботу – 66 годин.

На лекціях викладається матеріал з теорії валеології та питання збереження і покращання здоров’я людини. Студенти знайомляться з сучасними засобами оздоровлення, характеризуються особливістю кожного з них. Особлива увага приділяється питанням профілактики порушень постави, розвитку серцево-судинних та інших захворювань цивілізації засобами фізичних вправ. Висвітлюються також питання методики організації та проведення оздоровчих тренувань.

Основна дидактична мета практичного заняття – розширення, поглиблення і деталізація наукових знань, отриманих на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів.

Студенти згідно з тематичним планом проведення практичних занять самостійно опрацьовують лекційний матеріал та рекомендовану літературу з відповідної теми, готують, при потребі, необхідні дидактичні матеріали та виконують домашні завдання.

На практичних заняттях формуються уміння визначення рухової активності та складання індивідуальних оздоровчих програм. Студенти знайомляться з сучасними методиками діагностики здоров’я та щоденниками самоконтролю.

В послідовності розташування тем практичних занять закладена наступність дій вчителя фізичної культури при реалізації його інструкторської функції щодо самостійного використання фізичних вправ школярами в оздоровчому тренуванні. Формування таких умінь та навичок включає в себе використання різноманітних методик.

Зміст самостійної роботи студента визначається навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Викладач визначає обсяг самостійної роботи, узгоджує її з іншими видами навчальної діяльності, розробляє методичні засоби проведення поточного та підсумкового контролю, аналізує результати самостійної навчальної роботи кожного студента.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум, таблиці, схеми тощо.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА МОДУЛЯМИ
Лекційні заняття за модулем 1

Проблеми здорового способу життя в сучасному суспільстві

1.1.1. Джерела та історія розвитку валеології (2 год)

Предмет і завдання валеології. Прогрес людства і зв’язок з його здоров’ям. Здоров’я, його визначення і цінність. Значення фізичного виховання і спорту, системи освіти і охорони здоров’я у збереженні здоров’я людей. Зміни умов існування людини на сучасному етапі. Нові вимоги до процесу адаптації. За даними Асамблеї ВООЗ 1992 р. кількість хворих та інвалідів на Землі зростає. Причини смертності. Перепис населення на Україні і стан здоров’я населення. Виникає проблема управління здоров’ям. Розвиток поняття «третього стану». Формування передумов розвитку валеології в Україні.

Основоположники науки про здоров’я Н.В. Лазарева, І.І.Брехман. Київ – центр розвитку валеології. Перша модель оцінки рівня соматичного здоров’я індивіда Г.Л.Апанасенко. Поява навчальних посібників та видавництво журналу «Валеологія» (1996). Структура валеології як науки.

Рекомендована література: 2,3,6,11,17,27,44,51.
1.1.2. Валеологія як наука про індивідуальне здоров’я людини (2 год)

Категорії «здоров’я, хвороба, третій стан», взаємозв’язок між ними. Об’єкт валеології. Методичні основи валеології. Основні поняття валеології та її особливості стосовно гігієни. Здоров’я як наукова проблема.

Рекомендована література: 2,3,4,9,11,17,24,27,33,44,51.
1.1.3. Людина та її здоров’я з позиції системного підходу.

Космовалеологія (4 год)

Людина як система. Розуміння цілісності людини. Людина і світ. Особливості біосистеми організму людини. Здатність до саморозвитку і самовідновлення. Стародавні холі стичні системи. Здоров’я і його механізми з позицій системного підходу. Поняття саногенез. Діагностика індивідуального здоров’я. Класифікація діагностичних моделей. До нозологічна діагностика. Визначення біологічного віку. Поняття про біоритми та їх механізм. Часова організація людини. Індивідуальні біоритми, їх види. Зодіакальна система та здоров’я.

Рекомендована література: 3,5,11,17,24,27,33.

Лекційні заняття за модулем 2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів історія україни
Російською Федерацією «гібридної війни» є маніпулювання національною пам’яттю Українського народу. Через це виникає нагальна необхідність...

Бібліографічний список з патріотичного виховання
Для українського народу патріотизм був І є найбільшою національною цінністю, тому серед патріотичних завдань, що стоять перед освітянами,...

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у...
Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої...

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у...
Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої...

Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у...
Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої...

Кабінетом вважається класна кімната закладу із створеним навчальним...
Основна мета створення кабінету полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації...

Вступного випробування
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...

Методичний лист Оксанка
Враховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставин, пов’язані з російською агресією, усе більшої...

Пояснювальна записка вступ
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...

Звіт про стан навколишнього природного середовища в Чернівецькій області у 2006 році
Забезпечення екологічної безпеки І підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
g.ocvita.com.ua
Головна сторінка